Prispevky pre rodiny, deti …. podrobnejší prehľad

Ak sú príjmy domácnosti nižšie ako hranica životného minima, domácnosť sa nachádza  v hmotnej núdzi. To však ešte neznamená, že má hneď nárok aj na sociálnu pomoc. Tá sa poskytuje formou dávky a ďalších príspevkov.

Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

O výplatu sociálnych dávok a ďalších príspevkov si musí požiadať každý sám, to že na ne je nárok, ešte neznamená, že ich dostaneme len tak.

Žiadosti sa podávajú písomnou formou. Vyplácanie dávok majú na starosti príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Existujú aj jednorazové dávky sociálnej pomoci, ktoré v ľubovoľnej výške vypláca obec podľa svojich finančných možností.

Nárok: ak príjem občana a osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a nemôžu si zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastným pričinením. Na účely posudzovania hmotnej núdze sa spoločne posudzujú manžel a manželka, rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti, rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ak nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy a žijú s rodičmi v domácnosti.

Pomoc v hmotnej núdzi možno zabezpečiť uplatnením týchto nárokov: 

– výživné 
– nemocenské dávky 
– nároky z pracovnoprávnych vzťahov 
– opakované štátne sociálne dávky okrem prídavku na dieťa.

Keď neplatíte za dieťa, nárok prevezme štát

Ak si občan v hmotnej núdzi neplní voči nezaopatrenému dieťaťu vyživovaciu povinnosť určenú rozhodnutím súdu, prechádza nárok dieťaťa na štát až do výšky dávky a príspevkov pre občana v hmotnej núdzi, najviac však do sumy súdom určeného výživného. Občan, za ktorého plnil vyživovaciu povinnosť štát či obec, musí vrátiť sumu zvýšenú o 25 % úradu práce. Polovicu z percentuálnej sumy po jej vrátení vyplatí úrad zákonnému zástupcovi, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti alebo plnoletému dieťaťu.

Ako dlho možno peniaze poberať

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje dávku a príspevky najviac počas dvoch rokov odo dňa vzniku nároku na dávku a príspevky. Po uplynutí tejto doby nárok na príspevky zaniká okrem príspevku na zdravotnú starostlivosť, ochranného príspevku a aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu. Nárok na zabezpečenie základných životných podmienok, nárok na príspevok na zdravotnú starostlivosť, nárok na ochranný príspevok a nárok na aktivačný príspevok pre dlhodobo nezamestnanú osobu a pomoc v hmotnej núdzi priznaním príspevkov prechádza do pôsobnosti obce.
 

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke sa poskytujú v peňažnej, vecnej a kombinovanej forme. Dávka vo vecnej forme predstavuje jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

Príspevky k dávke v hmotnej núdzi

Príspevok na zdravotnú starostlivosť

Účel: prispieva občanovi v hmotnej núdzi na výdavky spojené s úhradou na zdravotné služby. Nárok: má občan v hmotnej núdzi a každá s ním spoločne posudzovaná osoba.  Výška: 50 Sk mesačne pre každú osobu v domácnosti.

Príspevok na bývanie

Účel: prispieva na úhradu nákladov spojených s bývaním občanovi v hmotnej núdzi a spoločne posudzovaným osobám. Nárok: do 31. augusta to bolo vlastníctvo bytu alebo rodinného domu, prípadne nájom bytu alebo rodinného domu. Podmienkou priznania nároku bola úhrada nákladov spojených s bývaním a predloženie dokladov o zaplatení za posledných šesť mesiacov, alebo preukázanie dohody o splátkach v prípade nedoplatkov na bývaní. Od 1. septembra má nárok na príspevok aj nájomca obytnej miestnosti v zariadení určenom na bývanie, čiže napríklad aj v ubytovni.

Príspevok na bývanie patrí len jednému občanovi v hmotnej núdzi a patrí len na jednu adresu. Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa prehodnocujú raz za šesť za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Nárok na príspevok na bývanie zaniká, ak úrad práce alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca uznaný dlh, ktorý predstavujú nedoplatky spojené s úhradou nákladov na bývanie.

Ochranný príspevok

Účel: zohľadňuje také životné situácie, počas ktorých si občan v hmotnej núdzi nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou. Ochranný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej osobe, ktorá sa s ním spoločne posudzuje.

Rozhodujúce skutočnosti: vek občana, invalidita občana, celodenná starostlivosť o občana či dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, keď sa občan v hmotnej núdzi zúčastňuje na resocializačných programoch. Vznik nároku: keď si občan nemôže zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi z týchto dôvodov: dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 14 týždňov veku alebo o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, ak sa stará o občana s ťažkým zdravotným postihnutím, má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa považuje choroba, porucha zdravia uznaná príslušným ošetrujúcim lekárom trvajúca nepretržite viac ako 30 dní, ak sa zúčastňuje na resocializačných programoch, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou, od septembra môžu osamelé matky, ktoré sú na materskej dovolenke a ocitli sa v hmotnej núdzi, dostávať ochranný príspevok namiesto terajších 14 až 31 týždňov.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Nárok: poskytne sa občanovi v hmotnej núdzi a spoločne posudzovaným osobám, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, na základné vybavenie domácnosti, na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na mimoriadne liečebné náklady.
Občanovi v hmotnej núdzi a spoločne posudzovaným osobám možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.
Poskytovanie príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú.

Dávky sociálnej štátnej podpory

Postup: oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na všetky druhy príspevkov na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska, po podaní písomnej žiadosti úrad práce posúdi, či spĺňate podmienky na získanie nároku

Prídavok na dieťa

Účel: prispievať na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.
Podmienky: starostlivosť o nezaopatrené dieťa, trvalý alebo prechodný pobyt na území SR. Nárok na prídavok nevzniká, ak sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v sociálnom zariadení na základe rozhodnutia súdu. Za nezaopatrené dieťa sa považuje osoba do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo ak sa pre chorobu či úraz nemôže pripravovať na výkon povolania a nemôže vykonávať zárobkovú činnosť. Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok. Príspevok vyplatí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nároku, úrad žiadosť zamietne.

Rodičovský príspevok Účel: prispievať rodičovi na zabezpečovanie osobnej a riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov.
Podmienky: osobná starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa, trvalý alebo prechodný pobyt na území SR. Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na rodičovský príspevok je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak úrad vyplatil rodičovský príspevok neprávom alebo v nesprávnej sume, oprávnená osoba ho musí vrátiť späť.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Účel: prispievať na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.
Podmienky: narodenie dieťaťa, trvalý pobyt na území SR, ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa, nárok na príspevok nevzniká, ak oprávnená osoba dala pri narodení dieťaťa povolenie na osvojenie dieťaťa, alebo dieťa bolo zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa podaním písomnej žiadosti, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa potvrdzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta narodenia dieťaťa, úrad práce vyplatí príspevok najneskôr v nasledujúcom mesiaci po podaní žiadosti o výplatu.

Príspevok rodičom

Účel: prispievať raz za rok rodičom alebo osobe, ktorá prevzala deti do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri alebo viac detí, v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá.
Nárok: môže si uplatniť rodič alebo osoba, ktorá prevzala deti do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Prednostné právo na tento príspevok má matka detí. Príslušný úrad práce vypláca oba príspevky v hotovosti alebo ich poukáže na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke v SR. Oba druhy príspevkov sa nevyplácajú do cudziny.
Žiadosť o vyplatenie príspevku môže úrad zamietnuť, ak sú odôvodnené pochybnosti o jeho účelnom použití. V čase rozhodovania o nároku na príspevok sa vyplácajú prídavky na deti obci, ak oprávnená osoba nepoužíva príspevok na určený účel.

Jednorazový príspevok na úhradu potrieb dieťaťa


Účel: prispieť na materiálne vybavenie pri zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, respektíve pri zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa na výdavky spojené s jeho osamostatnením.
Nárok: Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku je plnoleté dieťa a pestún, ktorému je dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti.
Opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa

4 komentáre

 1. “Príspevok na zdravotnú starostlivosť
  Účel: prispieva občanovi v hmotnej núdzi na výdavky spojené s úhradou na zdravotné služby. Nárok: má občan v hmotnej núdzi a každá s ním spoločne posudzovaná osoba. Výška: 50 Sk mesačne pre každú osobu v domácnosti.”

  Správne má byť 60 Sk. Príspevok obsahuje mnoho ďalších nepresností. Napr. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi 599/2003 sa zaoberá pomocou v hmotnej núdzi.
  Pričom sociálnou pomocou sa zaoberá zákon o sociálnej pomoci 195/1998 a ten vymedzuje iba pomoc v sociálnej núdzi a je skôr orientovaný na zdravotne postihnutých ľudí.
  Ani jeden z týchto zákonov sa však cieľovej skupiny článku netýka.
  Pre cieľovú skupinu sú dôležité najmä zákony: o rodičovskom príspevku, prídavkoch na dieťa, podpora pri náhradnej rodičovskej starostlivosti, príspevku pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku.
  Pekný večer prajem…
  Vidím, že sa dám na písanie článkov o možnostiach nástrojov populačnej politiky kombinovanej s eugenikou 🙂

 2. V.Č. vdaka za opravenie …. zdroje mame z internetu a je dost mozne ze niektory nie je presny ….

 3. Ide len o to, že všetky tieto dávky sa z roka na rok menia. Väčšinou sa pravidelne k 1. 9. zvyšujú v závislosti na minimálnej mzde, inflácii, sume životného minima a tak podobne.

 4. prosím o zaslanie tlačiva na rodinné prídavky

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: