NÁRODNÝ SOCIALIZMUS: ĽAVICOVÉ HNUTIE (Povol H. Riis-Knudsen)

Príliš dlho sa zoširoka akceptovalo, že národní socialisti sú extrémni pravičiari a iba zriedka títo váhali nad takýmto označením samých seba. Môžeme sa však prieť o tom, že národný socializmus nezapadá do šablón „pravice“ či „ľavice“ a namiesto toho by mal byť vnímaní ako stojaci nad týmto rozlíšením. Tento argument je celkom iste krokom správnym smerom, no v tejto dobe a v kontexte súčasného boja je dobrou myšlienkou znovu posúdiť celkovú otázku politických krídel a objasniť pár bodov týkajúcich sa významu termínov „pravica“ a „ľavica“ a ich aplikácii na dnešnú politickú scénu.

Výrazy „pravica“ a „ľavica“ historicky odkazujú na politické názory pochádzajúce z predrevolučného Francúzska, kde tí, ktorí chceli zachovať systém vlády taký, aký bol, sedeli v Národnom zhromaždení na pravej strane, a tí, ktorí chceli radikálnejšie zmeny, sedeli naľavo. Preto označenie „pravica“ pre reakcionárov a „ľavica“ pre revolucionárov – výrazy, ktoré sa odvtedy stali všeobecne známymi a používanými. No ani výraz „reakcionársky“ či výraz „revolučný“ však nehovorí nič všeobecné o konkrétne zmieňovaných názoroch. Oba sú relatívne a svoj špecifický význam získavajú len v danom historickom kontexte. Napríklad revolucionári bývalých čias, európski národní liberáli 19. storočia, sa dnes nezdajú veľmi revoluční – práve naopak – rovnako ako dnešní reakcionári by boli pred 200 rokmi považovaní za veľmi revolučných. Keď komunisti v roku 1917 ovládli Rusko, konali ako revolucionári zvrhávajúci neefektívny a skorumpovaný režim, no od 20. rokov (minulého storočia) po kolaps Sovietskeho Zväzu o sedem desaťročí neskôr predstavovali reakčný systém.

V našej dobe bolo tradičné ľavé krídlo predominantne marxistické, až do takého stupňa, že samotný výraz „ľavé krídlo“ sa považovalo za synonymum k slovu „marxizmus“. To, samozrejme, nemá žiadny základ v realite. Každý revolucionár je ľavičiar – len kvôli tomu, že marxisti mali malú konkurenciu, boli schopní privlastniť si tento termín. Na druhej strane politického spektra máme pravé krídlo, pozostávajúce z reakcionárov, ktorí chcú zachovať súčasnú spoločnosť a tzv. kresťanskú civilizáciu Západu s jeho materializmom a kapitalizmom. Pravičiari zastávajú tradičné patriotické hodnoty: sú dobrými kresťanmi a dobrými občanmi, ktorí bránia ústavu a sú lojálni k svojej krajine a svojmu monarchovi, ak nejakého majú. Sú ochotní viesť vojnu proti inému národu, aby presadili svoju veľkosť – aj keby to malo znamenať viesť nukleárnu vojnu proti inej bielej krajine, ak majú dojem, že jej systém vlády ohrozuje ich vlastný domáci poriadok, bez ohľadu na to, ako môže byť skorumpovaný a zdegenerovaný. Sú za ekonomiku založenú na nereštriktívnom slobodnom podnikaní, bez ohľadu na následky, no zvyčajne odmietajú liberálny trend v politike, ako i imigráciu a rasovú integráciu zo strachu pred zmenami, ktoré by mohli narušiť poriadok, na ktorý sú zvyknutí.

Kde sa v tomto spektre nachádzajú národní socialisti, sa zdá celkom jasné: SME ĽAVIČIARI, NIET O TOM POCHÝB! Nechceme zachovávať súčasný systém alebo nejakú jeho časť! Neveríme v základy systému, ktorý náš ľud doviedol do trápenia dnešnej doby! Nechceme podporovať žiadnu inštitúciu, ktorá je zodpovedná za zneužívanie drog, dve svetové vojny medzi bielymi národmi, ako aj bezpočet menších vojen, nukleárne zbrojenie, znečisťovanie životného prostredia, nezamestnanosť, totálne rozčarovanie mládeže, ktorá stratila všetku vieru v budúcnosť, pornografiu a všetky iné formy úplnej degenerácie, ktoré sú dnes zjavné.

My, národní socialisti, chceme najradikálnejšiu zmenu zo všetkých zmien: chceme úplné zvrhnutie celého Starého Poriadku!

Kým marxizmus zdieľa so Starým Poriadkom základnú rovnostársku filozofiu a definuje sám seba ako materialistické hnutie zamerané na redistribúciu materiálnych statkov, národný socializmus sa snaží vybudovať úplne Nový Poriadok založený na idealizme a hlbokej úcte k prírodným zákonom vo všetkých aspektoch života. To je rozhodne najrevolučnejšia idea tohto storočia a tak ľavicová! Istotne nie je marxistická! V porovnaní s národným socializmom nie je marxizmus nič iné ako pseudo-revolučná idea podporovaná liberálnou demokraciou.

Ak sú všetci ľudia stvorení ako rovní, prečo by sa nemalo všetko bohatstvo medzi nimi rozdeliť rovnakou mierou? Videný v tomto svetle je marxizmus jednoducho časťou Starého Poriadku, ktorý chceme zničiť.Ak je národný socializmus vo svojej podstate ľavicovým hnutím, je samozrejme paradoxné, že by národní socialisti mali venovať toľko času a energii tradičným pravicovým postojom, zatiaľ čo sa vyhýbajú všetkému ľavicovému. Je nejakým divom, že všetky pokusy vytvoriť národno-socialistické hnutie na tomto základe boli totálne neúspešné?

Prvým predpokladom na stvorenie čohokoľvek na svete je to, že človek má jasnú predstavu o tom, čo chce dosiahnuť a ako je to možné dosiahnuť. Sochár, ktorý chce vytvoriť umelecké dielo, začína s predstavou a potom sa ju snaží realizovať s ním zvolenom materiálom. Nebehá len tak občas s dlátom v ruke po kuse mramoru, diviac sa, aký bude konečný výsledok.

Je preto dôležité vedieť, že národný socializmus nie je iba forma extrémneho pravičiarstva. Každý v našich radoch, ktorý má ešte stále takéto predstavy, by sa mal venovať štúdiu myšlienky národného socializmu, aby našiel jeho skutočný zmysel a význam. Alebo, ak nemá energiu či schopnosť tak urobiť, mal by si pre svoje aktivity nájsť inú oblasť. Toto Hnutie nemá priestor pre frustrovaných ľudí plných nenávisti či náboženských snílkov, ale iba pre odhodlaných národno-socialistických revolucionárov!

Čeľme realite. Pravica je z väčšej časti úbohým konglomerátom ľudí s veľmi nejasnými ideami. Títo chápu, že čosi je zlé, no odmietajú Starý Poriadok opustiť. Namiesto toho sa ho pridržiavajú zo všetkých síl a snažia sa ho vrátiť späť o 75-100 rokov, mysliac si, že to všetky ich problémy vyrieši. Jednoducho nedokážu vidieť, že tento zmätok, v ktorom sa dnes nachádzame, je logickým výsledkom systému, ktorý sme mali pred 100 rokmi, že základy tohto systému neboli dobré a dostatočne stabilné na našu ochranu pred súčasným vývojom.

Je historickým faktom, že z pravice nevzišlo nikdy nič dobré. Ak by nebolo takých revolucionárov, ako filozof 16. storočia Giordano Bruno a astronómovia Galileo, Mikuláš Koperník a Ján Kepler, ešte stále by sme verili, že zem je plochá a stredom zeme. Keď sa rozvíjal kapitalizmus, systém neučinil žiaden pokus vyriešiť sociálne problémy vyplývajúce z priemyselnej revolúcie, ale pokračoval v nemilosrdnom vykorisťovaní novej pracujúcej triedy, prispievajúc tak vzniku revolučných myšlienok, ako sú vyjadrené v marxistickej ideológii. Všetky potrebné a spravodlivé sociálne vylepšenia, ktoré sme za posledných 100 rokov videli, boli zavedené iba pod tvrdým tlakom ľavice, pričom pravicoví konzervatívci neustále ustupovali, úboho sa snažiac zachovať čo najviac pre seba.

To samozrejme neznamená, že akákoľvek snaha zvrhnúť zavedený systém, je per se dobrý. Ak človek uspeje vo vytvorení nového prirodzeného poriadku, ktorí sám seba nekonzervuje, ale zostáva živým organizmom a vyvíja sa v rámci prírodných zákonov, adoptujúc nové vedecké a filozofické náhľady na povahu života bez pridržiavania sa prekonaných predstáv, bolo by skutočne veľmi vážnou urážkou snažiť sa vykoreniť takýto systém a vrátiť sa k egoistickému materializmu či inej neprirodzenej filozofii. Čo je dobré a zlé sa dá posúdiť iba na základe prírodných zákonov, čím bližšie k nim, tým lepšie.

Takmer všeobecne sa akceptuje, že medzi národným socializmom a marxizmom existuje priepasť. No národní socialisti nie sú celkom iste pravičiari. Jediné spoločné stanovisko, ktoré národný socializmus zrejme má s pravicou, je rasová otázka. No i tu existuje extrémny rozdiel v postojoch. Pravičiari veria, že byť bielym je samo o sebe absolútnou hodnotou, čo vyzdvihuje árijskú rasu nad všetky ostatné živé organizmy a dáva jej právo narábať so svetom tak, ako sa jej zachce. Ako národní socialisti sa však nezaujímame len o život a bezprostredný blahobyt našej vlastnej rasy. Vnímame bielu rasu ako časť celého prirodzeného poriadku vesmíru, a naším prianím je zachovať ju je spojené s naším prianím zachovať celé prirodzené prostredie – vrátane iných ľudských rás – kvôli hlbokému rešpektu voči tajomnej múdrosti prírody.

Naša rasa má vo svojej intelektuálnej kapacite bezpochyby veľké možnosti, no jej schopnosti nemajú absolútne žiadnu hodnotu, pokiaľ nie sú správne využívané v súlade so zákonmi Prírody. Príliš dlho sme sa pridávali k zboru hlásajúc „White Power!“ a ignorovali smutný fakt, že naša rasa mala absolútnu moc prinajmenšom 2000 rokov. A práve táto moc viedla k takej spoločnosti, akú dnes máme.

Preto nezdieľame pravicový vieru v pokračujúcu technologickú a ekonomickú expanziu, ktorá nás doviedla k znečisteniu ovzdušia a vody, a ktorá vo svete vytvorila obrovské oblasti, nevhodné pre život akéhokoľvek druhu – čo je vývoj, ktorý spôsobuje, že ozónová vrstva v atmosfére sa systematicky ničí, a nasledujúce generácie budú vystavené životu nebezpečnej radiácii, že tropické pralesy, ktoré nás zásobujú kyslíkom a liečivými rastlinami, sú vytínané, aby sa vytvoril priestor pre industriálny rast, a že sa zavodňujú púšte, čím klesá úroveň spodnej vody v úrodných oblastiach, ktoré sa následne samé stávajú púšťami. Všetko to je výsledok árijského génia. Tento génius nebol použitý na vybudovanie lepšieho sveta pre naše deti a vnúčatá, ale iba na uspokojenie ľudskej chamtivosti v jednom okamihu a na zabezpečenie momentálneho príjemného života bez ohľadu na budúcnosť. Tento fatálny trend, ktorý podľa štandardov prírodného zákona zmenil industrializované biele krajiny k degenerovanejšiemu stavu, než aký má nejaká primitívna spoločnosť tzv. Tretieho sveta, je zúrivo podporovaný pravicou, ktorá sa asi domnieva, že všetko bude v poriadku, stačí vyhnať čiernych, Židov a prisťahovalcov. Vieme, že to samo o sebe zmení len pramálo.

Naším cieľom je úplný duchovný prerod. Naším bezprostredným cieľom je definovať a vybudovať základy pre tento prerod, čo je jediná vec, ktorá môže dať rasovému boju nejaký zmysel. Tento boj by nemal byť chápaný ako boj proti iným rasám, ale ako neúnavný zápas proti dekadencii našej vlastnej rasy. Izolovaný apel k rase ako základu novej spoločnosti nemá význam, pokiaľ nedokážeme prekonať tento úpadok a nenájdeme našu cestu späť k prirodzeným hodnotám. Ak má naša rasa prežiť iba v rámci súčasného systému, nechceme, aby prežila, pretože potom bude predstavovať nič viac, ako najhrubšiu formu neprirodzenej degenerovanosti. Hlásanie „White Power“ môže získať zmysel iba vtedy, ak tým myslíme naše želanie reaktivovať moc Prírody, ležiacu utajene v géniu bieleho človeka, ktorého povinnosťou je využiť túto moc na pozdvihnutie samotného princípu života.

To samozrejme neznamená, že sme naklonení nejakému druhu multirasovosti. Rasa je jedným zo základov prirodzeného poriadku a musí byť takto bránená podobne ako všetky ostatné prirodzené princípy. Určite to neznamená, že biela farba kože človeka je nutne znakom ľudskej kvality. Biela rasa umožnila svetu skĺznuť na okraj katastrofy, a pokiaľ nezistí, že kvalita života sa dá zlepšiť nahradením materialistickej konzumnej spoločnosti – najvyššieho cieľa marxizmu-leninizmu – prírodnými a duchovnými hodnotami, je odsúdená k zániku a vo svojom postupe k absolútnemu úpadku zničí celú planétu.

My, národní socialisti, si – prirodzene – nemyslíme, že by sme sa mali vrátiť späť do doby kamennej, no domnievame sa, že by sme nikdy nemali brať od Prírody viac, než jej dávame. Kvalita života by mala pre nás znamenať viac ako kvalitu materiálnych statkov.

V dnešnej rozčarovanej spoločnosti to zisťuje čoraz viac ľudí, a proti vládnucemu poriadku protestujú. Z jedného jednoduchého dôvodu sa však nestávajú národnými socialistami: nie sú si vedomí toho, že národný socializmus – a iba národný socializmus – môže vyriešiť dnešné kritické problémy. Namiesto toho umožňujú, aby sa ich protestných hnutí zmocňovali marxisti, ktorí predávajú svoj produkt lepšie ako my, napriek faktu, že žiadna marxistická vláda sa nikdy čo i len v najmenšom vyriešiť tieto problémy. To z toho dôvodu, že samotný koncept marxizmu je materialistický a v nijakom detaile sa nezaujíma o prirodzené hodnoty. Marxisti len využívajú ľudovú nespokojnosť so systémom na propagáciu marxizmu.  Nespokojní jednotlivci nie sú vôbec to, s čím marxisti začínajú.

Zatiaľ čo sa národní socialisti snažia získať malé okrajové skupinky tradičných pravičiarov so všetkými ich politickými a náboženskými príveskami, ich notorickou megalomániou a nedostatkom angažovanosti pre vec, marxisti získavajú podporu medzi znepokojenými občanmi, ktorí odmietajú bezbrehý materializmus z idealistickej obavy o budúcnosť našej planéty. Títo ľudia z väčšej časti nechápu, že zachovania prirodzeného poriadku si žiada ďalekosiahlejšie prostriedky, než iba kontrolu znečistenia a zrušenie nukleárnej energie či atómovej bomby. Nevidia, že si to taktiež vyžaduje rasovú separáciu a všeobecnú duchovnú obrodu, ktorá privedie Človeka späť k zdrojom života. Môžu sa to však naučiť – či skôr, nemôžu si nevšimnúť – ak sú im poskytnuté dostatočné informácie a náhľad a ak nie sú ponechaní vystavení exkluzívnemu vplyvu hlúpym marxistickým učeniam. Títo ľudia sú idealistami a za Prírodu, a preto k nám ozaj patria.

Všeobecne sú ako bojovníci cennejší než mnoho rozčarovaných tínedžerov, ktorí sa nazývajú národnými socialistami v snahe zvýšiť si svoje ego a skryť osobné problémy a neistotu za uniformy a smiešne hodnosti či tituly.

No enviromentalistov nepriťahujú pouliční bojovníci, propaganda nenávisti či tzv. skinheads, všetko to len potvrdzuje ich negatívny dojem z národného socializmu. Nepomôže ani rozprávať im o význame rasy, pretože ešte tak ďaleko vo svojom vývoji nedošli, aby videli dôležitosť rasovej otázky.    

Musí sa k nim pristupovať tam, kde sa nachádzajú a na základe problematiky, ktorá ich tu a teraz zaujíma. Na to je dôležité vyprodukovať dobré materiály zaoberajúce sa problémami životného prostredia, ako sú vnímané z národno-socialistického hľadiska a distribuovať ich tam, kde sa títo ľudia zhromažďujú v protestoch proti nukleárnym zbraniam, znečisťovaniu prírody a proti vojnám. Nemôžeme čakať, že enviromentalisti prídu za nami, pretože nemajú žiadnu príležitosť poznať, o čom národný socializmus skutočne je. A ak neuspejeme v ich kontaktovaní, stratíme ich v prospech marxistov, v rukách ktorých nikdy nezistia plný následok svojich vlastných postojov.

Títo noví protestujúci sú voči nám nepriateľskí kvôli desaťročiam nepriateľskej propagandy, ktorá nielenže odpudzuje zdravo zmýšľajúcich, inteligentných ľudí od akéhokoľvek druhu hnutia, ktoré otvorene vyjadruje národno-socialistické myšlienky, ale ktorá taktiež úspešne priviedla k nášmu hnutiu množstvo jednotlivcov, ktorí tomuto imidžu príliš dobre podliehajú a ktorí sa k nám pridávajú iba preto, že chcú žiť podľa tohto imidžu.

Príliš mnoho ľudí priťahovaných k národnému socializmu chce byť vrahmi, krvilačnými šelmami, ktoré poznajú z mnohých hollywoodskych produkcií a bulvárnych článkov o „strašných nacistoch“.Príliš dlho sme vítali v našich radoch takýchto psychopatov a príliš dlho sme sa neodkázali odpútať od iných organizácií, ktoré činia rovnako. To, že sa niektorí ľudia nazývajú národnými socialistami a mávajú vlajkou so svastikou, ich nečiní našimi druhmi a kamarátmi! Mnoho organizácií si to stále neuvedomuje, a pokiaľ si to neuvedomia, tak sú, nanešťastie,  odsúdené k zániku, a rovnako tak my, ak sa nechopíme každej príležitosti, ktorá sa naskytne, aby sme ich verejne odsúdili. Často sa hovorievalo, že by sme nemali prepierať naše „špinavé prádlo“ pred našimi nepriateľmi, a že by sa „vnútorné spory“ mali udržiavať medzi našimi stenami. No toto nie je v žiadnom prípade „špinavé prádlo“ a ani náhodou „vnútorný spor“. Naopak, je to nutná očistná operácia, a musí byť vykonaná verejne. 

…freeman ……

26 komentárov

 1. Priznám sa, že som to dočítal iba do polovice, a to je na tak kratučký článok obrovským znevážením tohto nezmyselného článku.
  Zaujímalo by ma, či existuje človek, ktorý by sa s takýmto niečim dokázal stotožniť.

  Geniálnosť autora je jasná, nakoľko je známe, že genialita ma iba na krôčik k debilite.
  Ďalší vynálezca teplej vody, meniacizásadne celý systém, ktorý nie je ochotný pripustiť, že kráča iba v tradičnom bohurovnom velikášstve a iba vytvára po prvotno pospolnej, otrokárskej …. spoločnosti ďalšiu najlepšiu spoločnosť. Tak trdičné až strach.

 2. hmm teraz len neviem ako si to myslel(to vies tupy nacko). ze mas krocik ku genialite?

 3. tak az taky kratky clanok to zase nie je :-)) vo worde to bolo 6 stran .. a veru som predpokladala, ze ho vela ludi nedocita, lebo je nie kratky ale dlhy 🙂 mam skusenosti, ze ludom sa take dlhe clanky citat nechce … co si nepochopil? mam dojem, fasista, ze ty toho asi nechapes dost vela. V tomto clanku je praveze dost zaujimavym sposobom podane ako vznikli a pomotali sa nazvy pravica a lavica …. a ze vlastne ani nie je dolezite ci si vravis ze si pravica ci lavica ci stolicka he (pokus o trapny ftip) je dolezite co mas v hlave a v srdci .. to ma byt nas kompas

 4. noh dost prekvapive zistenie ze sme laviciari vzdi sa to oslovenie pouzivalo na tych smradou no teraz do toho niekto posral

 5. Stopercentne sa stožnujem s admin/-ou, citujem ju: ,, je dolezite co mas v hlave a v srdci .. to ma byt nas kompas”!

 6. Musim nesuhlasiť s tymto dobrym člankom vo veci “dosiahnutie cieľa demokraticky” nieje to tam tak napisane ale tak som to pochopil. Naš cieľ sa neda dosiahnuť iba jednou cestou a to demokraticky ale všetkymi tromi a to propagandou, politikou a ilegalne. Neda sa dosiahnuť jednym alebo dvoma z tychto druhou ale všetkymi, v dnešnej spoločnosti nie.

 7. focusol by som hlavne na tu propagandu,vyhra ten,kto oblbne ludi,demokracia neexistuje,to len oblbnuti ludia si myslia,ze sa rozhoduju slobodne,,avsak onilen defacto kopiruju to,co im niekto cez media natlaci do hlavy

 8. slobodne rozhodovanie a DEMOKRACIA nemaju spolocne tak vela ako sa zda
  je to stale dookola, zbytocne zbytocne zbytocne diskutovanie

 9. ze sa tu len opakujem, uz aj po inych
  demokracia – VLADA ludu

  podla clanku by sme asi mohli tvrdit, ze v 89 boli laviciarmi (tymi co chceli nie co nove, boli revolucni 🙂 ) zvrhnuti pravicovi komunisti
  😀
  co keby ste zasli napr na stranky, ktore tu sami propagujete a aspon prebrali co to cp tam je dobre

  tak genialny nazor na lavicu a pravicu by ste si mali dat patentovat

  A v dnesnej zrychlenej dobe mozme asi povedat, ze pri kazdej zmene vlady nova vlada prechadzajuca z opozicie je lava a vzhladom na rychlost doby konci ako prava, kedy je po 4,8,12 rokoch nahradena opat lavou 😀

 10. zaver je dobry
  je v priamom rozpore s tym co tu omielate
  a dava za pravdu vsetkym vasim odporcom, ku ktorym sa podla tohto clanku mate pridat a verejne dosudit, postavit sa nazorovo proti tymto ludom – psychopatom a vrahom, ktori su vo vasom rozporuplnom hnuti
  nie distancovat sa od nich, verejne ich odsudit
  tu ludia ako ja odsudzuju prave tychto psychopatov, lebo ich zazili na vlastnej kozi
  a vy si ich stale chranite, lebo maju spolocny ciel (?)
  bud k nim patrite alebo nepatrite
  to chce najprv samozrejme definicie toho co chcete, ako to chcete dosiahnut a preco
  definovat NS
  nie distancovat sa od utoku, postavit sa verejne proti nemu a pokial sa na to citite v konkretnej situacii ho dokonca prekazit
  ale vy tu utocite aj na tych co chcu zastavit tych psychopatov priamo v akcii
  a ked vam poviem, ze som videl RR a jeho kamosov priamo v nasilnych akciach, ktore sami vyprovokovali, alebo len napadali tak ho verejne odsudite?
  nakoniec starsi ste ho priamo v akciach videli
  kedy ste sa postavili verejne proti konkretnemu utoku? akcii? kedy proti ktorym psychopatom
  je to boj v hnuti, boj umiernenych proti psychopatickym nasilnikom (podla clanku)
  pokrytectvo a otvorenost

 11. anti hh: ty zas robis s komara somara ….. je to len clanok…zamyslenie sa nad pojmami lavica pravica, nechce sa mi dokolecka omielat to iste …. je to proste nieci pohlad na vec ….. z hystorickeho, jazykovedneho a neviem akeho hladiska,
  ja osobne necitim potrebu sa verejne stavat proti nicomu …. lebo co by som tym dosiahla? skoncila v CPZ:-) ? Dakujem neprosim …… a proti nasim sa mam preco stavat? To este ze nesuhlasim s tym aby sa sedelo len v krcmach a mlatilo sa hlava nehlava kazdeho kto sa nam znepaci neznamena, ze som proti vsetkemu … ale toto sme tu predca rozoberali uz 100x … minimalne

 12. ja len pre istotu citát:

  Príliš mnoho ľudí priťahovaných k národnému socializmu chce byť vrahmi, krvilačnými šelmami, ktoré poznajú z mnohých hollywoodskych produkcií a bulvárnych článkov o „strašných nacistoch“.Príliš dlho sme vítali v našich radoch takýchto psychopatov a príliš dlho sme sa neodkázali odpútať od iných organizácií, ktoré činia rovnako. To, že sa niektorí ľudia nazývajú národnými socialistami a mávajú vlajkou so svastikou, ich nečiní našimi druhmi a kamarátmi! Mnoho organizácií si to stále neuvedomuje, a pokiaľ si to neuvedomia, tak sú, nanešťastie, odsúdené k zániku, a rovnako tak my, ak sa nechopíme každej príležitosti, ktorá sa naskytne, aby sme ich verejne odsúdili. Často sa hovorievalo, že by sme nemali prepierať naše „špinavé prádlo“ pred našimi nepriateľmi, a že by sa „vnútorné spory“ mali udržiavať medzi našimi stenami. No toto nie je v žiadnom prípade „špinavé prádlo“ a ani náhodou „vnútorný spor“. Naopak, je to nutná očistná operácia, a musí byť vykonaná verejne.

  admin skus este raz odpovedat
  co je na tom tazke napisat: suhlasim alebo nesuhlasim
  Riis chce verejne odsudit tych ludi, nie su to jeho ludia, nie su jeho druhmi ani kamaratmi. Ty s nim nesuhlasis, su to tvoji ludia, preco by si sa mala proti nim postavit. Este som nepocul aby niekoho, kto odsudi nenasilnou cestou verejne psychopatov z NS hnutia zadrzali. Zato som nie len pocul ale aj videl ako boli ludia od tychto psychopatov napadnuti, len preto ze ich verejne odsudili.

  moji a asi aj Riisovi ludia su ludia slusni, skromni, nikomu neublizujuci rovnako ako ja
  vychovavajuci svoje deti rovnako ako ja
  s nezaujmom pozerajuci na snobov (podla clanku potom asi tiez laviciarov 😀 ) , s polutovanim pozerajuci na blahobyt veduci k niceniu prirody rovnako ako ja

  a tvoji su kto? preco su to ti len sediaci v krcmach mlatiaci sa hlava nehlava
  preco to nie je tvoja sestra, tvoji rodicia, tvoja rodina, preco to nie sme my co mame deti, slusne zijeme a takmer vo vsetkom splname tebou opisovany ideal, akurat sa nestotoznime s politickym systemom a ideologiou narodneho socializmu
  ale vsak sama si si vybrala

 13. Vinikajúci článok ten človek ktorý ho písal má pravdu. Tí ktorí nerozumejú a sú sprostý a kritizujú ho. Zamysli sa nad sebou :„Či sa práve ty nestávaš svojou aroganciou a neschopnosťou komunikácie s druhými, prisluhovačom tých, ktorí nás chcú ovládať?“ Prečo chceš súdiť skôr než spoznáš? Buď aj ty spravodlivý a začni súdiť ľudí podľa ich skutkov! Ja tvrdím :„ Je jedno do akého hnutia patríš! Je jedno či si veriaci alebo ateista! Podstatný je tvoj zmysel pre spravodlivosť a morálku. Tak sa zobuď a začni myslieť!“.. Je škoda že v súčastnej dobe je veľmi často zaužívaný tento spôsob delenie sa ľudí (na ľavicu a pravicu). Podľa mňa je však dnes tento spôsob delenia veľmi neobjektívny, keďže sú jednotlivé skupiny často označené ako ľavica alebo pravica len na základe svojho názvu, pričom mnohý členovia týchto skupiny ani nerozumejú prečo sa takto označujú. Je smutné že množstvo súčastných ľudí nevie v čom podstata delenia sa na lavicu a pravicu spočíva. Z tohto dôvodu chcem Vám( ktorý sa takto označujete pričom ani neviete prečo)v jednoduchosti ozrejmiť princíp tohto delenia. Toto delenie sa určuje najmä na základe postoju jednotlivca alebo skupiny voči spoločnosti.
  Ľavica- má presadzovať záujmy a práva celej spoločnosti(hlása solidárnosť).
  Pravica- hladí najmä na práva a slobody jednotlivca(hlása bezohľadnosť).
  Je evidentné ako sa dnes niekto môže označiť napr. za kresťana(poznáme- KDH), pričom idea kresťanstva spočíva najmä v solidárnosti, skromnosti(kresťanstvo je evidentne ľavičiarska idea) a vedie pravicovú politiku podporujúcu egoistický princíp kapitalizmu(Bol Ježiš kapitalista keď hlásal miluj blížneho svojho ako seba samého? ) . Obdobná situácia nastáva keď sa niekto označí za pravicu a pritom tvrdí ako chce podporiť spoločnosť a zavádzať prosociálne opatrenia . Ja sám by som račej tento tip delenia nahradil pojmami ako solidárnosť a bezohladnosť.

 14. nazdar majo!no teda co ty tu robis:)

  inak myslim,ze tento clanok mozme uzatvorit pre siroku verejnost:P v ich vlastnom zaujme samozrejme, v tomto obdobi ludia trpia depresiami,tak im ich umelo nevytvarajme tym,ze ich nechame precitnut do reality a zistit,ze ich domcek z karat sa ruca(ak nepochopia clanok,tak sa samozrejme nezruti:P)

 15. Ahoj,

  Tak v prvé řadě bych jen chtěla říct, že jsem Češka, takže snad nevadí, když můj komentář bude v češtině :).

  Sice je pravda, že pravice vs. levice pochází z francouzské revoluce a tyto termíny tehdy ztotožňovaly “reakce” vs “revoluce” (“monarchisté” vs. “revolucionáři” – hodně zjednodušeně). Ale dnes je význam mírně odlišný. Když by se pravice/levice odlišovala jen podle reakce/revoluce, tak by se i revolucionář postupně stal reakcionářem a přitom jeho uvažování by se vůbec nezměnilo.

  Pravice/levice je spíš pohledem na rovnost. Zatímco marxismus hlásá rovnost, ke které dojde v komunistické společnosti, tak na druhé straně moderní konzervativci se staví pro pořádek a řád ve společnosti, s tím, že moderní konzervativec je i docela dost často pro ideu volného trhu tak jak si ji přejí klasičtí liberálové nebo libertariáni. Ale co je v článku přehlíženo je fakt, že konzervativci zavedli mnoho sociálních opatření, aby zabránili revoluci. Konzervativci v 18., 19. a na počátku 20. století se drželi socialismu a zlepšováním podmínek pro dělníky. Ale konzervativci to dělali jen proto, aby udrželi starý pořádek.

  Navíc si myslím, že národní socialismus je dnes reakční, ostatně i v článku je napsáno, že reakce/revoluce se musí dát do kontextu doby. Národní Socialismus tu už byl a to hned ve třech variantách – český, rakouský a německý. Nejsou tedy dnešní národní socialisté reakcionáři, kteří chtějí sice kompletně změnit systém, ale zároveň navrátit ho k systému, který se tu už objevil? I když po pravdě mám ten dojem, že dnes všechny ideologie a doktríny jsou reakční. Třeba já osobně s klidem přiznávám, že jsem reakcionářka, nacionalistka, tradicionalistka a v podstatě fašistka, tudíž s národním socialismem zrovna moc nesouhlasím :). Ale tvůj pohled na národní socialismus se mi líbí :).

 16. Crovax to si ti Ivan ? Ak áno tak ťa zdravým ak nie tak tiež.
  Mám okolo seba tiež skupinu mladých ľudí, ktorý sú zväčša národne a sociálne cítiacich. Sám som nespokojný s vývojom našej spoločnosti. Chcem vás však upozorniť, že niesom rasista. Som skôr len taký neimperialistický fašista, ktorý vyznáva užitočnosť pre spoločnosť a pohŕda materializmom. Práve z tohto dôvodu mi tiež prekáža súčastná situácia slovenských Rómov, ktorý niesu ani zďaleka spoločensky prospešný, práve naopak sú zväčša spoločensky škodlivý. Znova však upozorňujem- niesom rasista ale skôr len taký dobrák neimperialistický fašista, prípadne nematerialistický kapitalista alebo ak chcete nerasistický národný socialista. ale aj tak je vôbec najmenej dôležité nazývanie ale správanie. Mnohý chlapci ktorý sa napr. označujú za národných socialistov, myslia si že sú nimi len preto že si kúpia Čínsky výrobok THOR STEINER pritom sa len vybíjajú s deťmi ktoré sa nazývajú lavica- no pardon niekedy zbijú aj staršieho. Mne tých pár slušných Rómov nevadí. Vadia mi asociálne živle tipu Lúník 9. Som tiež znepokojený celkovým úpadkom bielej rasy ale tak isto aj celej spoločnosti. Sám uznávam skôr princípy Benita M. alebo Franca ktorý nepreferovali rasistický prístup ale zdôrazňoval celkovú užitočnosť pre spoločnosť a pohŕdanie materializmom.. Takže pokiaľ nášmu národu môže jeden z mála slušných cigáňov niečo pozitívne priniesť tak mi nevadí. Všetci z vás nech si spomenú aj na Hitlerové ázijské jednotky SS alebo spoluprácu s Japoncami a Tureckom a moslimmi.. boli prospešný tak spolupracoval .To však asi menej sčítaný ani nevedia… Ja si myslím ako napísal autor, že práve ty najradikálnejší národný socialisti ktorí uznávajú vraždenie sú v NS scéne najškodlivejší. Ja uznávam napr. nepopierateľne dobré aktivity Adolfa Hitlera ktoré nespochybňujú ani víťazi – napr. starostlivosť o rodinu, robotníkov. mládež. O holokauste viem len prevažne to čo mi sprostredkujú opäť len víťazi…inak si ho nepamätám lebo som vtedy nežil. Kto však verí v holokaust a uznáva údajné vraždenie detí a žien tak je hajzel… Mám však určité výhrady aj voči Adolfovi ,B.M… Chcem Vás však upozorniť aby ste nezabúdali na to že fašisti a národný socialisti spolupracovali a mali veľa spoločného. Každý z vás by si mal uvedomiť ,že ak chcete zmenu- mal by prezentovať najme tie nepopierateľne dobré stránky a nie veci ako cigáni do plynu. Keď prídu niekde NS skinheadi nech si každý povie- super cítim sa tak bezpečne lebo sú tu správny a férový chlapi, ktorý uznávajú čestnosť a spravodlivosť. Ten pojem lavica a pravica je úplne škodlivý…račej sa nazvite správny chlapi alebo správne ženy. Takže je to len na vás ako sa rozhodnete… Predstavte si že ty akože všetci zlý NS ľudia by začali robiť dobré skutky ..hmm tak to by bolo- namiesto chodenia do krčmy by podporili mládež aby nebrala drogy- jej rozvoj po fyzickej aj duševnej stránke . Inak ak sa chcete dohodnúť na vzájomnej spolupráci kľudne mi napíšte môj email je Mmisun@azet.sk ale kľudne si nájdete na mňa tel. kontakt aj na mojej vlastnej stránke – http://www.bojovy.tym.sk. Budem rád ak sa mi ozvete, a možno sami podporíte moju dobrú myšlienku. Znova pripomínam mne je jedno ako sa nazývate či lavica alebo pravica a čo o vás šíria masmédia. Pre mňa je podstatné ako sa správate. Na záver pokiaľ by mi prišiel na kurz asociálny cigáň alebo bieli tak ich vyhodím bez rozdielu rasy- nemám však nič proti slušným ľuďom opäť pripomínam bez rozdielu rasy . Kľudne sa mi ozvite aj na tel. a pokecáme… mám
  Siete eurotel aj orange…. Ja sa sám nenazývam lavica ani pravica – som taký správny chlap.

 17. jasne ze som to ja majo…inak peto vravel,ze trenujes ‘armadu izidorov’ 😀
  o tom,ze si spravny vieme;) len vies,doba spravnym nepraje, tvoje postoje mam moc rad,len mi pridu nerealne,moc idealisticke,takto to proste nejde a nepojde, ludia su prospecharske kurvy, potopia ta ked tym ziskaju sebemensiu vyhodu,ludi,co maju chrbtovu ako ty,alebo cudujme sa svete ja,az tak vela nieje.
  ideologia hitlerovho ns bola ina ako nam ju prezentuju dnes,takze o tomto by som sa bavit nemienil,ja osobne uznavam,ze kazda rasa a narod ma svoje miesto pod slnkom a to im neberiem,nepotrebujem vsak,aby svoje miesto opustali a tlacili sa k nam:)
  btw majo ak mas icq tak mi niekedy napis 217 612 292

 18. Vieš čo Ivan práve teraz idem riešiť a vychovávať takých odchovancov (Izidorov)čo sa nevedia správať. Ja chcem tvoriť ľudí podobných typu Lubo H. o ktorých povie aj každý údajný ľavičiar (nemám rád to delenie), že je správny chlap. Nepovie to zo strachu ale pre to ako sa Ľubo správa. To že nás nieje ešte veľa šak sa na tom pracuje ešte som nikoho neoslovoval – do posiaľ som nespravil tak moc a zase by ma všetci označili za fantastu.. zatiaľ podchytávam najbližšie okolie Púchova . Vieš mne ja chcem stavať najme na mládeži – tak aby som tvoril budúcnosť.. ja nepotrebujem každý mesiac dávať niekde vence ako Pospolitosť a stále spomínať na minulosť. Ako má jedna dobrá česká kapelka text- kto žije z minulosti ten umiera každý deň.

 19. majo to je sice pekne,ale pozri sa koho vychovavas.vyberas si mladych chalanov, ktori su presne ti, ktori sice patria k nam,ale mame na nich svoj nazor. biju sa na futbale,v krcmach a na ulici za bieleho dna,valaju smetne kose a robia hambu. minule dokonca jeden zmlatil nasho kamarata co je dj,to mi povedal peter vies prepac,rad by som ti pomohol, ale s tvojim idealistickym pohladom…ti chalani sa chcu naucit bit a na tvoje idealy zvysoka seru,ak to majo nevidis,tak ta len vyuzivaju, beries si pod kridla nespravnych ludi

 20. co sa tyka minulosti. poznam zase ine ‘poucky’. poznas to ze:

  1.Lebo národ, ktorý nepozná svoju minulosť, si ju musí prežiť znova.
  2.Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nie je národom.
  3.Lebo národ, ktorý nepozná svoju minulosť, riskuje aj stratu vlastnej identity.
  4.Národ, ktorý nepozná a nekultivuje svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.
  5.Kto nepozná svoju minulosť, nemôže zodpovedne tvoriť ani prítomnosť, kto nezohľadňuje minulosť, nebude mať budúcnosť.

  A mohol by som pokracovat.na to aby si mohol budovat,musis mat zaklady, tj minulost ak na nu zabudnes,akoby si vstaval vo vzduchu a take ‘zamky’ sa zvyknu rucat.Na ludi, ktori polozili svoje zivote aby sme tu mohli my dnes byt atd netreba zabudat, tym nechcem povedat,ze netreba pozerat dopredu.vies,ako som povedal,beries to moc idealisticky, stavat na mladezi… ta mladez je povahovo roznoroda,podlieha roznym vplyvom takze je minimalna sanca,ze z toho bude viac osohu ako skody.tato tema je velmi obsirna a rad o nej s tebou pokecam,ked pridem na svk,alebo cez skype

 21. Posolstvo celého článku je vlastne to, že to dobré je ľavica a teda jediná skutočná ľavica je nárdoný socializmus. Pritom definícia pravice ako tých čo nechcú nič meniť je ak nie nepravdivá tak minimálne zastaraná. V súčasnosti sa konflikt pravica vs. ľavica definuje ako individuálna sloboda vs. kolektívny záujem. Pre mňa socializmus vždy ľavicou bol, presne tak ako marxizmus s ktorým má mnoho spoločného.
  Autor sa krásne dištancuje od úplne všetkého existujúceho a to za čo je on ani poriadne nedefinuje, akurát dáva jasne na javo že to bude to správne pre všetkých a všetci by za to boli keby o tom vedeli dosť. Národný socializmus je skrátka riešením všetkého a sen každého, aj keď o tom ani nevie. Presne toto je najväčšia úbohosť. Všetko skritizovať a vytvoriť si sen o niečom síce nedefinovanom(presne to tam spomína), ale dokonalom. Pričom keby náhodou (je jasné že sa to nestane) k nejakej realizácii došlo, určite by to nebola tá správna a už by začal snívať o inej, lepšej. Ako židovské čakanie na mesiáša, ktorý z princípu svojej podstaty nikdy nemôže prísť.

 22. Keď chce autor kritizovať marxizmus, mal by si zhruba naštudovať aspon jeho základy. Pojem materializmus v marxistickej filozofii neznamená nadmerné konzumovanie materiálnych statkov, mamon, chamtivosť a podobne. Marxisti pomocou materializmu vysvetľujú základnú filozofickú otazázku, ktorou je vzťah vedomia a hmoty. Príroda je podľa marxizmu primárna vo vzťahu k spoločnosti a je základom existencie.

  Nehovorím to preto, že by som chcel marxizmus nejako obhajovať. Ale ak chceme niečo kritizovať, nemôžeme to robiť takto hlúpo ako to predviedol autor článku.

 23. Pracujuci: ty si studoval marxizmus na skole este? …. ale ine som chcela autor clanku je tam uverejneny … ak si si vsimol je to clanok, ktory bol do slovenciny len prelozeny takze nech sa paci … google.sk a mozes mu napisat … inak places na nespravnom hrobe

 24. V celku chaos ak vysvetľujem niečo čomu sám nerozumiem.
  Ak už chcem porovnávať národný socializmus a marxizmus skutočne by som mal aspoň jeden poznať, to je môj názor. A keď sa nechcem dopustiť demagógie, mal by som samozrejme poznať oba.
  Nemyslím si že by moje drísty práve tu niekto pochopil viac ako pána Riisa.
  Takže asi takto: Nikdy sa mi nestalo, aby ma napadol niekto s vytetovaným xichtom Marxa na chrbte. Nikdy som nebol svedkom toho aby ľudia označujúci sa za marxistov napadli v 300vke kultúrnu akciu. Nepočul som nikdy od nikoho že sa 60 marxisti vyzbrojili policami a plynovými zbraňami a napadli niekoho. Neviem ani o tom že by sa 20, 10, 5, 4,3 ozbrojení marxisti vybrali niekam, že náhodne niekoho zmlátia.
  Nepočul som ani nečítal, že by marxisti u nás od kedy vnímam svet napadli akýchkoľvek apolitikov.
  Je pravda, že nepoznám veľa marxistov, tých čo poznám však nie sú jasne vekovo vyhranený do nejakej vekovej skupiny. Týchto by som mohol preberať rad radom. Napr. bývalý kolega má 4 deti, nikdy nevlastnil auto, je ťažký socialista, má poruchy udržiavania rovnaváhy už aj vo výške 1 m na 1m širokej doske, je dosť vnútorne nervózny človek, ktorý nedokáže ventilovať svoje napätie navonok a je vynikajúcim odborníkom a človekom za ktorého dám ruku do ohňa.
  U ďalšieho marxistu som býval v Grécku. Verí svojim ideálom a jeden z mála, čo to prejavuje aj navonok, má zástavy a pri otázke či je zberateľ odpovie, že je komunista. Vyvesí si jednu do zadu prístrešku, čistočne žije z turistického ruchu a čiastočne maká, debatuje s ľudmi, nikdy nie na tému jeho presvedčenia kým ho nevyzveš. Keď ho vyzveš odpovedá na otázky a pokračuje iba ako ho zahŕňaš ďalšími. Všetci jeho susedia používajú miesto jeho priezviska za krstným menom komunista. So susedmi má vrelé vzťahy a veľmi radi ho navštevujú.
  Obdivoval som jeho otvorenosť súčasne kombinovanú až s dokonalou nevtieravosťou. V podstate ťa neustále pozýva k sebe miernym úsmevom, je fantastický rozprávač a stredpozornosti ale robí to iba ak ľudia o to prejavujú záujem. Ak niečo nepochopí, pýta sa na to, netvári sa ako si dobre rozumieme, keď ti nerozumie. Ak niečo hovoríš spýta sa ťa na niečo z toho, čo mu nebolo jasné alebo ho zaujalo. Napr. no jasné ty si zaregoval takto, ale vravel si, že tam bol aj tvoj brat a on vtedy čo urobil? A potom sa rehoce: To je nuveriteľné alebo uznalivo prikyvuje.
  S takou kombináciou som sa nikdy nestretol, nikdy nie v takej vyváženosti.
  ….
  Preto nemôžem povedať ani keby som ako chcel, že nemám rád marxistov.
  Sry za krátky úlet.

 25. super článok.
  ale odporúčam jedno – čítať to po sebe a opravovať, lebo to úplne kazí celkový dojem.
  ale inak ozaj skvelý článok.

 26. Ponúkam základne nezameniteľné a logické rozdelenie na ľavicu a pravicu, resp. stred, bez ohľadu na rasu, či umiestnenie kresla v parlamente.

  Základný politicko-psychologický model rozdelenia podľa politickej orientácií spočíva presne a nezameniteľne na tomto:

  ľavičiar -> je altruista, pracujúci pre blaho spoločnosti, ktorej je nedeliteľnou súčasťou. Úspech kolektívu, ktorého je členom je aj jeho úspechom z ktorého egalitárne profituje. (napr. zamestnanecký egalitárny akcionár, člen participatívnej kooperatívy, člen rodinného, alebo samosprávneho egalitárneho podniku, baťovského závodu,… )

  centrista -> je asertivista, ktorý neubližuje iným, ale si tvrdo obhajuje vlastné záujmy všetkými dostupnými prostriedkami (napr. ako živnostník, súkromný podnikateľ bez zamestnacov v rodinom podniku)

  pravičiar -> je egoista, ktorý parazití na práci iných a využíva ju v svoj prospech privlastňovaním si nadhodnoty o ktorú “zákonnými” prostriedkami pripraví proletárov. (napr. zamestnávateľ-podnikateľ, alebo akcionár súkromnej spoločnosti)

  *******************************************************
  Z uvedeného nezameniteľne vyplýva, že rozdelenie je zadefinované postojom k svojmu blížnemu. Zodpovedá úplne rovnako Kristovej definícií najväčšieho prikázania, ako aj Marxovej definícií triedneho boja. Tzn. definícií idealistickej kresťanskej ako aj vedecko materialistickej.
  Syntézou týchto dvoch téz je Teológia oslobodenia Gustava Gutiérreza realizovaná v Latinskej Amerike.od 60-tých rokov až do súčastnosti. Toto hnutie v súčasnosti pounáme ako socializmus 21. storočia. Viac na:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus_21._stolet%C3%AD

  Ak si zoberieme za základ biblický príbeh o milosrdnom Samaritánovi, tak pochopíme, že nezáleži na tom, či je niekto Samaritán, Žid, Grék, Róm, alebo Slovák, či Maďar, ale na tom, aký je jeho postoj k blížnym svojím!
  Ak je samaritánsko-altruistický, tak je ľavičiar a na ostatnom až tak nezáleží. Lebo je tým naplnené Kristové prikázanie k človeku:

  Budeš milovať blížneho svojho ako seba samého!

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: