NEMECKÁ EKONOMICKÁ POLITIKA V ROKU 1939 – časť 1

Wilhelm Bauer 

Nasledujúci text je založený na prednáške, ktorú som predniesol v berlínskom Amerika-Institut, 11. augusta 1938 pred skupinou amerických profesorov vedených profesorom Dr. Brunerom z Teachers College, Columbia University, New York. Tento text poskytuje krátky systematický náčrt rôznych prostriedkov ekonomickej politiky prijatej nemeckou vládou počas posledných pár rokov na reguláciu produkcie a spotreby v súlade s cieľmi nemeckej ekonomickej politiky. Pre podrobnejšie informácie čitateľov tohto článku odkazujem na týždenník Institut für Konjunkturforschung, Berlin-Charlottenburg 2, Fasamenstr. 6. 

Štát a podnikanie 

Základ pre akúkoľvek vládnu intervenciu v podnikateľskom sektore v Nemecku sa nachádza v národno-socialistickej koncepcii vzťahu medzi podnikateľským sektorom a Štátom. Podľa nemeckej teórie je podnikateľský sektor podriadený Štátu. Predtým sa verilo, že osud Štátu a národa spočíva na podnikateľskom sektore, pretože sa tvrdilo, že podnikateľský sektor bol tak dôležitý a tak mocný, že Štát kontroloval a určoval štátnu politiku.

V národno-socialistickom Štáte je vzťah medzi podnikateľským sektorom a Štátom presne opačný.

Dnes Štát či štátna politika podnikateľský sektor kontroluje alebo ovláda.Musím zdôrazniť, že v národnosocialistickom pohľade Štát v sebe nepredstavuje žiadnu absolútnu hodnotu ako je to v prípade napr. absolútnej monarchie. Najvyššia hodnota sa nachádza v národe, ktorý v nemčine nazývame Volksgemeinschaft, národná komunita. Štát je iba formou organizácie a manifestácia vôle ľudu.

To znamená, že Štát sa nezaoberá ekonomickými podmienkami do tej doby, dokiaľ nie sú v konflikte s blahobytom národa. Princíp súkromnej iniciatívy bol zachovaný. No kde sa zdá nutné zosúladiť podnikanie s blahobytom národa, Štát nebude váhať nad intervenciou a nasmerovaním podnikateľského sektora žiaducim smerom. V Nemecku, napriek zvyčajnému názoru, nemáme žiadnu „plánovanú ekonomiku“, ale skôr „riadenú“ (direktívnu) ekonomiku, ak môže použiť takýto výraz.

  Ciele 

Ciele súčasnej regulácie produkcie sa dá zosumarizovať pár slovami. Za prvé, zaistenie dodávok surovín pre priemysel. Všetky prostriedky slúžiace tomuto cieľu sú zahrnuté v Štvorročnom Pláne, ktorého cieľom je učiniť Nemecko čo najviac nezávislé na dovozoch zvýšením domácej produkcie.

Za druhé, zvýšenie domácej poľnohospodárskej produkcie s cieľom učiniť Nemecko, pokiaľ možno, sebestačné v oblasti výživy.

Nemecko má iba málo nerastných surovín a stále čelilo potrebe dovozu väčšej časti svojej potreby surovín. No ako viete, import sa dá zaplatiť iba z realizovaného exportu či iných kapitálových nástrojov vyrovnávaním platieb, ako sú prepravné náklady, poistenie či z realizácií zahraničných kapitálových investícií. Výsledkom (1. svetovej) vojny bolo to, že Nemecko viac nie je veriteľskou, ale dlžníckou krajinou. Inými slovami, bolo zaťažené ohromnou zadlženosťou a nemalo vo svojej dispozícii žiaden veľký príjem zo zahraničných investícií, kým jej ďalší príjem zo zahraničia je menší ako pred vojnou.

Nemecko preto musí obmedzovať svoj import na rozsah svojho exportu, s tým následkom, že dovoz surovín a potravín do Nemecka závisí na objeme tovarov, ktoré sú iné krajiny schopné a ochotné kúpiť. 

Nepriama a priama regulácia produkcie 

Nemecká vláda nesleduje žiadnu jednoznačne záväznú teóriu v stanovení metód, ktorými sa dosahuje intervencia na poli produkcie. To je jedna z najcharakteristickejších čŕt národno-socialistickej ekonomickej politiky. V boji s nezamestnanosťou nesleduje vláda jednu teóriu, ako napr. teóriu priamych verejných prác či teóriu stimulácie súkromnej iniciatívy, ale využíva nestranne obe teórie, podľa toho, ktorá sa v tom – ktorom období zdá najvhodnejšia.

To isté platí o regulácii produkcie.Rôzne prostriedky sa dajú klasifikovať ako:

1. nepriame a 2. priame

Štát prijíma nepriame prostriedky pri intervencii nie v samotnej produkcii a kapitálových investíciách, ale v podmienkach, ktoré ich regulujú.Existujú štyri špeciálne skupiny nepriamych zásahov: 

1. Regulácia daní, obzvlášť redukcia daní. Napríklad, v súlade s oživením automobilovej produkcie, ktorá bola na extrémne nízkej úrovni, a týmto stimulovať motorizáciu v Nemecku, ktorá ďaleko zaostávala za úrovňou motorizácie v iných krajinách, už v roku 1933 vláda zrušila daň na všetky osobné automobily, neskôr to rozšíriac na všetky automobily. To znížilo cenu automobilov a zvýšilo predaj v odvetví. V posledných piatich rokoch tieto opatrenia spolu s ekonomickým rozmachom priniesli veľký rozvoj v predajnosti automobilov a veľké zlepšenie v motorizácii Nemecka. V roku 1932 iba 19 z 1000 ľudí v Nemecku vlastnilo automobil, v porovnaní so 41 vo Francúzsku a 37 vo Veľkej Británii, dnes je údaj pre Nemecko 35 z 1000, v porovnaní s 51 vo Francúzsku a Veľkej Británii.

Ďalším príkladom regulácie produkcie prostredníctvom daňových redukcií bola vyňatie krátkodobých kapitálových nástrojov z dane z príjmu. Po roku 1933 hodnota týchto nástrojov mohla byť odpočítaná zo zdaniteľného príjmu fyzickej osoby a zo zdaniteľného zisku právnickej osoby. To stimulovalo nákup takýchto kapitálových nástrojov a bolo spôsob zvýšenia nízkej aktivity odvetvia kapitálových nástrojov. Elasticita národno-socialistickej ekonomickej politiky sa dá vidieť v skutočnosti, že toto opatrenie bolo zrušené hneď ako sa dosiahla plná efektivita tohto odvetvia. 

2. Druhým opatrením nepriamej regulácie produkcie je cenová politika. K tomuto dochádza dvoma spôsobmi: redukciou nákladov a zvýšením, resp. garanciou, predajných cien. Tieto metódy boli využívané predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva, kde produkcia rýchlo reaguje na zmeny cien. Príklad tejto redukcie je viditeľný v cenách umelého hnojiva, poľnohospodárskych strojov a nástrojov. Na druhej strane, výmerom cien bolo možné značne zvýšiť rozlohu zimného jačmeňa, produkciu vláknin a olejnín a počet oviec. 

3. Úzko spätá s touto cenovou politikou je politika tarifou, využitie ktorých je potrebné tam, kde domáce tovary súťažia so zahraničnými produktmi. To je obzvlášť dôležité v prípade poľnohospodárskych produktov, ceny ktorých sú značne nižšie na svetových trhoch než v Nemecku. Ustanovené boli zvláštne komisie na kompenzáciu týchto cenových rozdielov a tieto komisie sú oprávnené regulovať dovozy. 

4. Poslednou metódou nepriamej regulácie produkcie je zákaz nových súkromných emisií na kapitálovom trhu. Keďže nové emisie sú povolené iba za zvláštnym účelom, všetky tie odvetvia obchodu a priemyslu, ktoré sú odrezané od kapitálového trhu sú takto vo svojich možnostiach kapitálového investovania obmedzené. Môžu rozširovať svoje výrobné kapacity atď. len dokiaľ im to ich financie dovolia. V roku 1933 bola ustanovená špeciálna komisia pod vedením Ríšskej banky, ktorej sa musela adresovať žiadosť pred vydaním novej emisie. Povolenie novej emisie sa vydáva iba podnikom, ktoré slúžia cieľom Štvorročného Plánu, kde, navyše, neexistuje žiadna iná možnosť financovania ich činnosti. 

Politika kapitálového investovania 

Medzi veľkým množstvom metód priamo ovplyvňujúcich produkciu, musím spomenúť najprv vládne objednávky, ktoré v niektorých ekonomických oblastiach dominujú.

Okrem toho značná časť priamej regulácie produkcie zo strany vlády pozostáva z regulácie aktivity kapitálového investovania.

Regulácia kapitálového investovania teda v skutočnosti znamená plánované riadenie kapitálových investícií. Ukázalo sa to obzvlášť nutné pri začatí prác Štvorročného Plánu. Kapitálové investície boli v istom zmysle odstupňované podľa urgentnosti. Štvorročný Plán, znovu vyzbrojenie a export sú najdôležitejšie.

V tomto spojení bolo zavedených mnoho opatrení. Dajú sa klasifikovať nasledovne: Existujú zákazy kapitálových investícií, ktorých cieľom je zamedziť priemyselným podnikom, ktorých kapacita postačuje na pokrytie dopytu, rozširovanie ich výrobných kapacít. Týmto sa predchádza zbytočnému používaniu dostupného obmedzeného kapitálu a materiálu, a zabraňuje sa nadprodukcii a následným výkyvom trhu. Takéto zákazy kapitálových investícií sú napríklad v papierenskom priemysle, v sklárskom priemysle, v časti textilného priemyslu a v časti chemického priemyslu.

Na druhom mieste regulácia kapitálových investícií a produkcie ziskami a predajnými garanciami danými vládou. Už som zdôraznil, že národný socializmus sa pridržiava princípu súkromnej iniciatívy. To však nezamedzuje Štátu, ak je to potrebné, pomáhať súkromnému sektoru s rizikom pri určitých projektoch. Tieto zisky a predajné garancie dané Štátom sú obzvlášť dôležité pri produkcii umelého vlákna, motorového alkoholu a syntetického kaučuku. Spoločnosti, zaoberajúce sa takouto produkciou v Nemeckú sú súkromnými firmami, ich zisky sú však garantované do istého rozsahu Štátom, keďže ich produkty majú veľkú dôležitosť pre ekonomickú politiku Štátu.

V niektorých oblastiach sa v produkcii angažuje samotný Štát a kvôli tomuto vynakladá kapitálové výdavky. Princíp, že podnikateľský sektor má byť čo v najväčšej miere ponechaný súkromnej iniciatíve neznamená, že Štát sa nemôže venovať ekonomickej činnosti v istých oblastiach produkcie a za určitých špecifických podmienok. To je napríklad prípad v oblasti produkcie železnej rudy..

Po strate územia po vojne iba malá časť požiadaviek Nemecka na železnú rudu mohla byť uspokojená domácou produkciou. So zreteľom na prevažujúce pevné náklady a ceny a za zvyčajných metódy využívania iba časť zásob nemeckej železnej rudy mohla byť ťažená so ziskom. Závislosť na dovoze v prípade tak dôležitého odvetvia ako je ťažba železnej rudy musela byť eliminovaná. No podmienky a problémy v tomto type produkcie boli tak špecifické a tak rozsiahle, že sa Štát správne chopil iniciatívy. Vláda založila spoločnosť, Hermann Goering Reichswerke, ktorej činnosťou je ťažba málo kvalitnej železnej rudy, ktorá sa v Nemecku nachádza……..

…….freemann…. 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: