DISKRIMINÁCIA „ BIELYCH „ NA SLOVENSKU

 

Zámerom tohto dokumentu nie je vyvolávať rasovú či etnickú neznášanlivosť, ale prostredníctvom faktov poukázať na skutočnú diskrimináciu „bielych“ na Slovensku väčšou časťou cigánskeho etnika. Podotýkam „cigánskeho“, pretože tak sa oslovuje toto etnikum navzájom. Nie sú to Rómovia, ako ich  novodobo a  umelo nazývajú politici. Nikdy to neboli kočovní Rómovia, ale vždy to boli kočovní Cigáni, nikdy nešli do neba Rómovia, ale vždy tam šli Cigáni. Nevnímam to ako diskriminačné oslovenie, ale  rovnako, ako napr. oslovenie Indián, Inuita, Mormón a pod. Slovo Cigán je pre mnohých Cigánov/Rómov ponižujúce a neprijateľné, hoci pred niekoľkými rokmi ešte pojem Róm/rómsky neexistoval. V slovníku slovenského jazyka je totiž uvedený ustálený pojem Cigán – príslušník rómskeho etnika indického pôvodu hneď pred heslom cigáň, označujúcim klamára, prípadne luhára.

Dokument má poukázať na to, koľko prostriedkov vynaloží  štát na „bieleho“  a koľko na  „ Cigána“ počas života.

Toto porovnanie sa netýka asi 10 -15 % cigánskeho etnika, ktoré sa zaradilo do života spoločnosti a ocitlo sa na strane dotujúcich štát a nie na strane dotovaných štátom.

 

 

Vek  0 rokov

 

„ cigánska rodička“

 

– prichádza do pôrodnice bez batoha,               

  (nemocnica jej prepožičia župan, pyžamo,

  uterák, príbor , pohár a daruje hyg.

  vložky, plienky a pod.)

– štát dotuje výbavu rodičky

 

 

– pôrodník odrodí aj bez všimného

 

– často odchádza domov bez dieťaťa, to 

  ostáva v opatere štátu( detský domov),

  ktorý ho dotuje do 18 rokov povinne  

  a následne sa oňho štát stará ďalej

  v zmysle sociálneho  zabezpečenia

„biela rodička“

 

– prichádza do pôrodnice s cestovným batohom,

  s kompletnou výbavou  (príbor, pohár, toaletný

  papier, župan , uteráky, hyg. vložky,  plienky

  a pod.)

– štát nedotuje výbavu rodičky ( príbor, pohár,

  toaletný papier, župan , uteráky, hyg. Vložky

  a pod.) 

– rodička v záujme lepšej opatery a hladšieho 

  pôrodu dáva pôrodníkovi všimné

– berie si dieťa domov do vlastnej opatery a dotuje

  ho  z vlastných prostriedkov do veku 24 rokov

  a potom sa dieťa  stará o seba samé

 

 

 

Vek 6 rokov

 

 

„cigánsky školáčik“

 

– rodičia poberajú rodinné prídavky

– nastupuje do bezplatného školského 

  zariadenia a stravu mu hradí štát, keďže

  rodičia sú sociálne slabí

– v prípade cestovania do školy mu na

  prepravu prispieva štát

– rodičia poberajú od štátu sociálne dávky,

  príspevok na bývanie a zdravotne sú

  štandardne zaopatrení rovnako , ako bieli

 

 

 

„ biely školáčik“

 

– rodičia poberajú rodinné prídavky

– nastupuje do bezplatného školského 

  zariadenia a stravu mu hradia rodičia

 

– v prípade cestovania do školy mu prepravu hradia 

  rodičia

– rodičia odvádzajú štátu dane, príspevok do

  sociálnej poisťovne, do  zdravotnej poisťovne

 

Vek 15 rokov

 

 

„ cigánsky stredoškolák“

 

– rodičia poberajú rodinné prídavky

– ak nastupuje do bezplatného školského 

  zariadenia , stravu mu hradí štát, keďže

  rodičia sú sociálne slabí

– na ubytovanie na internáte dostáva

  príspevok od štátu  vo forme sociálneho

  štipendia

– v prípade cestovania do školy mu na

  prepravu prispieva štát

– väčšia časť končí so školou a začínajú sa

  orientovať v sociálnych dávkach,

  poniektorí začínajú poberať aj rodinné

  prídavky

– mladí rodičia ale aj starí rodičia dostávajú

  od štátu sociálne dávky a zdravotne sú

  štandardne zaopatrení rovnako , ako bieli

„ biely stredoškolák“

 

– rodičia poberajú rodinné prídavky

– nastupuje do bezplatného školského 

  zariadenia a stravu mu hradia rodičia

 

– ubytovanie na internáte mu hradia rodičia

 

 

– v prípade cestovania do školy mu prepravu hradia 

  rodičia

– pokračujú v štúdiu, sú nezorientovaní  

  v sociálnych  dávkach a nepoberajú rodinné  

  prídavky

 

– rodičia odvádzajú štátu dane, príspevok do

  sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne

 

Vek 19 rokov

 

 

„ cigánsky mladý rodič“

 

– poberá sociálne dávky

– poberá rodinné prídavky na deti

– poberá príspevok na bývanie

– žiada o sociálny byt „ Dajte nám nové 

   byty !“

„ biely študent vysokej školy“

 

– rodičia poberajú rodinné prídavky

– nastupuje na bezplatnú/platenú vysokú  školu,

– stravu, ubytovanie a cestovné mu hradia rodičia

 

 

Vek 24 rokov

 

 

„cigánsky mladý nevzdelaný rodič“

 

– kričí  do kamery televízie „dajte nám

  dobre platenú prácu !“

– platí si lacné nájomné

– poberá rodinné prídavky na deti

– poberá príspevok na bývanie

– spolu s rodičmi poberá sociálne dávky,

  príspevok na bývanie

– dostáva od štátu sociálny byt zdarma, štát

  sa o jeho bývanie zaujíma

  (95% z prostriedkov EÚ a 5% z peňazí 

  rodičov bieleho študenta a bieleho

  mladého vzdelaného človeka)

– ako chovanec detského domova ( kde %

  vyjadrenie pomeru cigánov k bielym je  

  cca 70-30 %  ) dostane z prostriedkov

  štátneho fondu rozvoja bývania 100 % 

  hodnoty nehnuteľnosti

 

 

„biely mladý vzdelaný človek“

 

– hľadá si zamestnanie a uplatnenie v spoločnosti  

  sám bez pomoci štátu

– platí si drahý podnájom

– nepoberá rodinné prídavky

– spolu s rodičmi odvádza štátu  dane, príspevok do

  sociálnej poisťovne, do zdravotnej  poisťovne  a pod.

– hľadá cesty k nadobudnutiu vlastného bývania,

  štát sa o jeho bývanie nezaujíma

 

 

 

– z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania

  dostane maximálne 80 % hodnoty nehnuteľnosti

 

 

 

 

Vek 30 rokov

 

„ cigán v produktívnom veku bez

   produkcie pre štát“

 – má sociálny byt

 

– platí si lacné nájomné a žiadne splátky na

 byt

– poberá rodinné prídavky na deti

– spolu s rodičmi poberá príspevok na   

 stravu pre deti, sociálne dávky, príspevok

 na bývanie až do doby poberania  

 dôchodku

– má 10-15 detí kvôli vyšším rodinným

  prídavkom a sociálnym dávkam

( Rodičia nemôžu fyzicky, finančne a ani duchovne vychovať toľko detí, no držia sa hesla : „ ja porodím, štát vychová“. )   

„ biely človek v produktívnom veku“

 

– kupuje si byt  na hypotekárny úver so splatnosťou

  30-tich rokov a preplatením kúpnej ceny o 200%

– platí nie najlacnejšie nájomné a hypotekárne

  splátky

– nepoberá rodinné prídavky

– spolu s rodičmi odvádza štátu  dane, príspevok do

  sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne  

  a pod. až do odchodu do  dôchodku

 

– dieťa si z dôvodu finančného deficitu nemôže

 dovoliť, nanajvýš 1-2

 

Vek 62 + rokov

 

„cigánsky dôchodca“

 

– mení sa iba názov príspevku zo

  sociálneho na dôchodkový

 

 

– dostáva minimálny dôchodok za cca 40

  rokov poctivého a dôsledného poberania

  sociálnych a iných dávok , ktorým mu štát

  prispieva na život bez práce

„ biely dôchodca“

 

– odchádza do dôchodku s minimálnou výškou

  dôchodku, pretože zamestnávateľ ho vyplácal

  z minimálnej mzdy kvôli nižším odvodom štátu

 

– dostáva minimálny dôchodok za cca 40 rokov

   poctivej práce a dotovania štátu

 

 

 

 

„cigánsky nebožtík“

 

– miesto na cintoríne a vlastný pohreb ho

  vôbec nezaujíma, veď v najhoršom ho

  pochová štát na vlastné náklady

„ biely nebožtík“

 

– počas života si musí našetriť z biedneho dôchodku

  na miesto na cintoríne a vlastný pohreb

 

       

 

Nechávam na každom z Vás, aby si urobil obraz, či je na Slovensku  tzv. diskriminácia Cigánov alebo bielych. V mojich postrehoch nerozoberám podiel kriminality, ktorú Cigáni páchajú vzhľadom k ich počtu, ale určite by to boli zaujímavé čísla.

Zastávam názor, že slovenskí politici / formálne figúrky/ v záujme pochlebovania európskym poslancom dokážu diskriminovať bielych občanov, len aby vyšli v ústrety našim chronicky sa sťažujúcim cigánskym spoluobčanom a ulahodili euro politikom. Európski politici sú tí , ktorí nikdy nežili vedľa cigánskej rodiny a ani netušia, čo je cigánske etnikum. Majú plné ústa diskriminácie  Cigánov na Slovensku a  poznajú iba na kameru sťažujúceho sa špinavého Cigána pred drevenou polorozpadnutou chatrčou. Nepoznajú slovenskú mladú rodinu, ktorá sa nesťažuje do kamery , dotuje tento štát, pracuje a je preňho prospešná, býva v rodičovskom byte, no od štátu neočakáva nič zadarmo, hoci prežíva iba vďaka podpore starých rodičov. Títo ľudia nás  učia spolunažívaniu s cigánskymi spoluobčanmi. Nie je to trošku smiešne ?

Ako slobodne hovoriaci , triezvo zmýšľajúci a nezaslepený človek, žijúci v tomto štáte si dovolím upozorniť  na ďalší problém, ktorý politici nevidia z dôvodu  úmyselnej krátkozrakosti alebo obavy  pred  kritikou európskych vševediacich politikov. Na Slovensku klesá krivka natality  ( pôrodnosti), čo môže a  v budúcnosti aj bude znamenať problém. Kladiem do pléna rečnícku otázku. Klesá natalita aj u cigánskeho etnika? Ja osobne si myslím, že nie  ( viď. počet prvákov v obci Jarovnice v roku 2007- počet prvákov vzrástol natoľko, že bola potrebná rekonštrukcia mimoškolských priestorov, drvivá väčšina sú cigánski prváčikovia). Sú si politici vedomí toho, že hoci natalita spoločnosti vyjadrená absolútne klesá, pôrodnosť Cigánov  v relatívnom vyjadrení k pôrodnosti bielych rapídne narastá. Čo to asi znamená pre spoločnosť o 20 – 30 rokov ?  Podľa môjho „obyčajného“ názoru buď sa Cigáni začnú vzdelávať a obsadia pracovné miesta lekárov, právnikov, manažérov alebo si vláda musí vytvoriť značnú finančnú rezervu, skutočný balík peňazí pre vyplácanie sociálnych dávok pre Cigánov a dôchodkov pre ľudí, ktorí teraz odovzdávajú svoje sily a schopnosti tomuto sociálne cítiacemu štátu. Alebo budú bieli pracovať dovtedy, kým v práci naposledy nevydýchnu, len  aby bolo z čoho vyplácať sociálne dávky. Koho asi v budúcnosti štát uprednostní ?

A ešte jeden postreh, resp. návrh. Nerozmýšľa štát nad zvýšením rodinných prídavkov na deti z 540,- Sk/dieťa napr. na 2000,- Sk/dieťa, ale  s prispievaním iba na  4 deti. V takom prípade by aj biela rodička s vyššou mierou zodpovednosti za budúcnosť dieťaťa  pocítila reálnu finančnú pomoc, ktorá je v mnohých prípadoch nie nezanedbateľným kritériom pri rozhodovaní či mať, alebo nemať dieťa. Nemožno to chápať ako diskriminačný krok, pretože nikomu nebude bránené, či zakázané mať aj viac detí, iba sa o ne bude musieť postarať sám, hrubo povedané, na vlastné náklady. Myslím, že by bolo menej rodín s 10 – mi deťmi, ale  zvýšil by sa počet rodín s deťmi vôbec  a  tiež počet detí v rodinách, t. z., že by bolo viacej rodín s troma, či štyrmi deťmi  a nie iba s jedným , či dvoma a slobodné matky by sa nebáli vychovávať deti aj samé. Balík peňazí určený na rodinné prídavky by sa možno iba ináč prerozdelil a neprofitovali  by z toho len  mnohopočetné rodiny, ako je tomu teraz, ale rodinné prídavky by boli  skutočnou pomocou aj pre rodiny s 1-4-mi deťmi. Myslím, že stojí zato sa nad tým aspoň zamyslieť.     

V prírode existuje jav zvaný parazitizmus. Košatý strom vďaka svojim koreňom poctivo čerpá vodu a živiny  z pôdy a zásobuje nimi celý vlastný kmeň a korunu. Keď však strom vytvorí podmienky pre život ďalšieho cudzieho organizmu, ktorý žije na ňom a z jeho práce, tak ten organizmus tie  podmienky určite využije a to nie len k vlastnému prežitiu, ale aj k ďalšiemu rozmnožovaniu. Strom však dokáže živiť oboch iba do určitého únosného bodu. Keď sa cudzie organizmy premnožia natoľko, že strom už nedokáže svojou prácou živiť ani jedného, celý strom odumiera a s ním aj  cudzopasník, ktorý si neuvedomil, že svojim nadmerným rozmnožením zabil svojho živiteľa a tým aj sám seba. Tento prírodný jav mi pripomína jav z našej spoločnosti. Čo vy na to ? 

 

Slobodne mysliaci a národne cítiaci občan SR

                                                                                       

Nie je toto trestný čin ( zneužitie maloletej)?

 

Ôsmačka má dvojročného syna!

09.11.2007 07:00
KROMPACHY – Porodila už v trinástich! Hoci Anička (15) chodí len do 8. ročníka, materských skúseností má na rozdávanie. Jej syn Oliver koncom týždňa oslávi už druhé narodeniny.

 

„Robí nám všetkým radosť. Pomaly už začína rozprávať,“ pochválila sa jedna z najmladších mamičiek na Slovensku. Rodičovská ťarcha je rozložená aj na plecia babky Albíny (33) a dedka Zoltána (32), ktorí sa o vnúča starajú počas dcérinej neprítomnosti.
„Keď treba, rada pomôže aj moja žena,“ dodal pradedo Viliam Gábor, ktorý oslávi koncom mesiaca 50-ku. Nad skorým pôrodom vnučky sa už nikto v rodine nepozastavuje. „Čo bolo, bolo, prespala sa, ale teraz sa už len tešíme,“ poznamenala prababka Albína (49).
Anička patrí medzi najmladšie rodičky na Slovensku. Podľa jej príbuzných prírastky v mladom veku sú v ich rodine bežné a nebránia sa im. „Len nech je malý zdravý, my si ho už povarujeme. Pravda, zišlo by sa viac peňazí,“ dodal starý otec Zoltán, ktorý počas našej návštevy Olivera strážil.

 

Sociálno právny systém na Slovensku – bohužiaľ pravdivý.

 

Práva cigáňov :

 

Cigáň ti môže vynadať do bielych kuriev. Teba sa potom nikto nezastane, pretože sa to považuje za ich prirodzený  prejav. Ale nedaj bože, aby to bolo naopak. Obžalujú ťa z rasizmu.

 

Cigáň má právo na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ty. To, že do zdravotnej pokladnice pravdepodobne  nikdy neprispel je fakt, ktorý je ovšem veľmi “rasistický”, a preto to radšej nikde nehovor.

 

Cigáň má právo tvoju vlasť ohovárať v zahraničí a má potom právo sa vrátiť a žiadať u nás znovu podporu.

 

Cigáň má právo  získať byt len na základe svojej farebnej odlišnosti. Vôbec nezáleží na tom, že na taký byt iní čakajú dlhý  čas a musia zaň zaplatiť.

 

Cigáň má právo na teba zaútočiť so zbraňou v ruke bez strachu z obvinení z rasistického útoku. V prípade tvojho útoku na cigáňa, máš smolu, že to – div sa svete – neplatí naopak. Budeš trestaný za napadnutie, ba čo viac – za rasistický útok.

 

Cigáň má právo zneužívať náš sociálny systém. Pokiaľ to ale už preháňa a my to už nebudeme tolerovať, má cigáň právo žalovať našu republiku v zahraničí, ktoré mu potom v jeho „isto neodškriepiteľnom“  práve  vyhovie. V  konečnom dôsledku mu to potom aj tak zaplatíš len ty.

 

Cigáň má právo (ostatní majú povinnosť)  chodiť  do  školy  a     právo  rušiť  tvojho potomka, čím vlastne znehodnocuje  kvalitu  výuky.  Pokiaľ  sa cigáň nič  nenaučí, je to chybou výukového programu a nie jeho. 

 

Cigáň má právo na neobmedzený počet potomkov. Ty máš povinnosť uhradiť mu jeho finančné náklady na ich tzv. “výchovu”, a to aj v prípade, že ty sám nemáš dostatok prostriedkov na svoju vlastnú  rodinu.

 

Cigáň má právo demolovať čokoľvek, dokonca i to, čo mu nepatrí. Ty máš povinnosť uviesť všetko do pôvodného stavu, a to za tvoje peniaze. Pokusy o obranu sa nezlučujú s právami cigáňov na kľudný,  slušný a dôstojný život v našej zemi.

 

Cigáň má právo na dôchodok v rovnakej výške, ako máš ty. To, že si Ty celý život pracoval, ťa neospravedlňuje.

 

Cigáň má právo na zverejnenie pozitívnych  informácií o  jeho  etniku. V  prípade  pokusov  o  zverejnenie negatívnych  informácií  o  cigáňoch,    právo  cenzúry.

 

Cigáň má právo na utajenie informácií, ktoré  by  verejnosti  prezradili  skutočné  náklady na ich vydržiavanie na Slovensku. Položky “má dať – dal” z  tohoto pohľadu nie sú obľúbenou témou cigánskych  zastupiteľov a hovorcov.

 

Cigáň má právo požiadať o dotácie na projekty rozvoja cigánskej kultúry a na rôzne cigánske spolky. Štát má potom povinnosť im vyhovieť aj keď sa zjavne jedná o podvod.

 

Cigáň má právo na svoje práva aj v prípade, že to obmedzuje práva necigánskeho obyvateľstva.

 

Cigáň má právo poznať svoje práva. 

 

Cigáň nemá  povinnosť poznať svoje povinnosti.

 

TY MÁŠ PRÁVO LEN DRŽAŤ HUBU !!!

 

 

 

 

 

175 komentárov

 1. Cigánsky problém! Vyriešiť treba! Cigánsky problém! Sa týka aj TEBA!!! Takto sa to spieva v tej piesni, nie? 🙂

  no ale k veci…úplne súhlasím s týmto článkom, aj keď možno tak hlboko do toho nevidím (predsa len sa ma netýka rodenie, sociálne dávky a tak, to majú na starosti ešte stále moji rodičia),ale aj ja to pociťujem takto… Písala som už vo viacerých komentároch… Rasizmus sa vzťahuje len na to, že bieli sú agresori a ostatní obee, to vieme všetci… A v príspevku k článku o zdravotnícve našom som tiež načrtla problém…

  Lebo akonáhle sa im dačo nepáči, kričia: ,,toto je rasizmus!”, ale čo máme povedať my ostatní? Ako bolo napísané vyššie v článku, my môžme držať len hubu a krok… Ostatné vyjadruje článok dokonale… Ďalší kvalitný článok na tejto stránke…

 2. Absolútne nezmysly.
  Úplne vymyslané, nezakladajúce vo väčšine bodov na pravde.
  Autor je úplne mimo reality.

  0 rokov
  – štát nedotuje výbavu rodičky ( príbor, pohár,
  toaletný papier, župan , uteráky, hyg. Vložky
  a pod.)
  Absolútne klamstvo vo všetkom. Naopak má poskytnuté bezplatne úplne všetko.
  Príbor, pohár – niekde Vám umožnia používať vlastný, niekde Vám to môžu aj zakázať.
  Toaleťák – k dispozícii na každej toalete…
  Župan, pyžamo – dovolia Vám používať vlastné iba pokiaľ ste v nadštandarde (napr. čakáte na pôrod niekoľko dní, priamo na oddelení). Priamo pri pôrode Vám neumožnia vlastné prádlo nikde, ani v B. Štiavnici. Mimochodom, ak si aj zoberiete vlastné pyžamo a môžte ho používať, pri prvom zašpinení (napr. odtečenie plodovej vody) je Vám už na nič. Podľa dĺžky pobytu v nemocnici dostanete nové čisté prádlo koľko x budete potrebovať. Otce k pôrodu vo vlastnom odeve nepustia tiež nikde na Slovensku. Rovnako pri iných vyšetreniach dostávate odev, pokrývku hlavy, ochranu štítnej žľazy………

  – rodička v záujme lepšej opatery a hladšieho
  pôrodu dáva pôrodníkovi všimné
  ale tiež pôrodník, odrodí aj bez švimného
  a toto je skôr nadávanie na sytém aký pri pôrode funguje, úplne súhlasím, ale je to veľmi smutné, a dôvodom nie sú žiadni cigáni
  ale tiež radšej voliť slová
  ,,v záujme hladšieho pôrodu,, – najtvrdšia kritika bielej rasy, akú som kedy počul, sú v nej aj také hovädá, ale to je skutočne výnimka

  mám pokračovať?

 3. A ty si ten najvačší noob aký túto stránku kedy navšťívil

 4. anonym: “ale tiež pôrodník, odrodí aj bez švimného”

  Preber sa už konečne…! Moja kamoška nedávno rodila v nemenovanej BA nemocnici a musela dať nemalé všimné, aby si mohla byť na 90% istá, že jej dieťa odrodí dobrý pôrodník, kedže krátko predtým sa v tej istej nemocnici odohrala jedna tragická udalosť, keď samotné sestričky prítomné pri pôrode, potom rodičke potvrdili, že mohla mať krásne a zdravé bábätko, nebyť toho prekliateho vraj doktora a jeho “neprofesionálneho”a proti- ľudského prístupu!!!

  Nemám, čo dodať,…!
  Len k tebe asi toľko, že nežiješ v realite- v SR, a tak ti radím, prebuď sa už z toho sna!

 5. Aha už to chápem, tu je diskriminácia taká, že keď príde cigánka, okamžite nabehne ten najlepší odborník. 🙂
  Máš pravdu s tým, že u viacerých bielych hajzlíkov doktorov to funguje tak, že keď nezaplatíš, neprídu k pôrodu ani keď majú službu, ale pošlú začínajúceho, učiaceho sa mladého doktora (vlastná nejednorázová skúsenosť). Ibaže píšem vyššie, že to nie je kritika cigánov ale bielych. Neboj sa odkrútil som si to a túto realitu poznám aj keď nie v BA, ale predpokladám, že závratné rozdiely nebudú. Ale vy samozrejme poznáte ako to chodí pri pôrodoch malých cigánčat. Fakt ste na tom dobre.
  A možno by ste potom poznali, že cigánčata sa rodia úplne biele a tmavnú až neskôr, rovnako ako tí z vás, ktorí máte viac pigmentu. A vlastne cigáni sú aká rasa?
  Ak môžem na oplátku niečo poradiť, ku pôrodu nech ide vždy aj otec, potom si žiadna sestrička ani doktor k rodičke nedovolí to , čo by si inak možno dovolil.

 6. No tomu ver, že ak by sa jednalo o mňa, tak by im to tak ľahko neprešlo…!

  Ak narážaš na tú skutočnosť, že aj cigáni sú vlastne indoeurópskeho pôvodu/ teda biela rasa/, tak máš pravdu, ale keby si kus viac čítal “naše” príspevky- tak my/ ja osobne určite si pod pojmom- bieli- vysvetľujem a predstavujem bielych potomkov iba európskeho pôvodu, žiadny indo- európsky, iba európanov/. Nie som žiadny odborník, ale určite to tak berú aj ostatní… počnúc políciou a justíciou, kedže útoky normálnych bielych na cigánov sa vždy klasifikujú u nás ako trestné činy s rasovým motívom/ moja vlastná skúsenosť/. Stačí ako vysvetlenie?.

 7. Anonym: ty zijes prosim ta v akej galaxii? Predpokladam, ze si chlap a tak si asi nikdy nenavstivil cakaren u gynekologa … mam tam zajst a odfotit ti tie navody ci manualy ci ako to nazvat, co su v kazdej cakarni, co vsetko si ma rodicka so sebou doniest??? Takuto hlupost ako si napisal ty, som este nikdy vazne necitala … ver tomu, ze na tom zozname je vsetko, co v tom clanku napisane je …. vratane prirobu a este aj ten zasraty toaletak si zena musi doniest … ale ako ktora, ze …. a snad nechces povedat, ze ciganky to nosia .. sa nenechaj vysmiat … a hlavne .. nepis somariny o ktorych nemas ani paru … lebo yz sem prispievali kase jaky .. ale tvoj prispevok ma ako prvy vazne nasral … lebo osobni by ma zaujimalo, kolko si ty absolvoval porodov a navstev porodnic ….

 8. Pôrodníkom som bol iba niečo vyše roka zlatko. Nemal som na to žalúdok. Naráža na to čiastočne autor aj mirec. V skutočnosti je to oveľa horšie. Pýtaš sa koľko pôrodov? Fakt nechcem trepať, nepamätám deň keď som robil a nebol by pôrod :). A malé cigánčatá? Som z KE :).
  Autor článku nemá poňatie o čom píše.
  Daj tu v ktorej pôrodnici nemajú toaleťák pre rodičky a osobne budem riešiť. Je to poburujúce, nezodpovedné a nehorázne, keď o niečom takom viete a nič ste v tej veci nepodnikli !!!
  Ten koho sa to týka nech sa hanbí. To je dôvod prečo je to tu tak ako to je.
  Daj kde ti neposkytnú príbor.
  Daj kde rodíš vo vlastných šatách, ktoré si si priniesla, lebo ti to dovolia alebo dokonca neposkytne pôrodnica rodičkám odev.
  Opíš mi jeden prípad ako si žena vystačila s jedným vlastným pyžamom, fakt ma to zaujíma. Alebo máš v tých zoznamoch ,,doneste si min. 5 pyžám a min, jedno ktoré bude pôrodníkovi vyhovovať pri samotnom pôrode, čo pred tým konzultujte s pôrodníkom,, ?
  Daj kde neposkytnú otcovi pri pôrode odev na to určený, alebo ho dokonca v pustia v odeve v ktorom došiel z ulice ku pôrodu.
  Keď o tomto viete, ste max. nezodpovední.
  Konkrétne prípady a miesta prosím. Osobne ručím za okamžité riešenie.

 9. – štát nedotuje výbavu rodičky ( príbor, pohár,

  toaletný papier, župan , uteráky, hyg. Vložky

  a pod.)

  Vyzývam k okamžitému poskytnutiu konkrétnych informácii o takomto počítaní pôrodnice.

 10. Vyzývam k poskytnutiu informácii kde rodičke neposkytli to o čom píšete, ďalej bezplatnú stravu počas celého pobytu, čistú posteľnú bielizeň, kde podávajú stravu iba na tanieroch a neposkytnú k tomu aj príbor, kde neposkytnú k nápojom poháre, kde ste nemali čisté uteráky, alebo Vás nechali vo vlastných šatách a neposkytli odev pôrodnice.
  Kde nebol toaletný papier alebo mydlo, uteráky….
  Zobuďte sa konečne z tejto zločinnej nezodpovednosti, ak o takýchto prípadoch viete.
  Bežne sa ľudia sťažujú ak by čo i len toaleťák chýbal a neposkytli ho v akejkoľvek reštaurácii.
  A vy viete o takýchto prípadoch v pôrodniciach?
  Neverím Vám ani slovo, to že ste si to vymysleli je v poriadku, úsmevné. Ak nie, nenachádzam slov, v mojich očiach ste zločinci.

 11. Anonymous: zlocinci v com?, ze sa nebojime povedat pravdu? Mne skor ty prides ako hlupak, ktory je zasadne proti tomu co sme povedali hlavne preto, lebo sme to povedali my …. ale oki aby si nepovedal tak ja som si dala tu namahu, strasnu heeh, ktoru si moze dat kazdy, kedze som ani prdel enmusela dvihnut od compu a natukala som si google.sk a tam frazu “co si treba doniest do porodnice” a aha co sa nam ukazalo …. http://www.dietaaja.sk/taska-do-porodnice.php alebo forum http://forum.mamaaja.sk/viewtopic.php?p=327939&sid=73e8aba9b40ab497e8f6ded761fe61c5 … a kopec inych stranok …. este stale sme klamari? Tieto stranky nemaju s nami vobec nic spolocne a zaujimeve, ze tam pisu vsetky aj nami spominane veci .. a dokonca aj ten pribor a toaletny papier a tak isto aj niekolko kusov nocnych kosiel …. alebo chces tie zeny na tom fore obvinit ze klamu??? .. ak si naozaj robil porodnika .. tak bud so hlupak co musi len s principu oponovat lebo sme to MY alebo si sa sakra malo zaujimal ako to v nasom uzasnom zdravotnictve funguje … ak si pravda nerobil v nejakej uzasnej sukromnej porodnici …. na tvojom mieste by som sa viac inforomovala, kym budem niekomu nadavat do zlocincov a klamarov … pre mna si hlupak ty, lebo ja osobne by som si nikdy nedovolila niekomu nadat kym by som si na milion percent neoverila svoje tvrdenie … ale zase sa nam raz potvrdilo … ze ludia o nas prd vedia a aj ked napiseme ze trava je zelena a nebo modre tak budeme klamary, lebo mnohym sa tazko priznava ze by sme mohli mat pravdu my

 12. admin: Presne tak, vystihla si to úplne presne…. takíto čuráci sú už len z princípu proti nám, a tak to vždy ostane, až kým nezačnú logicky rozmýšľať a zisťovať skutočnú pravdu!

  Inak navrhujem všetkým anonymom, nech sa aspon kus odlíšia, lebo osobne mi nesedí prípad tohto anonyma/ ak to je ten istý/, že by sa za výzorom skinheda skrýval pôrodník/ doktor/…

 13. Bol som pri pôrode vlastného dieťaťa.
  Nemocnica poskytuje úplne všetko bezplatne.
  Na pôrodnú sálu nemôže žena rodička ani muž prítomný pri pôrode v žiadnom vlastnom odeve.
  Všetko poskytuje pôrodnica. Nebol som ani rodička a mal som toaleťák, koľko som chcel, rovnako príbor, čaj a vodu zadara v ľubovoĽnom množstve.
  Žena mala od nemocnice župan, ich nemocničný odev, čisté periny, pre bábätko prvé oblečenie. Na potrebu výmeny sa pýtali tuším každé ráno, nepamätám presne.
  Platili sme: ja za stravu, iba ja! a ja za ubytovanie, iba ja!
  nič iné.
  všIMNé žIADNE!
  Na konci sme pána primára, nášho pôrodníka poprosili nech si na nás nájde v návale povinností čas, že sa s ním chceme rozlúčiť. Dôrazne upozornil nech si nerobíme starosti.
  napriek tomu sme z vďačnosti celému personálu kúpili kávu, sestrám bombonieru a p. primárovi fľašu. V šetko čo my sami považujeme za najchutnejšie.
  Aj mne poskytovali odev aj možnosť výmeny.
  Vlastné príbory a odev som mimo samotného pôrodu používať mohol. Košeľu som pri pôrode zakrvavil, ponúkali mi novú hneď po pôrode. Raz som túto možnosť využil, vtedy maslíte na iné veci a potom som používal vlastné tričko.
  Nepoznám nikoho z rovestnikov, a je nás dosť, komu by neposkytli odev a podobne.

  Dajte konkrétne prípady a nešpinte zovšeobecňujúco dobré
  meno slovenských pôrodníc.
  My sami máme za sebou tri pôrody. Až pri poslednom sme sa dozvedeli o zlom postupe pôrodníka pri našom prvom pôrode.
  Ľudský faktor. Ale o tom čo Vy píšete???

  Dobré ráno Ľ. P.

 14. To som tu dlho nebol a zíram.
  Admin, cítal som tvoj odkaz na tú diskusiu a babby tam pisu podobne ako anonym, no z toho vašho článku som nenašiel nič.

  hned prvý príspevok

  – je tam príbor to je fakt
  – oblečenie pri odchode domov (pre bábo)
  aha len pri odchode domov, tak ako píše anonym

  druhý príspevok reaguje hned na prvý:
  tie veci, ktoré potrebuješ a tiež závisí od nemocnice a jej možností – vybavenia, podľa toho sa treba riadiť. a hlavne rozmýšľať prakticky, potrebuješ veci pre seba – klasika, ako do nemocnice a potom pre bábo na odchod domov a samozrejme doklady, ale to, čo tu vypísal niekto predo mnou, tak ja som z toho nepotrebovala viac ako polovicu a doklady nerátam, len tie ostatné veci.

  píše tam že pre bábo domov (teda len domov) a ďalej že nepotrebovala viac ako polovicu!

  tretí príspevok
  ,,no ja som si doniesla pre seba iba to najzakladnejsie = dokonca ak nam radili nemame si ani kosele nocne nosit = a naozaj nam ich pekne menili podla potreby. takze iba hygienicke potreby, a potom mi manzel nosil na pitie flase. a pre babo iba plienky a masticku na zadocek. vsetko ostatne bolo nemocnicne – oblecenie nam ani nedovolili pouzit. takze asi tak, ….. ,,
  presne ako píše anonym
  a ,,oblecenie nam ani nedovolili pouzit,,

  Na čo sa hráš admin???

  S tým príborom mi to vysvetli, tiež som bol pri pôrode a chodil za manželkou do nemocnice.
  Ako si to predstavuješ? Ty tvrdíš, že ťa nútia mať vlastný príbor. A kde si ho umývaš? Keď chceš vedieť, donesú ti ho pekne zabalený v servítke, a hygiena?
  Tak asi si umývaš vlastný príbor v spoločnej umývarni? To je hygienicky neprípustné. A toto ťa nútia čerstvo zašitú, keď si nevieš ani sadnúŤ?

  Fakt nehorázne, keď sa to deje a nezodpovedné od tých čo o tom vedia a neriešia.

 15. a vy ste ako odkial??? pokial ste to dobre citali .. tak tam pisu ze ako v ktorej porodnici … cize cim bohatsia tym menej veci si musite nosit …. a len tak mimochodom … vy sa ako coho zastavate??? ze drete celi zivot a cast vasich dani ide miesto na vase deti na ciganske … ktore ich ani nedostanu ale ich rodicia si kupia chlast??? …. alebo o co tu ide??? tento clanok nebol o ziadnej konkretnej nemocnici ale o vseobecnosti …. o tom, ako funguje socialna politika u nas na Slovensku …. co je zas nezodpovedne?? podla mna je akurat nezodpovedne to, ze sa ludia ako vy hraju an nete na humanistov, ale zaujimalo by ma, kolky by ste si postavili dom v blizkosti ciganskej osady alebo sli byvat na lunik alebo pentagon ….. a ked uz sme pri tom .. kto z vas keby si mohol vzbrat by dal svoju zenu alebo by si sam lahol an izbu s cigankou…ktora dosla poloopita smradlava a neumyta rodit??? …. prosim vas pekne mehrajte sa na falosnych humanistov .. nik z vas by nic take neurobil ako ani ja ani nik z nas tak co mi tu rozpravate??? … v com nas treba riesit??? za neklameme sami seba a dokazeme verejne priznat to na co vy iba nadavate??? …. snad mi nechcete tvrdit ze decke domovy su plne malich ciganov preto, lebo ich rodicia sa o nich starali .. ano su tam aj biely ale co tak kuk na pomer ciagnov a nas a pomer tych deti v domove som si ista ze je uplne relevantny … ci nie??? jasne ze nie … tak ak sa vam nepaci citat pravdu tak ju necitajte a chodte si pisat na ine clanky …. uz ma davno nik nevytocil tak ako vy… ale jasne najvacsie nestastie je ludska hlupost … lebo vy budete riesit to, ci si naozaj treba do kazdej nemocnice nosit toaletny papier miesto toho aby sa riesilo nieco s ciganmi, ktory ziju na nas ukor … miesto toho aby ich deto chodili do skol…kde sa naucia aj nieco uzitocnejsie ako popijat a rodit deti a budu sa vediet v buducnosti zaradit do spolocnosti aj tak, ze nieco prispeju tak ako prispievame my a nie len budu zit na nas ukor

 16. Nechapem o co vam tu ide… Vsetci sa tu ohrnate ani sami uz neviete co napisat len aby ste zhodili toho druheho..A to si hovorite ludia. Tak ako su v kazdom kute Slovenska nemocnice, v kazdej tej nemocnici maju uplne iny pristup k pacientkam a ide tu aj o personal nie len o pridavky ci “toaletny papier”. Moja kamaratka porodila a bola rada ze moze vypadnut z nemocnice lebo to tam stalo za h…o a striasala si teplomer len aby ju pustili… Ved sa zobudte toto je chore… Kazdy by mal mat meter sam na seba a vela z vas ho zjavne neodhadol

 17. Ide hlavne o personál.
  Ale tým opäť iba nadávame alebo chválime bielu rasu, resp jej jednotlivcov.
  V pôrodniciach systém diskriminácie bielych žien nefunguje.
  A personál to tiež nerobí, ak sa niekde našla výnimka svojim prístupom diskriminujúcim biele mamičky, tiež to nehovorí nič o všeobecnosti ako ktosi tvrdí.
  Kto, prečo a kde sa hral na humanistu? Nenašiel som to v žiadnom príspevku. A zas zovšeobecňujúco sa na nich hráme a nehral sa podľa mňa ani jeden.
  Videl som iba, že sa ľudia zastávajú pôrodníc a ohradzujú sa voči tomu ako bolo popísané, že to funguje.

  Som skinhead, kto sa pýtal. Tie niečije škatuľky. Skinhead asi nemôže byť pôrodníkom.

 18. Anonym: ale moze az na to, ze tento clanok bol kus o inom ako o toaletnom papiery … pozri … jenoducho sa v tom clanku vychadzalo s faktou a info … ktore su dostupne na nete a bezne v ordinaciach gynekologov … je zaujimave, ze ani jeden z vas sa neohradil voci ostatnym vciam, co tam boli napisane …. preco ani jeden z vas nepoukazal na to, ze aj ked su to mozno velmi veobecne info, ktore, co sa tyka bielich matiek su individualne v kazdej nemocnici, ze co sa tyka ciganiek je to uplna pravda …. tie ostatne veci nie su dolezite? len to ci naozaj treba nosit toaletny papier alebo pribor? …. a len tak mimochodom, dnes som bola u zubara zdravotne stredisko raca a kedze ta tak zaujimalo kde nemaju toaletny papier tak tu nemali .. ani papier ani mydlo

 19. No ale debata bola o dačom inom.
  A s tými ľudmi súhalsím.
  Ponúkli riešenie aj pomoc aj návod na zodpovedné správanie.
  Pokiaĺ sú také do neba volajúce prípady a viete o nich, treba okamžite riešiť.

  Mňa zaujíma niečo úplne iné.
  Načo to neustále proticigánske úchylactvo. Pardon za slovo.

  Príklad:
  Poznám osobne jedného nemenovaného človekja z tohto blogu.
  Celé detstvo a mladosť využíval všetky sociálne výhody. Naša spoločnosť jemu a jeho rodičom poskytla nemálo. Vštudoval ZŠ, SŠ, VŠ, dostával prídavky, zľavy na cestovné, bezplatné školstvo, zdravotnú starotlivosť, tuším opakoval ročník, poberal aj podporu v nezamestnanosti. Akým prínosom bol pre našu spoločnosť?
  A teraz čo robí? Je mimo Slovenska a vyhlasuje, že do tohto ,,zasraného,, štátu sa nemieni vrátiť. Kde je jeho zodpovednosť? Na takých ľudí tu makali iní a oni na nich ešte nadávajú akí sú zadubení a pod.

 20. Někdo tady tvrdil, že bílá rasa je indoevropského původu, stejně jako cikáni. Jenomže to je hrozně obecný pojem. Nemůžu přeci o sobě, bílém člověku, například říct, že jsem stejná rasa, jako negr, protože on má taky dvě nohy – tedy pokud už mu je nějaký “kamarád” gangster neustřelil.
  Češi a slováci jsou především slované, z toho je nutno vycházet, nějaký indoevropský původ nikoho nezajímá, je to obecný název, který vychází z geografických příslušností, nic víc, my za to nemůžeme, že cikáni se objevili takhle blízko. Oni je nechtěli dávno ani v Indii, vyhnali je tam odsud. Bohužel šli k nám, do Číny si netroufli, u nás viděli lepší blahobyt.
  Já věřím, bratři na Slovensku, že to nemáte lehké, máte to jistě těžší než my zde v Česku, kde se alespoň, i když je to jen menší zlo, dostala k moci pravice. Jenže je to pravice neschopná a polovičatá, stejně z demokracie nemůže vzejít nic dobrého. Je to zkrátka jen menší zlo, než komunismus, nic víc.
  Nevím jak vy, ale ani my tady se nechceme spokojit jen s menším zlem, nám by se tu líbil národní socialismus, který by stál na kořenech vlastenectví. Je neštěstí, že tlaky parazitních ras a volání, rozdělili naše státy. Já osobně bych raději viděl bílé Československo, protože v jednotě je síla a naše dva státy k sobě patří.

  Rozdíl mezi vlastenectvím nebo národním socialismem a mezi demokracií je v tom, že pokud vládne demokracie,
  tak například veřejný majetek – náměstí, budovy, silnice a tak dále – je vlastně všech. Jsou to veřejné prostory
  a proto se o ně nikdo nestará. Potom můžou tedy být klidně náměstí a silnice zaplaveny billboardy. O silnice se
  nikdo nestará, ale hlavně, že jsou kolem billboardy, které vydělávají nenasytným megakorporacím.

  Tak takhle to tedy vypadá, když vládne demokracie, nebo komunismus, nebo něco ještě horšího. Ale vlastenec, národní
  socialista, by tohle, pokud by byl u vlády, nedopustil. Postupně by přeměnil celou společnost a očistil všechno
  od přebytečného parazitického hnusu. Pro život společnosti musíme nechat v majetku státu, ne rozprodávat jako to
  dělají demokraté, nebo zdarma odevzdávat lůze a bezhlavě vše ničit, jako to kolem sebe dělají žido-komunisté.
  Všechno tohle je ale řízeno vždy něčím, co stojí vzadu, je to virus, který se nedá vztahovat pouze na židy, Adolf
  Hitler se podle mě v téhle věci mýlil. Ne. Žid, černoch, cikán a další, je jich prostě víc, jejichž rasy
  byly nakaženy od počátku virem, který bez ohledu na všechno ostatní využívá a parazituje na čemkoliv, co může.
  Je to vlastně soustavné nabourávání společnosti a to, že dosud společnost nebyla celá zničena, znamená nejspíš
  pouze vychytralost tohoto parazita – když mu totiž zemře hostitel, co potom bude jíst? Koho budou využívat?
  Když si to člověk uvědomí, najednou uvidí obludné rozměry, do kterých tento parazit narostl.
  Bohužel už nevěřím, že se nám ho někdy podaří zničit, vytěsnit či alespoň ovládnout – získat převahu.
  Ještě je tu sice naděje, ale vydíme již vypuknuvší otevřenou válku ze strany parazitů. Což se nikdy předtím nestalo.
  Vidíme teroristy, hnusné islamské nemyslící sebevražedné stroje. A je to jen začátek. Chystá se něco většího.

  Kalendář Mayských indiánů končí v roce 2012, je to záhada proč. Já si ale myslím, že je možné, že ten, kdo sestavoval
  tento kalendář, viděl do budoucnosti lidstva a když viděl, v jakém stavu bude naše společnost v roce 2012, kdy získá
  parazitická moc obrovskou, ne-li absolutní moc, prostě přestal v tomto roce kalendář psát. Asi se zdálo, že nadejde
  nová epocha, kdy se role obrátí a čistá rasa nebude už vládnout světu, ale začne vláda parazitického viru.
  Ten virus můžeme zastavit, změnit budoucnost, ale je možné, že nezbývá již mnoho času a že se to nepovede.
  Největší hrdinství je ale nevzdat boj ani po prohře a znovu se sjednotit. To nedokáže žádná rasa, mi jediní máme
  tu moc, ale asi jí ještě neumíme využívat. Parazitické rasy se nás o tuto moc snaží již dlouho připravit a v poslední
  době se jim to začíná více a více dařit. Musíme to zastavit, než bude pozdě, jejich počty jsou obrovské a rostou.

 21. Brano: je mi luto, ale nemozeme mat ocekovanych vsetkych ludi, ktory sem prispievaju … ver, ze medzi nami … teda ludmi so zdruzenia Hlavu Hore taky nie je .. a ked sem prispieva .. to je uz na kazdeho moralke, vedomy a svedomy ako sa sprava a zachova …. he a nepovies nam o koho ide?

 22. RAZIEL: Biela rasa, tiež europoidná, KAUKAZOIDNÁ, árijská rasa, bieli alebo belosi, je skupina ľudí vyznačujúcich sa svetlou pleťou a inými špecifickými charakteristikami- Pomenovanie kaukazoidná rasa sa niekedy vzťahuje na širšiu skupinu, zahŕňajúcu aj obyvateľov Blízkeho východu a Indie./ teda aj cigošov, aj keď sa to ani mne nepáči…/
  http://sk.metapedia.org/wiki/Biela_rasa

  Nechcem sa tu handrkovať o maličkostiach, ale nedalo mi nereagovať… V podstate súhlasím s názorom dotyčného, ale musel som uviesť aj dôvod, prečo som to sem napísal.

 23. Braňo: Mňa by to tiež veľmi zaujímalo, kedže väčšia časť tv. ” výčitiek” sedí aj na mňa…, ha ha

 24. mirec1484: No ano, i kdyby byla pravda, že cigoši patří do naší rasy, byť jen vzdáleně, tak je faktem, že oni je nechtěli ani v Indie a nechceme je tu ani my. On je nechce nikdo nikde. Možná jsi to nezaznamenal, ale před pár lety byl z ČR velký odliv cikánů do zahraničí. Zkoušeli emigrovat s tím důvodem, že tady se necítí dobře, že jsou tu obětí rasismu. Takže emigrovali do Anglie a do Kanady, kde zprvu nevěděli, takže si je tam brali jako ublížené chudáčky. Brzy ale zjistili, co je to zač – to když tam začali dělat bordel a neplatili nájemné, což je zvyk, který si přinesli z “domova”. Takže nám je nenápdně z Kanady a Anglie poslali zpátky a Kanada nám, jenom díky cikánům, zrušila bezvízový styk (!). Trvalo asi 5 let, než nám ho zase zavedla.
  Na tomhle příkladu je jasně vidět, že ani před tisíci lety a ani dnes, je nikdo na světě nechce, protože se neumějí chovat a dělají všem jen ostudu a přítěž. Nakonec je máme zase na krku, je to ostuda.
  A já mám další příklad. V naší zemi se v poslední době začínají podnikat kroky, proti nepracujícím cikánům. To je jistě chvályhodné, jenomže to má i druhou a negativní stranu mince. Tak kupříkladu v jednom městě už nemohli strpět fakt, že cikáni si za svoje dávky nekupují jídlo, ani za ně neplatí nájem, ale kupují si za to alkohol, drogy a další věci, které se jim nepodařilo nakrást. Proto vedení města přišlo s “řešením” – z dávek se bude vyplácet pouze 30%, zbytek bude v poukázkách na jídlo, za které nelze koupit alkohol ani cigarety. Jistě, dobrý úmysl, jenomže protože přece ve vedení města nejsou rasisté, protože kdo je rasista, je špatný člověk, tak proto tento zákon neplatí pouze pro cikány, ale platí bohužel i pro bílé.
  Bylo mi smutno, když jsem viděl ty následky. Bílá máma samoživitelka, která také potřebuje dávky a právem, si samozřejmě za peníze alkohol ani drogy nekupovala. Ona potřebovala ty peníze na to, aby je mohla dát svým dětem,
  na potřebné léky, vzdělání, školní obědy, učebnice. To všechno se nedá koupit za stravenky. Co potom má tato bílá máma dělat? Díky černým zrůdám jí vzali peníze, které potřebuje ona i její děti a má na ně nárok, protože je jednou společnosti její děti vrátí.

 25. raziel: Samozrejme, že som to registroval, podobné to bolo aj u nás… Väčšina cigošov je neprispôsobivá od prírody, takže ak takýmto spôsobom žijú aj u nás, resp. u vás, tak je myslím si, že 99 % pravdepodobnosť, že tak budú fungovať a žiť aj v iných, “cudzích” krajinách. Darmo, na takýchto jedincov zaberá iba “Slotove” MALÝ DVOR A VEĽKÝ BIČ!

  Inak je to dosť smutné a nespravodlivé, že takí darmožráci z parlamentu a EU nás súdia bez toho, že by si na vlastnej koži vyskúšali spolunažívanie s cigánmi!

 26. pochybujem ze daky cigan chodi na vysoku skolu…. a cigani od 15 rokov uz do skoly nechodia, len fetuju a kradnu malym bielym detom zmrzlinu…

 27. jj, pravda………….

 28. Dle mého názoru článek klasická propaganda, kdy vybereme špatné jednotlivosti z x situací a míst jednoho prostředí a pak
  aplikujeme na jeden případ(aby vyznělo že jde o trend). Ovšem dosti diletantsky provedené, na to může přikyvovat jen zcela nekritický, stejně zaměřený jedinec. Ale ještě trošku pilovat a jak tvrdil jeden Váš kolega :učit se,učit se,učit se…” a ono se to zlepší 🙂

 29. Autor: a dle meho nazoru ty yijes asi na inej planete … toto je reakcia na vsetky tvoje prispevky …. ty chces povedat, ze ked si odmyslime tych par % ciganov, co sa zaradili do spolocnosti tak to tak naozaj nefunguje????

 30. Ne, narážel jsem na část o porodnicích. Žiji sice v jiném státě, kde je také spousta nepravostí do nichž kdekdo má potřebu tepat, ale pokud Vy budete se snažit na svou stranu přitáhnout veřejnost pomocí demagogie a překrucováním skutečnosti, nic nezměníte. Stála za Vámi půjdou ve většině pouze polointeligenti, nevybouřené mládež apod.
  A to je zřejmě dobře…

 31. V tom texte sú písané hlúposti ale aj pravda. Ja si dám trebárs na nejakej on-line strategickej hre nick arijec a Admin mi to premenuje. A ak je tam nejaká chamraď menom “Cigan Koro” tak nikto s tým nič nespravil a adminovi som to hlásil. Ďalej – Na pokeci pravidelne býva miestnosť “Iba rómovia”. A ja keď si založím miestnosť “Iba biely” tak do 10 minút je zmazaná. Ďalší príklad – Ak cigán zbije bieleho tak sa to berie ako rasový útok, ale ak zbije cigán bieleho tak má iba priestupok. Ďalej, cigán má právo osočovať a urážať bielych v ich vlastnej krajine. Nitko im nič nespraví. Ale keď človek dačo povie na cigána tak si ide posedieť za rasizmus.

  Už mi idú na nervy. Okrádajú ľudí a nikto im nič nespraví. To je iba špinavý odpad, ktorý kazí ľud. Priniesli si sem svoju špinavú kultúru a protirečia tak nášmu národu. A to je v Pohode?!

  Keby vládnem ja a tak už skončia v plyne všetci.

  M

 32. Denne čitam o diskriminácii na základe farby pleti.
  Ale skoro nikde sa nedočítam o diskriminácii obyčajného občana:
  -šrotovné /nemáš auto, nemáš nárok na dotáciu/
  -dane: všetci musíme platiť dne len cirvi nie, a to žijú z daní daňových poplatníkov.
  -diskriminácia pred súdom: občan musí dlh zaplatiť inak ho navštívi exekútor, a to sú dlhy ešte dedené.
  -s.r.o.-čka dlhuje len do určitej výšky
  -keď skrachuje banka občania prídu o vklady, alebo to zaplatí štát z peňazí daňových poplatníkov
  -keď sa oddlžovali banky stálo nás to všetkých miliardy…
  -Cargo, štát tam nalial miliardy a zasa bol niekto zvýhodnený.
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Načo máme potom v ústave napísané že rovnosť pred zákonom je základný pilier štátu. Je to len fraška a zákony rozdelujú obyvatelstvo na privilegovaných a tých ostatných.
  Z toho mi vyplýva, že štát potrebuje banky……ale občan je len treťotriedny a na ňom vobec nezáleží……………

 33. MiPe: uplne s tebou suhlasim..a so vsetkym co si napisal … ono to ma dost temne pozadie .. ale je to velmi jednoduche .. ty ako clovek nie si dolezity lebo nie si Zid … keby si mal banku … bol by si zid a tak by si vladol … to je taka velmi zjednodusena rovnica .. len bohuzial malo kto o tom vie a ked niekto aj vie hned je rasista a neviem co, ale pritom to nie su ziadne tajnosti, ze najvplyvnejsi ludia na svete, majitelia bank su v drvivej vacsine zidia, tak neviem, opreco je zlocin to povedat nahlas … tak isto vieme, ze sme vlastne od nich zavisli, kedze peniaze potrebujeme vsetci …. a s toho vyplivaju aj tie ostatne veci … proste obycajny clovek sa ma tak ako sa ma lebo si za to v podstate mozeme sami … malo kto dokaze povedat taketo veci nahlas… teraz nemyslim na nete ale postavit sa vzburit sa ukazat systemu, ze takto sa nam to nepaci

 34. jebavas aj mamicku alebo ta jebe taticko chudak zavidis lebo si existencna nula chudak

 35. ano neshluabcvnsbv ona je lezba

 36. ma to jednu chybu….stacilo napisat len do 15 rokov…oni uz dalej nestuduju…to je vrchol ked uspesne skoncia 9 rocnik 🙂

 37. Dobrý deň,

  Ponúkame súkromné​​, komerčné a osobné pôžičky s veľmi Minimálna ročnej úrokovej sadzby tak nízke, ako 3% počas 1 rok až 50 rokov doby splácania trvania do ktorejkoľvek časti sveta. Dávame sa pôžičky v rozmedzí od $ 5,000 100.000.000 dolárov USD.

  Naše pôžičky sú dobre poistení pre maximálnu bezpečnosť je naša
  prioritu Ste nedáva spať v noci znepokojujúce, ako sa dostať Legit úver veriteľ? Ste hryzenie nechty na rýchle? Namiesto toho obviňovať, kontaktujte GT úver AGENTÚRY DNES (výpožičnej služby), teraz Úverové odborníci, ktorí pomáhajú zastaviť zlou úverovou históriou, objaviť win riešenie, ktoré je naše poslanie.

  Zúčastnené osoby by mali ma kontaktovať prostredníctvom e-mailu:
  Veriteľa Meno: Walter M Hughes:
  Veriteľa Email: walter.mo.hughes@gmail.com

  S pozdravom,
  Walter M. Hughes.

 38. Pôžička Ponuka

  Potrebujete úver?
  * Schôdzky požičať až

  50.000 eur na 50.000.000 eur
  * Vyberte splatiť. Medzi 1-30 roky
  * Vyberte si medzi mesačné a ročné

  splátka
  . * Flexibilné podmienky pôžičky.
  Všetky tieto plány a aby sa viac kontaktu

  nám.

  Kontaktujte nás ešte dnes pre naliehavé úver:
  andersonlendingfirm@live.com

  pozdraviť
  Riadenie.

 39. Bolo by dobre spravit jeden experiment, kde daka biela dusicka sa namaluje do hneda, cigansky sa sprava aby vyzerala ako ciganka a vyskusala vymahat podporu, ci jej daju 😛

 40. Nečítala som celú diskusiu, ale tak jeden konkrétny prípad zo Zvolenskej nemocnice. Mám dve deti a obe som odrodila tam. Na predpôrodnej príprave priamo v nemocnici som dostala zoznam vecí, ktoré si mám priniesť a ten istý zoznam je vyvesený aj na nástenke priamo na gynekologickom oddelení. Už si presne nespomeniem čo všetko tam bolo, ale základ bol – pyžamá, župan, hygienické potreby vrátane toaletného papiera, vložky a aj príbor. Samozrejme, keď som si zabudla pohár alebo lyžičku, požičali mi, ale bolo mi povedané, aby som zavolala príbuzným, aby mi priniesli. A teda z vlastnej skúsenosti, ak by som nemala vlastný toaletný papier, tak neviem do čoho by som sa utierala, pretože za celý pobyt tam som tam len tak voľne položený toaletný papier nevidela!!! K tým nočným košeľám… pôrod som mala plánovaný – vyvolávali mi ho, teda som ležala v nemocnici a žiadna sestra za mnou neprišla, aby som sa prezliekla do nemocničného pyžama, hoci vedeli, že idem rodiť. A viete čo??? Ani mi nenapadlo si to pýtať, keďže som priamo od nemocničného personálu dostala informácie čo všetko si mám priniesť!!! Tak nás tiež neočierňujte láskavo a netvrďte, že sme klamári a zločinci, keď sme si všetko poctivo priniesli! Dokonca aj podložku pod seba! A keby som nemala vlastné, tak na jednej špinavej som celý pobyt tam!!! Fakt len oblečenie pre drobca dávajú, svoje si môžeme len pri odchode domov dať. A prvé čo po pôrode od vás vypýtajú detské sestry sú plienky jednorázové. Nejedna mamička by vám tu vedela porozprávať ako to naozaj v štátnych nemocniciach je!

 41. Ty si riadny idiot….ty vies co pises??vies kolko romov je na urovni slusnosti a dobre zitia???kde zijes v dope 16?? Chlapecku videl som 1000cky romov ktorym sa nechytas ani nato co vyseru,tak neurazaj vsetko…poznam aj pripad, kde nasa biela prisla do porodnice rodit a doktor odmietol knej ist pokym ju neumyju kolko deti je v dec.domove nasich bielich???pises len preto,lebo si rasista a kazdy kto to cita to vie.si trapny magor ktory raz nato doplati tak ze to bude prutko lutovat

 42. Preco nepises aj o nasesj rasi daco negativne nech vidia ty romaci ,,ze klames ved aj my sme taky isty lajdaci

 43. Haha ha ty to Mozes urobit ako tu diskusiu ale zober si tvoju rodinu a oni vam hned daju podporu ,lebo pre taku mentalitu ako si ty a tvoja rodina je aj dupla stravne lisky a DVD rozpravky chujjjjjjjjj

 44. Ak to bude takto pokračovať, všetci mladý ľudia odtiaľto odídu a ostanú tu iba PARAZITI, čiže štát nebude mať príjem a tým pádom skončil…

 45. NO a toto sú všetky tie výmysli ktoré tu kolujú po internete! A potom tím luďom ktorí tomu veria hrabe. Vyholia si hlavu a hajlujú. Je mi vás úprimne lúto, že veríte takýmto veciam. Ale aj preto, že neviete ako to v skutočnosti chodí a asi nikto z vás nemá deti a nerodil pretože takto to nie je!!!!
  —-Toealetný papier je všade, a ako často chodí bez dietaťa domov? Medzi nami bielymi také ženy nie sú? Nezastávam sa, ale toto v poriadku nie je.
  Týmto pozdravujem autora tohto článku a nenehám to len tak 🙂 S pozdravom

 46. je tu napísaná pravda ,lenže to nevidia tí vo vláde,alebo to nechcú vidieť,nájdu sa aj poctiví cigáni,česť vínimkám,ale väčšinou je to tak,ako je napísané v článku

 47. no hruza na začiatku to vyzeralo slubne a potomzačali same žvasty. Nebudem vypisovať kto čo napisal nema to zmisle. každy vydi niečo ine.
  ale poviem vam jedno nech je na članku pravdy len za mak čo určite je a nikto sa o tom nebude škriepť, tak stým niečo treba urobyť inak to neskonči dobre
  A pokial ide o zvihodnovanie romsej menšiny tak nikto nemože vyvrátiť že cigani vyklčuju les v narodnom parku a nič ved su to deti tie nemožno stihať, ked chitia cigana vo vlaku bez listku čo sa stane ha? a takich prikladov možem menovat do zajtra a stale nebude koniec a vy sa tu handrkujete o pribor a župan hanba vám pre strom nevidite les. a Každy piše a piše a nikto nič neroby boli ste aspon voliť? ani nie ved načo.
  na koniec napišem len jedine nemam rad pokritcov tak sa zamislite či do tej kategorije nahodu nepatrite.
  S pozdravom Jožo z vychodu

 48. CIGANA DO VRECA,VRECE DO VODY A PAKES DO MORA ZRALOKOM.
  NECHCE SA IM VäCSINE MAKAT SU AJ SLUSNY MEDZI NIMI O TO POKOJ,ALE FAKT LEN MALO

 49. mam dve osobne skusenosti. jedna je ked moj syn aj s kamaratom sa ocitli v zli cas na zlom mieste kde sa romske etnikun chcelo vyburit na dvoch bielich chlapcoch. dopadlo to tak ze chlapci sa ubranili a zrazu niekto z ciganov zavolal policiu. co vzniklo z toho? no predsa utok na ciganov a zaroven rasovy motiv. ako to dopadlo? 18 mesiacov podmienky. druha skusenost. syna prepadli traja cigani. zbili ho 18 rocny cigani, pokial syn mal vtedy iba 13 rokov. zo strani policie to bola vytrznost a pachatelia neznami. kde je v tomto state spravodlivost?

 50. Presne tak ako je to napísané……o chvílu budem matka…a mám strach priviesť dieťa do tohto štátu….. žiadna podpora mladých bielych ľudí….. paraziti sa priživujú

 51. Nie som rasistka, mám mnoho priateľov aj medzi farebnými, ale áno súhlasím s tým, že na Slovensku sú diskriminovaní poctivo a slušne zarábajúci ľudia (matematicky a percentuálne viac bielych.. ale sú medzi nimi aj menišiny) … parazitizmus v tejto krajine sa rozrastá a ak to takto pôjde ďalej, nedopadne to naozaj dobre.. treba to riešiť.. treba si zobrať príklad napríklad od švajčiarov… Prečo by sociálne dávky nemohli byť zaslúžené a nie povinné… a prečo by sociálne dávky nemohli byť odrobené ako prospešné práce pre spoločnosť? Tiež by som zaviedla systém rodinných príspevkov do určitého počtu detí.. napríklad do 3. Komunikácia a kompromis.. ale jasné pravidlá!!!!

 52. Na margo nemocníc.. odrodila som jedno dieťa… musela som si priniesť všetko svoje…

 53. Moj otec kvoli ciganom skoro prisiel o zivot …… nasledovalo z mojej strany trestne oznamenie na neznameho pachatela ……. presiel cas ……. aaaa nic …… z otca je invalid …… má postihnutie do konca zivota ……. a to ma za to ze na tie cierne KURVY robil cely zivot ???? ……. !!! ZOBUDTE SA VSETCI !!!! Nie som rasista, ale nutia ma byt rasistom sami cigani …… a je to pravda, v tomto state sme diskriminovani len my “Bieli” ……..

 54. Prečítajte si toto a ukľudnite sa.

  http://www.syndromrom.sk/?page_id=12

 55. Politici z EU neposielajte € na Slovensko pre cigánov,ale zoberte si všetkých cigánov do svojich krajín a tam sa o nich starajte tak,aby tam nebola diskriminácia a dokážte,že nebudete mať s nimi problémy.Hlavne ich budete musieť dotovať celý život!!! A potom sa nám na Slovensku bude žiť ľahšie …

 56. a preco sa “autor” clnku nepodpisal? a kde su fakty? o co sa jeho clanok opiera? dokazy, fakty, nieco? a vy, ktori tomu verite, zbalte si baseballove palice a boxery a pridajte sa k pretestujucim v Bratislave, lebo ste take iste tupe ovce ako oni. Alebo si to kldne s ciganmi vymente, ked im je tak dobre.

 57. Tak tohle je fakt k smíchu :D! Vždyť vy ubožáci Slováci si nemůžete ani prdnout před “Cigány” Pro toho tupce s tím slovenským slovníkem s těma kecama, že cigán je nějakej týpek pocházející z indie atd. Pokud to tam opravdu je, ať si nafackuje (sice za tohle nemůže) a vy Slováci, měli byste asi vyměnit slovenskou elitu, která slovník sepisuje. Každopádně neznalost neomlouvá. Tzn. u nás v Čechách se říká Slovákům Čoboláci, to jste věděli? Takže si teď vysvětlíme na tomto případě, jak to s těma názvama je. Pán, který o tomto jazykovědném jevu psal, psal asi toto. Píšu o “cigánech” protože oni samy sebe takto nazývají atd. Ne o Romech, jelikož to je uměle vytvořený název. Velký kokot s marmeládou!!! Romové se oslovují tímto názvem proto, protože je tak Neromové nazývají po staletí. A kdyby pan Chytrák věděl, že vždy pro každé etnikum existují 2 názvy, jeden používají jiné etnika k pojmenování jiných etnik a druhý název si udělilo etnikum samo a užívá se v jazyce pro dané etnikum charakteristické. Takže vy Slováci, si ve slovenštině říkáte Slováci a my Romové si říkáme ve slovenštině, ale i v češtině také cigáni, ale v romštině jsme Roma. Chápete to nebo je to moc složité? To znamená, že když vám budou Češi, Maďaři a Poláci ˇ4obolové, tak si taky budete říkat po 200 letech Čobolové a mezi sebou ve svém jazyce se budete nazývat Slováci. Přečetl jsem si asi 20 příspěvků. Je to to samé dokola, UŽ SE PROSÍM PROBERTE!!!! ROMOVÉ NEMŮŽOU ZA TO, ŽE JSTE NESPOKOJENÍ NEBO ŽE VE VLÁDĚ MÁTE KOKOTY!!! JSTE NESPOKOJENÍ A NERVÓZNÍ, TAK PROČ SI NEVYBÍT VZTEK NA ROMECH NEBO PO VAŠEM, NA CIGÁNECH, ŽE JO??? Kotleba, tak to je největší vtip. V čem si jako myslíte, že vám pomůže neonacista? Vždyť je to regulérní GARDISTA. Víte co prováděli za zvěrstva ve druhé světové?? Byli horší než jednotky SS!!! Jo, vyřeší vám problém s Romy a co pak? Co se stane s ekonomií, toho kraje, kde vyhrál volby, co zdravotnictví, rozpočet pro daný kraj??? Fakt si myslíte, že tomu rozumí?

 58. deti deti same deti,pičusi vyjebaní fašisti!!!!!!!!!!!!!

 59. Najväčšiou hrozbou pre nás je naša chamtivosť, a demokratický a sociálny systém v ktorom žijeme, nehovoriac o bezpráví a skorumpovanosti. Za to, čo nakradli politici od 89., by ste postavili pol nového slovenska… Toto nik nevidí, proti tomu sa nik nepostaví??? prídu voľby a každému zrazu prepne. A ked sa príde na prešľapy a sprenevery, tak bez nejmenšieho povšimnutia ideme ďalej a previnilci len dostanú teplejšie a zašitejšie miestečko…. +odstupné, aby sa nepovedalo. Darmožráčstvo cigánov je problém, ale rozkrádanie štátu, naších daní, Vášho majetku je väčší… pokiaľ sa slováci neprebudia z toho sna v ktorom žijú, pokiaľ budú stále ignorovať problémy okolo seba zo sklopenpu hlavou a ako teľatá sa na toto prizerať nebude poriadok. Musí nastúpiť nová generácia ktorá bude mať triezve myslenie a pohľad na svet ale hlavne zmysel pre česť a poctivosť a snahu spraviť niečo pre vlasť-nie pre seba, až potom pochopia že to vlastne aj tak spavili pre seba, svoje deti, lebo sa budú mať lepšie. Nedá sa toľko kradnúť v takom malom štáte… vlastne dá, veď sa na to všetci pozeráme…a nič s tým nerobíme. Nie cigáni sú tomu na vine, ale MY SLOVÁCI, vypočujte si našu hymnu, aj ten autor sa v minulosti nasral, preto toto napísal… čechom žblnká voda, nás ani blesky nepreberú… cca 70% mozgu tvorí kvapalina-u niektorých BRZDOVÁ 😉 asi toľko podľa mňa….

 60. šašovia….. čo vy viete o sociálnom systéme…. je nastavený zle, ale tie hlúposti čo tu píšete sa ani nedajú čítať… omfg

 61. Ak sa nezmení systém o 50 rokov “tých” prašivých cigáňov nebude mať kto živiť!!!!! Boh žehnaj Kotlebovi!!!! A česi nám akurát závidia, že u nás sa konečne niečo pohlo a u nich……

 62. ako tu citam, nemate ziadny prehlad o tom ako to chodi,, ziaden rom nedostava prispevky od statu na byvanie alebo na cstovanie do skoly,, je to uplna hlupost. A ze neexistuje pojem Rom? Ze si to vymyslel stat? to je este vacsia hlupost. Stat si vymyslel pojem Cigan. V romskom jazyku pojem cigan neexistuje. Romovia sa vo svojom jazyku navzajom pomenuvaju Romovia. Diskriminacia bielych v nemocniciach? Ved v nemocnici su sami biely doktori a sestricky a cely personal tak to by len biely diskriminoval bieleho 😀 😀 je mi to na smiech… a ano, je vela romov, ktori nepracuju, ale ked pojde biely ziadat o pracu tak ho nikto nevyhodi s tym ze “bielych do roboty neberieme a nebudeme zamestnavat bielych.” co sa romom stava casto. moja znama, romka, ma vysoku skolu druheho stupna a mono krat chodila na vybrove konania a nevzali ju kvoli jej povodu a radsej vzali bielu,, ktora ledva urobila maturitu… skuste sa na veci pozerat aj z inej strany nie len zaslepene hladiet na svet. a ano je dost romov co robia problemy a biju sa a robia zle bielym ale to treba nejak riesit a nie len sa stazovat!!! A ak tu uz pisete ze v 15tich uy romske deti nechodia do skoly, tak preco nenapisete ze je vela (a stale ten pocet rastie) romov co maju aj vysoke skoly a ziju uplne normalne? Su aj slusni, vzdelani a pracujuci romovia, ktori ziju uplne normalne ale to nikto nevidi. ked sa povie Rom alebo Cigan, kazdy si hned predstavi osadu, v ktorej su chatrce a plno smeti, ale je vela osad, kde su normalne domy a ludia tam ziju uplne normalne, ale kazdy vyzdvihuje len to zle a je to smutne

 63. zabit a zakopat

 64. Pôrodnica Kdesi som tu čítala v komentároch, že príbor a pod. dostane každý. To čo je za somarina. Čo ja viem, tak si to každý nosí so sebou (aj cigánky).
  Čo sa týka tej dopravy do školy, tak to určite nie je pravda. Keďže som v škole robila tak to môžem povedať naisto. “Cestovné” dostáva každý rodič pre dieťa, ktoré nemá inú možnosť a do školy musí cestovať. Teda ak je trebárs v dedine škola iba do 4 ročníka a od 5 musí cestovať, tak žiak, ktorý navštevuje školu, pod ktorú táto dedina spadá, dostáva preplatené cestovné bez ohľadu na to, či je alebo nie je sociálne slabší.
  Čo sa týka pohrebu, opäť to nie je pravda. Pokiaľ nemá sám na úhradu pohrebu, pohreb platí najbližšia rodina. Ak ho nemá kto pochovať až vtedy nastupuje štát. A to platí aj u bielych.

  Najprv si treba zistiť a overiť fakty, kým sa niečo napíše.

 65. Pane boze pointa clanku je uplne o inom a vy tu pisete o toaletnom papieri o porodoch —a zacnete si tu nadavat samozrejme ze kazda nemocnica ma svoj system…….

 66. z vlastnej skúsenosti sesterskej, ale aj ako rodičky tvrdím, že je pravda, čo sa v danom článku píše. Pyžamo vlastné, uterák na 100% vlastný , kompletné hygienické potreby , vrátane detských plienok, teplomeru, príboru a aj spomínaného pohára…

 67. Chápem, že to nie je iba o pôrodniciach ale o niečom inom. No ak sa už rozhodnem napísať článok, tak ho napíšem pravdivý a overený faktami (čo tento nie je). Na margo zvyšného. Je pravda, že cigán povie “diskriminácia” alebo “rasizmus” a všetci sú pokakaní. No to je na samotných ľuďoch, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu a majú aspoň akú takú možnosť niečo ovplyvniť. A verte, že sa to dá. Len sa treba prestať báť. (Vlastná skúsenosť – vynadala som im a čuduj sa svete, namiesto ohradzovania sa diskrimináciou a rasizmom som si získala rešpekt.) Oni nie sú sprostí. Práve naopak.Správajú sa ako deti. Skúšajú, čo všetko si môžu dovoliť a riadia sa len tým, čo im sami určíme.
  A aby náhodou niekto nepovedal, že táram ani neviem o čom, tak: východ Slovenska, osada v dedine, Cigáni vo vchode, bola aj práca v škole, kde boli aj cigánske deti.

 68. 🙂

 69. bez vetra sa ani lístok nepohne ……

 70. bez vetra sa ani lístok nepohne ….

 71. bez vetra sa ani lístok nepohne…..

 72. Halóóó Anonym… vyjadrím sa len k prvému bodu… nikde v nemocnici nedostane biely nič, ani príbor… Cigán áno, lebo príbuzný mu nedonesie a keby mu ho nedali, žerie rukami. Robím v zdravotníctve 20 rokov a DOSTÁVAJÚ VŠETKO ZADARMO!!! Dokonca dostanú aj najdrahšiu možnú liečbu, lebo, že vraj princíp solidarity. Pravdou je, že župan, pyžamo, toaletný a hyg. veci im nedá štát, ale poväčšine personál, prípadne mu dajú to, čo zostalo po pacientoch, alebo doniesli z domu ako vyradené. A prečo to personál urobí? Fakt sa nechcem po príchode do roboty dívať na holého, špinavého a páchnucého Cigána, ktorý polievku chlípe z misky a zemiaky je rukami.Takže, keď chceš vedieť, kde neposkytnú príbor, tak v Prešove, v Košiciach… to viem určite, tam ho mi nedávame a v KE mi ho tiež nedali a ani ten toaletný a ani nič iné. Asi si ešte do nemocnice nezavítal. Keď príbuzný pacientovi nedonesú mokré utierky, nemám mu poväčšine ani čím zadok utrieť, ale pre Rómov v nočných striháme buničitú vatu.

 73. kotlebu na chrontu

 74. aaaach jaj…ďalší “INTELIGENTNÝ” nevzdelanec, čo si myslí, že vyriešil problém na Slovensku :DDD
  1). v SR sú nevzdelaní hlupáci, čo slovíčko “fakty” v mozgu neevidujú(na čo doplácajú obce. mestá a v konečnom dôsledku aj štát.
  2). peniaze nechýbajú len kvôli cigánom/rómom(pri tomto slovíčku mi ukázalo pravopisnú chybu:DDD) alebo ako už chcete, ale kvôli a)”bezplatnému” školstvu s úbohou úrovňou.
  b)policajnej národnej menšine(kvôli pomeru voči obyvateľstvu sa to už tak dá nazvať)
  c).kvôli podnikateľom, ktorý idú do politiky aby si mohli rozvíjať svoje podnikanie(tam utekajú najväčšie peniaze štátu a EÚ)
  3).Ako náš inteligentný autor niekoľkokrát uviedol: SOCIALNE SLABÝ, SOCIÁLNE DÁVKY, SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM/ tieto výhody(ak tento životný štandart sa dá tak nazvať) môže dostať hockto, kto je takisto rovnako sociálne slabý.
  Keď vám pre tieto výhody sa oplatí žiť v drevených chatrčiach, bez minimálnych hygienických dôvodov, tak nech sa páči, máte ich plne k dispozícií(tieto výhody) veď cigánom/rómom je toľko, čo závidieť.
  A tá tabuľka ma pobavila najviac :DDD
  štylizácia dieťaťa základnej školy… aaaaach jaj.. a potom prečo, že normálny ľudia utekajú do zahraničia :DDD viva la Slovakia :DDD

 75. jaj.. a zabudol som sa podpísať: Moje meno je Lukáš Matijka a som z Košíc :)) škoda, že sa nemal odvahu podpísať náš skvelý autor..

 76. Ze preco je toto tak? Vidim to takto:
  Ak by som bol niekto z Rotschildov alebo inych tam hore a chcem ovladnut ludi v inej krajine, tiez budem nitkami tahat tak aby som usporiadal situaciu v krajime na system ktory mne vyhovuje a je lahko ovladnutelny. Dal by som moznost rozmahat sa ciganskemu etniku. Bielych necham tak. Z nich preziju najschopnejsi prirodzenym vyvojom. Sem tam zasiahnem v prospech bielych ak to bude potrebne. Bude potrebne zachovat komunitu takzvany servis (mocenske zlozky armada, policia, udrzba lekari, dalej infrastruktura inzinieri, vodari plynari elektrikari, doprava…a ine zlozky). Komunitu bielych teraz v sucasnosti necham potlacit neprisposobivymi Ciganmi, aby jej ubudlo a aby cigani boli v prevahe. Vyvojom mi ostane skupina ludi kde nevzdelanych Ciganov budem pouzivat ako otrokov a ostatnych ako servis na pracovne zabezpecenie. Aj otroci aj servis bude sluzit vyssie postavenym aby si uzivali vyhod a pracovnych vysledkov tych co su pod nimi. Takze preco si Cigani mozu tolko dovolovat? Co je za obzorom za ktory zatial zretelne nevidime. A co urobime ked tam vidiet budeme? Zasa len budeme bedakat ze ako s nami niekto vydrbal a nebudeme schopni s tym nieco urobit. System nas bude hnat z roboty do roboty a dalej zotrocovat. Preziju najsilnejsi, nebude to o ziadnej humannosti. System schovany pod maskou prava a demokracie, tak ako aj teraz nas zenie do neprijemnej buducnosti. Ak by sa teraz lud vzburil a vyhnal nasu nevladnu vladu tak to mocni ako USA klasifikuju ako terorizmus a pridu tu robit poriadky a obhajovat americke zaujmy. Spravia si z nas koloniu, predvoj uz u nas maju. Aka je uradna rec v anglickych koloniach? Preco uz teraz tak ochotne prispievaju kadejake organizacie na podporu vyucby anglickeho jazyka? Kto uz kladie doraz na korektnu vyucbu slovenciny? Kto videl moderatora v televizii alebo pocul moderatora v radiu korektne spisovne vraviet? Pouzivaju slova a vety na ohurovanie, vyburcovanie zvedavosti, senzacie. Ale vyslovnost slov a skladba viet je castokrat v rozpore s pravidlami gramatiky. Takze takto sa pochovava rec nasa materinska. Vazeni de te ne le a di ti ni li sa cita ďe ťe ňe ľe a ďi ťi ňi ľi aj v slovach Citali sme: Letel jelen zo Zvolena ponad dateliny a polena na maliny do doliny a poculi sme iba lizanie…nezmyselna veta..ale skuste ju precitat makko ako sa ma..a zistite ze ako sa dnes vlastne rozprava..uz vidim tie ohlasy ze pritahujem za vlasy a odvraciam pozornost od podstatneho… obrazne povedane podstatne je ze burlivo diskutujeme o cene dreva na kurenie na tuto zimu lebo Fero nechce lacno predat (prepac Frantisek), a pritom nam zatajuju ze konstrukcia domu hrdzavie a hrozi mu zrutenie.
  Tak ako si nevsimame alebo nechceme vidiet genocidu vlastneho naroda (co je vraj podla paragrafov trestne) tak je nam lahostajne ci sa rozprava spisovne alebo nie. Je nam to jedno, nahaname ekonomicke ukazovatele, pritom rusime vlastnu vyrobu uzitocnych veci vhodne orientovanymi tlakmi alebo predavame vyrobu-fabriky a tie potom po case padnu a zaniknu..preco? aby zasa niekto tam hore mal zaistene zisky..a vsetko akosi smeruje, aj ked sa to nezda, k tomu aby slovensko nebolo, aby niekto prisiel v plasti zachrancu zhabat prenho vyhodne skutocnosti a zacal na nas ryzovat. Pre nas za velmi tvrdych podmienok
  Zamyslite sa. Ako sa zachovame? Dame po sebe skakat? Alebo sa budeme bit za nase prava ako neandertalci? Pridu nas sem pani z inych zemi dalej vyciciavat? Bud z titulu riesenia krizy / terorizmu u nas alebo z titulu riesenia nasledkov po krize / terorizme u nas? Alebo sa najde skutocny vodca kmena ktory bude sikovny a naozaj nas povedie v prospech vsetkych a bude razne riesit krivdy ihned. Myslim ze nie som sam ktory si mysli ze teraz sa spory riesia sice sudnou cestou, v ramci dodrziavania zakona… ale akosi v prospech kohosi konkretneho, nie ozaj v sulade s tym co nasepkava svedomie kazdemu z nas.
  Budte zdravi a majte sa krasne.

 77. Pan PRAVDA, pisete ze strihate bunicitu vatu..co tak strihat jemnejsi smirgel 120tku? vyjde lacnejsie, dokonale zbavi necisteho povrchu…a piste si ze uz dalsi naval pacientov z radov Ciganov si prinesie vlastny toaletak.

 78. To je uplna pravda je to tak ale necudujte sa ved sme na SLOVENSKU a to je fakt nasi politici nemaju nato aby vladli

 79. neviem ako vy nieže by som držal cigaňom ale podla toho čo tu čítam ste obyčajní rasisti neviem čoho vám je ľuto dajte sa opichat ciganovy a budetre mat aj vy vyhody lebo budete mat ciganskeho fagana a je po praobleme si mislim.

 80. Toto nepotrebuje komentár,žijem tu a stretávam sa s tým každý deň.

 81. cigani idu do neba nic viac im netreba to neni len piesen to je realita oni to maju teraz a tu tak im nebo netreba,a viem co pisem stretam sa s nimi kazdy den, som mama 4 deti, a viem ze tie moje ten raj nemaju,,

 82. Mna by hlavne zaujimalo PRECO je to tak………..?


 83. a ten co napisal tento clanok tak sa poj….do huby lebo si kok..povymyslal a rozkopal by sommu zato hlavu

 84. haha jak som sa natom nasmal ten kokotko co napisal ten clanok musel byt v riadnych srackach a verim tomu ze mal prisebe nabitu pistol a po dopisani clanku sa na mieste odjebal pretoze bol v depresiach 😀 sak on tam uz jake kokotiny povymyslal ..stretntu ho an ulici tak mu hlavu roskopem a urobil by som to tak ako som aj napisal a neee jak vacsina ludi co placu na fb a zdielaju clanky podobne ktomuto alebo volaco komentuju do noveho casu trebars,.maju tam len silne reci ale keby stretnu cigana vonku tak mu to dooci nepovedale lebo by im to strach nedovolil

 85. http://blog.etrend.sk/analyza-dokazala/2013/01/20/kto-pobera-davky-v-hmotnej-nudzi/
  tak a tu mate este lebo ste jebnuty podaktory co nemate ciganou ..najvacsi machri ste takto ked pisete na nete onich ale dooci by ste im to vzivote nepovedali

 86. spamätajte sa tu nejde o pôrod a čo rodičkám dajú či nedajú. čítajte aj ostatné tam je fakt pravda.

 87. V tej tabuľke máte chybu:
  – biely či je dôchodca, dieťa , študent, pracujúci, nezamestnaný si MUSÍ PLATIŤ LIEKY, cigan nie stačí ak dá papier od socialky dostane razítko a všetky lieky má ZADARMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Takže nie je rovnaká zdravotná starostlivosť.

 88. zobudte sa všetci takto sa problém nerieší,je to problem pred 20rokmi,za soc,nebol žiadny etnicky či narodnostny problém,všetci robili,mali pracu,škola bola zadarmo v parlamente kradli len 10-aty,teraz ich je pomaly 300..toto čo je teraz za to može štat,či je to etnicky,narodnostny,či diskriminačny problém,podla toho .,kedy kdo bol 4roky v onom kresle,život je kratky a vzácny,treba si všímat ČLOVEKA,a nie sa takymi nezmyslami sa zaoberat,bohužial svet je uponahlany,nikto nema čas na nič,zmenit si to vie kazdy sam.nie?pekny den všetkym.

 89. Autor je úplne mimo ,každy nech sa stará o svoj kokot a nie o druhy a bude vsetko ok 🙂

 90. to co toto je ?… a ako ti cigani maju stoho vsetkeho zit ked vsade kde idu len ich vyhadzuju … dobre je pravda co su cigani aj zly aj neviem co .. ale nie vsetci .. preco vy hadzete kazdeho cigana do jedneho vreca … sak su cigani co si lepsie ziju nez vy biely a robia poctivo .. vy nic len zle vidite na nich … a tak jak vy ku nim tak oni ku vam a tak to je … jake zadarmo ? co toto decko co porodi dajaka sedlacka ciganka tak to decko zato moze ze ma taku matku ? … co maju ho lekari sestricky vyhodit von oknom ? tak musia sa o to dieta postarat aj keby fialove bolo … a cigani ktori idu do zahranicia sa sem nevracaju lebo tak sa k nim inac spravaju odtial cigani chodia na vyssiej urovni nez kedy vy budete tu na slovensku … a tak to je ci chceme ci ne … ja som polovicna a nehanbim sa za to a nikdy nebudem… vy biely sa kolko stazujete ze nemate peniaze nemate toto tamto .. a kazdy bozi den na nakupy chodite .. cigan ide len raz do mesiaca co dostane pridavky nakupy tak aby mali na cely mesiac a vy sa stazujete .. toto ze oni dostanu byty ? vy stym nic neurobite bo ked im stat da … ta smola dali im a vy mozte akurat tak viete co …

 91. je to pravda cigani len vyskakuju ale robit nebudu cest vynimkam narobia si deti a na uradoch le vyvreskuju spiny cierne…..

 92. európsky politici nás obviňujú z diskriminácie cigánov? tak pošlime im vlak týchto občanov nech nám ukážu ako sa o nich budú starať.a hlavne ako si ich nechajú

 93. sveta pravda cigan može všetko len nie robit ked mu daš pracu tak je diskriminovany on pozna len svoje prava ale povinnosti nie a bude to ešte horšie Krasnu Horku potpalili cigani nikto neje zato zotpovedny keby to spravili biele deti tak rodičia to zaplatia z Letanoviec odišli dostali od štatu zadarmo socialne byty bieli nedostanu lebo byty niesu a bordel po sebe neupracu ale to musi obec pod ktoru spadala osada je to voči obci nefer lebo obec ten bordel tam nenechala a cigani maju nove byty dočastne čiste prostredie socialnu podporu od štatu mlade biele rodiny by si toho važili keby take niečo dostali ale oni nemaju narok si biely chod robit zober uver kup si byt alebo dom ked nemaš kde byvat cigan nie obedy vškole za 1 eu školske pomocky zdarma len tak dalej a bude tu cigansky štat.

 94. Pozrite sa na to aká je skutočnosť. Slovo “Rom” presne definoval ten inteligentný Rom alebo Cigán z Čiech /jenanas/, ktorý presne aj definoval problém Slovenska. Začo klobúk dole. Je to chyba vlády, A tá v tomto bode stojí a ďaľšie roky asi bude. Lebo aj špinaví cigáni sú voliči. Riešite tu zdravotníctvo, školstvo….. ale pozrite sa na to, ako to tu je? Nie je možné donekonečna podporovať ľudí, ktorí nerobia iba stále pytajú – DAJ. Nemyslím tu slušných Rómov s vysokou školou alebo pracujúcich cigánov, ktorí sa na slovo cigán povznesú a zasmejú./ Myslím tú skupinu ľudí, ktorí fakt len berú peniaze. A tí čo týchto biedačikov na Luníku 9, Letanovce, Jarovnice lutujete, prosím pekne nasťahujte sa k nim a po 5 rokoch mi napíšte ako ste sa tam mali. Som z východu a študoval som dané zameranie. Ak si myslíte, že nám pomôže Eu, tak určite nie. Tá nam dá eurá, aby sme urobili niečo s nimi my. Lebo ako povedal význaný nemenovaný nemecký politik. “My Vám dáme toľko eur, koľko si popýtate, lebo my ich tu nechceme, lebo nám stačia Kurdi a Turci a už ich tu máme veľa.” Základom je prijatie správnych zákonov, aby nedostávali peniaze zadarmo, ale odpracovali si danú podporu. Veď v každej obci, či meste je práce veľa. Čistenie, zametanie atď… Vedel by som dať ešte veľa návrhov , ale neviem či Vám to pomože. Lebo základom je vláda, a tá sa príde len do daných lokalít pozrieť a nič nevyrieši. Pýtam sa prečo? Asi sme im ľahostajní, alebo ani pán Polák nič múdreho nevymyslel. V tomto článku tu nemyslím slušných cigánov alebo rómov, tých chválim, že sa takto vypracovali a odišli z daných lokalít a žijú tak, ako všetci ostatní – poctivo pracujú.

 95. Presne tak to je, ako to píšu. Mám tú ,,česť´´ mať cigánskych spolužiakov, ktorý poberajú sociálne dávky, aj ked minimum, lebo ani jeden z nich nemá priemer nižší ako 3.5 – je ich 7. Na hodine sú hlučný, drzý, nevedia čo je to súkromie, kradnú veci, ale ked sa ja na nich pozriem, tak si myslia, že som šibnutí. Keby som na nich niečo povedal, obvinili by ma z rasizmu. Sú proste nevychovaný a nikoho nepočúvajú, všetko musí klapať jak oni prikážu. Keby som mal možnosť beztrestne ublížiť, oni by boli prvý, a to mi verte, že nezveličujem.
  PS: Celý tento článok je veľmi dobrý a popisuje skutočnú realitu na Slovensku. Oni sú diskriminovaný, a čo my, ha. My môžeme len pozerať ako majú právo na byty, príspevky apod., ale ked slušný a pracujúci občan žiada pár eur od štátu, tak sa naňho vykašle. Mám síce len 16 rokov a v oblasti práv a povinnosti nie som skúsený, ale veľmi dobre vidím čo sa deje na slovensku. Ludia, spamätajme sa, lebo o pár rokov budeme my menšina.

 96. JA SOM TOMU ADMINOVI PISAL AJ OSOBNE EMAIL KDE SOM SA MU DOSLOVA VYHROZIL ZA TE NEZMYSLI KTORE V CLANKU POPISAL .ABY SI UMREL DO RANA A ATYMTO TA VYZIVAM ABY SI SAMI OZVAM NA MAIL peteer158@azet.sk A ZIADAM POTEBE ABY SI MI VYSVETLIL PRECO SI TU POPISAL TAKE SPROSTOSTI TI NULA POJEBANA UBOHA ….HAHA SAK STOHO CLANKO STEBA IDE CISTA DEPRESIA A SLABA POVAHA…POSTARAM SA OTO ABY SA TATO STRANKA ZABLOKOVALA POKIAL TEN CLANOK NEZMYZNE DO JEDNEHO TYZDNA OD DNESNEHO DNA .UMRI

 97. Iba tri druhy su na slovensku zakonom chranene , Cigan , Medved a Plitik. a velmi dho to potrva nez tie zakony zrusia .

 98. ja mam zenu ciganku,ktora mukluje od rana do vecera a sama sa nemoze pozerat na to a nadava na ciganov,tych ktory vykoristuju tento stat a ojebavaju nas system aby sa mohli obohacovat za nic

 99. Minule som nadtym premyslala a dopracovala som sa k tomu, ze stat a tie.jeho kobylky, co sedia v parlamente maju strach, boja sa toho, ze ak by ciganom zmenili podmienky, zobrali davky, alebo im robili nedobre, zacne sa obrovska vzbura ciganov a Slovensko viac a viac nebezpecne, zacali by viac kradnut, zabijat,..a toho sa oni boja, pretoze obrana celkova zadna,…a vetu “My pozname svoje prava!”, ale povinnosti nespominaju nikde….za chvilu tu bude Romska republika a my budeme viac dikriminovani, pretoze k tomu to speje, ale nesmie sa dat,…urcite sa da s tym nieco robit,bojovat!

 100. Je nám to všetko známe , len kompetentní musia držať hubu ak sa chcú udržať pri válove a oni sa držia za každú cenu , keby aj vlastnú mater zradili , tak ako už zrádzajú – treba začať myslieť pozitívne – príde koniec sveta vo februári a do psej materi pôjdu aj títo čierni havrany / len ma znepokojuje vedecká úvaha , že apokalypsu prežijú potkany ….. /

 101. Ludia a co tak porodnica v Galante?

 102. kurvy smradľave, cigan je len skurvený parazit, Smrť Ficovi, Kažimirovi a ich rodínám!!!

 103. skurvene cierne chrapy strelt rad radom

 104. Pri najhoršom bude u nás vojna ako bola v Amerike… Mňa by len zaujímalo.na koho stranu by sa postavili tu slušní rómovia. Ci na stranu darmozrackych cigánov alebo na stranu slušných obcanov tejto republiky

 105. stefan to si pisal o svojej rodine ?

 106. a cigan ma pravo aj na plyn

 107. dobra propaganda… chytia sa len kokpiti, co vobec nevedia o com to je… a ake vsimne v porodnici?ved to je uplatok… obycajny a sprosty uplatok na ktory si slovaci zvykli este za cias komunizmu a nikde na svete to nema obdobu… tento clanok je absolutne mimo… ja tiez nemam rad ciganov, ale na taketo pixoviny moze naletiet jedine vymleta nacisticka hlava, co voli kotlebu…

 108. Fasisticka zumpa.jebat vas ciernym kokotom do riti.

 109. Prečítala som si všetko, čo tu kto písal. Myslím, že autor tohto článku chcel viac-menej poukázať na zlý systém, čo je realita. Žiadny politik nič nerobí pre štát, každý si hrabe len sám pre seba. Ja osobne ani nvm koho by som mala voliť, lebo všetky možnosti mi prídu “z dažďa pod odkvap”. Zvolenie “župana” v BB-kraji je možno posledným volaním o pomoc dúfajúc, že sa niečo zmení.
  Rómska otázka je ťažká, čo robiť – čo nie, V rodine mám tetu, ktorá pracuje na osobitnej škole, navštevujú ju u nás len rómovia a majú výhody (to ale určite všetky osobitné školy na Slovensku)…ale to je nepodstatné pre tento článok. Ako je nepodstatné či dostávajú, resp. nedostávajú v nemocniciach toaleťák. U nás si napr. teta musela zaplatiť za to, že jej druh s ňou mohol byť na pôrodnej sále…individuálne pre každú nemocnicu, ako keď idete k zubárovi, niekde platíte za vŕtanie zubu 10eur niekde 50…takže namiesto hlavnej pointy tu každý rieši malichernosti. Na strane slušných rómov sa ani nečudujem, že sú pobúrený týmto článkom, ale mnohokrát to ,z osobnej skúsenosti, takto vyzerá a hlavne sa to takto všade prezentuje. Ako bolo písané o špinavom Luníku 9 a prednedávnom som videla v televíznych novinách reportáž, kde pani ukazovala svoj byt na LUNÍKU 9 a bol krásny, čistý.
  Ja sa radšej rómom vyhýbam, mám z nich strach, keď ma raz skoro okradli za bieleho dňa na frekventovanej ulici, hádzali do okoloidúcich bobule zo stromov, pozriete na nich a už sa vyhrážajú…sú prchký, ľahkomyselný, nemyslia na dôsledky. Naozaj niekedy dochádza k diskriminácii “bielych” slušných občanov na ich úkor. Možno to vyzerá, že si protirečím, ale sú slušný a sú “neslušný” rómovia. Ako sú slušný “biely”, ale sú aj zvery, ktoré sa mnohokrát správajú ešte horšie.
  Ja osobne si ale, myslím, že dobrá myšlienka autora, aj keď rasovo ladená, ale aspoň snaha niečo zmeniť (čo sa podľa mňa nikdy nestane, ja už ničomu a nikomu v tomto štáte neverím).
  už len na záver tým, ktorý prajú iným ľuďom smrť, vyhrážajú sa a vyjadrujú sa tu ako s IQ hojdacieho koníka, nadávajú tu by som povedala, že aj keď možno z časti majú pravdu, ako ju má každý svojim spôsobom, nikto Vás s takýmto prejavom nebude brať vážne. A okrem iného cenzúra už skončila, každý má PRÁVO vyjadriť slobodne svoj názor.

 110. tento clanok sa nepaci len citajucemu Degesovi (ciganovi),,,, !

 111. Este tu nebolo spomenute ze ciganka ked ide rodit tak si zavola sanitku, ved nebude pouzivat vlastne auto, pripadne platit taxik. Ved stat to zaplati, teda mi pracujuca majorita. Cigani za par rokov rozoberu, rozpredaju cely cinziak a nikto za to nieje potrestany. Je to prizivnicka banda ktora prazituje kam pride (Slovensko, Taaliansko, Francuzko, atd.). Vsade kde sa dostali su s nimi problemi.

 112. ospravedlnujem sa za gramaticku chybu. problemy

 113. praveze naopak ..cigani by sa na tomto clanku len zasmiali rovkano ako sa smeju navas na gadzoch ked kvoli nim umirate od nervou haah 😀 ps vela veci je v tom clanku povymyslanych zaco uz admin dostal termin ze ak to nezmizne tak sa mu stranka zablokuje..takze aj ked si to nejaky com cita ..len sa natom zasmeje ze jak sa ten kokotko co to pisal snazil ale aj tak zbytocne ..hah sak sa chodte se setci uz obesit lebo za par rokou spachate samovrazdy kvoli takimto vecam

 114. Co je na tom clanku aspon v tej tabulke nepravda…??? Som kde som, absolvent vysokej skoly, bez pomoci rodicov by som nemal nic, ani strechu nad hlavou, na rodinu nemyslim, neuzivil by som ju, no a startovaciu ciaru sme mali vsetci rovnaku… o mna sa tento stat nestara, aj ked aj z mojich dani zije….

 115. vsetko pisane je pravda, su podporovany ale opytajme sa preco? eu plati nehorazne peniaze aby tu ostali a neliezli do inych statov, kde si chcu uchovat pekny stat bez rabovania a ostatnych veci, a my slovaci sa tomu nepostavime a preco? vazime si aj to malo co mame a nechcem to stratit… a prepacte ze je to bez diakritiky ale mam nemecku klavesnicu takze preto tak pisem ….

 116. Ste trápni poniektorí. Ja som cigáň (róm) , či ako to nazývate a nikdy som nič od štátu nedostal a nie len ja, ale ani moja rodina. Všetko, čo sme dosiahli, sme dosiahli sami. Otec bol vojakom z povolania, potom učiteľom na ZUŠ, mama krajčírka. Nedostávali na nás deti nič, okrem detských prídavkou. Všetko je o nedokonalom systéme slovenskej ústavy a naších zákonov, práv atď. Nie všetci cigáni sú neprispôsobiví. Ja mám 36 rokov a študujem už druhú školu. Takže nevravte, že cigáni nenavštevujú vysoké školy. A štát? Nedal mi ani cent. Ako je to možné? Veď som cigáň. Nie každý cigáň dostáva od štátu príspevky. Aj u bielych sú neprispôsobiví ľudia. Akísi ľudia si povedali, že budeme hádzať cigáňov do jedného mecha. Takto to nefunguje. Takže sa uvedomte o čom točíte !!! Olee.H. ………
  PS: Problém so zdravotníctvom nie je cigánskym problémom. Je to problém štátu SR, lebo nám vládnu samí zlodeji a nevzdelanci. …………..
  Gitano nací y Gitano muero. Vivo mi cultura y religión y jamas intentaría hacerme de otra aunque las respeto. No hay nada mas por medio.

 117. Naco je dobre toto vyplakavanie, Kto je vo vlade? Bieli zlodeji, ktori kradnu viac ako Cigani. Rozdavaju davky, aby si ludia mysleli, ze za vsetok ten bordel mozu cigani a nie politici.
  A kto tych politikov zvolil.Mozno aj nejaki cigani, ale hlavne bieli dementi, ktorym staci naslubovat istoty a svetle zajtrajsky.
  Cigani len vyuzivaju to, co im zakony umoznia a policajti dovolia.

 118. cigani su profesionalni podvodnici. v USA sa vraví že sú inteligentnejší ako černoši

 119. tak toto som hovorila už dávno že nie cigani su diskriminovaný ale bieli su diskriminovaní žijem tu s nimi už od malička smradmi jednimi budu sa robiť aky su oni biedaci a devastuju okolie a ešte maju narok na nove byvanie a ja??? keď by som niečo chcela tak si musim brať hypoteku… tu na tejto stranke je to praveže všetko vystihnute do jedinej bodky… čo sa tyka porodnic bola som sama svedkom ako na všetko ciganky maju narok a ja som si mala všetko doniesť z domu nehovoriac plienky pytali nás dva krat po päť plienok pričom viem že vystačia pre take malinke aj polovica a potom som bola svedkom toho ako davaju plienky cigankam… alebo na take čo zmyzli z porodnice a po piatich dnoch si prišli po dieťa o ktore bolo postarane, mlieko plienky oblečenie.. nehovoriac ked pridem na urad prace socialnych veci a rodiny vybavovať rodičovsky prispevok pretože podľa socialky som malo robila aby som mala narok na matersku akedže som rozvedena sama byvam u rodičov nemam narok na nič narozdiel od sk**venych ciganov maju narok na všetko…. parazitov… nehanbim sa za to že nenavidim ciganskych smradov… najradšej by som ich vysťahovala na opusteny ostrov a tam nech sa množia a nech si tam sami žiju zo seba a mimochodom SESTO666 ukaž mi jedneho politika ktorý nieje hajzel a ktoreho by som mohla s kludným srdcom voliť že sa konečne postara o tento šát a zbaví nezamestnanosti a priživnictva

 120. Anonym padaj si niekam do nového času články radšej písať, ako nám je všetkým dobre!!

 121. veru tam ti to viac budú žrať ako nám je fajne !!

 122. cigáni by mali mať aj také isté povinnosti ako bieli, nielen sa oháňať ich právami, domáhať sa bytov, ktoré následne zničia, robia všade neporiadok, ktorý po nich odpratávajú hlupáci bieli, kradnú, olúpia aj starých bezvládnych ľudí, ešte ich aj fyzicky napadnú, ale mnohí z nich ani potrestaní nie sú, nemali by dostávať žiadne podpory, prídavky, len tí, ktorí čestne chodia do práce a o svoje deti sa starajú, nerobia všade špinu, neničia si domy alebo byty a nekradnú a za kriminalitu sú riadne potrestaní, potom by si rozmysleli, ako budú žiť a správať sa.

 123. hahahha BIELAPANi neplac tolko sak stvojho komentaru ide cista depresia a nechut k zivotu ..s tich kokotin co si napisala ti vysvetlim a naucim iba jednu ato ze podporu dostavaju len ciganky zeny tak sa konecne spametajte vsetci a neprezivajte to tu ….kedysi chodili bieli vo velkich skupenstav hrajuci sa na skinheadom a boli frajerku ked boli desiati na dvoch ..a rovnako dobili aj normalneho cigana dokonca aj starceka ktori poctivo pracoval….tak sa tu nehrajte na rasistu a nemajte silne reci ked len sedite za pc a vyplakavate 😀 .takze este raz pre vsetkich bielich a nechapavis ..Ziaden cigan nedostane 800 eur zato ze celi den presedi na riti ..penoaze dostavaju iba zeny kvoli vysokemu poctu deti ..dovidenia

 124. Som romka a som vydata za bieleho,a keby som mohla tak vsetkych spinavych a smradlavych romov aj neromov strcila do jednej klietky a potpalila!!robia nam iba hambu!

 125. Myslím ,že každý normálny občan, ktorý má rád svoju vlasť dá za pravdu tomuto článku. Všetko je to pravda.žijeme vo vlastnom štáte a predsa sme skôr utláčaní my a nie menšina. Je to smutné , no zároveň aj smeštne, no nečudujme sa našej vláde , že to tak je lebo tá za to že tu cigáňov drží dostáva od EU krásne peniažky 😉 . Takže seru na občanov hlavne že sa majú dobre . Som študent a bojím sa čo somnou bude ked doštudujem. Kde budem bývať a hlavne za čo keďže si aspoň 70% slovákov môže povedať že zo svojho platu a z toho čo majú len tak tak vyžijú , takže pravdepodobne si budem musieť zobrať hypotéku ktorú budem splácať aspoň do konca života 😉 aby som mal vôbec kde hlavu skloniť… ale naše čierne prírastky majú byt zadarmoo … a keby len jeden.. pekne ho rozpredajú, zničia, podpália.. a čo spraví náš štát ? dá im nový !!!… ako som čítal vo vyšších komentároch .. ochvílu odtialto všetci bieli odýdu.. a náš štát skrachuje…!!!!!

 126. nebavi ma citat vsetky komentare, lebo su o tom istom a kazdy nasledujuci mi viac dviha tlak… tiez som z KE, dva krat som rodila, dva krat som si zaplatila lekara, ano zaplatila, lebo som chcela, aby vsetko prebehlo v poriadku, rodila som dva krat v tej istej nemocnici a dva krat som si priniesla pyzamo, pribor, pohar aj obycajny toaletak, nehovoriac o uterakoch a kozmetike, lebo NIC z menovaneho by mi nemocnica nedala.. teda pardon, pyzamo ano, to pripustam… anonym, ktory sa bije do hrude, ze rok robil porodnika, a bude riesit nemocnicu, kde rodicke nedaju pribor k jedlu (ktore sa vacsinou ani neda jest a normalnemu cloveku sa z neho dviha zaludok no je tak hladny po infuziach, ze by zjedol aj klince, tak ho v konecnom dosledku zje) odkazujem, ze robil porodnika asi v inych paralelnych Kosiciach… co sa tyka starostlivosti, nedajboze by chudere bielej rodicke, ktora sa po 24 hodinovom lezani kvoli sekcii ledva dvihne z postele a s bozou pomocou dojde na WC, by spoluzeziaca (tiez biela) priniesla jedlo do izby, to by sluzbukonajucu sestricku rovno vystrelo… ale ak by to urobila ciganka, tak by bolo vsetko ok… a spravanie sa ciganok k obycajnym upratovackam… des a hruza.. nie zeby rady boli, ze im chudera, ktora ROBI za smiesne peniaze pride umyt podlahu 2-3x denne boli vdacne, ze maju cisto, tak ju este slusne napisane sprdnu za to, ze nepodvihala spinave vlozky rozhadzane okolo kosa.. a takychto “ludi” Vy chcete obranovat??? sa spamatajte Ficovolici!!!

 127. Je mi smiešno, keďže sa tu riešilo niečo úplne iné a vy ste sa všetci chytili jedného bodu, toho sa držíte a ten tu horlivo riešite 😀

 128. No nieco na tom bude. Mam susedov ciganov, kupil som si stary domcek a zacal som ho prerabat. A tam sa zacali obrovske rozdiely pristupu ku mne a mojim susedom.Ja som na vsetko potreboval stavebne povolenia, revizie,kolaudacne rozhodnutia dokonca za vypilenie stromu na vlastnej zahrade som platil mestu za spolocensku ujmu..Moji susedia stavaju jedna basen pristavbu za pristavou ziadne povolenia od nich nikto nepyta nikomu nevadi ze vypilili uz pol ulice lebo kazdy z nich ma auto ak sa to da tak nazvat.. Ked som sa stazoval bolo mi povedane ze co snimi maju robit. Ked im daju pokutu nezaplatia. Maju len zivotne minimum pokuta nevymozitelna.. Nie som rasista ale myslym ze vo vacsine pripadov je to tak ako pise autor v clanku…

  ,

 129. vam to tu dobre jebe na te hlavy

 130. ahoj
  Budem rád predstavil svoju vlastnú k vám čoskoro , volám sa Mr.mike jackson , ja som riaditeľ ( MD ) úspech úver impérium , som rozdávať úver hypotéky na nízkou úrokovou sadzbou vo výške 3 % , dávam z Osobné pôžičky , obchodné expanzia úverov , Business Start – up Úvery , vzdelávanie Loans , konsolidáciu dlhu pôžičky , rizikový kapitál , Hard Peniaze pôžičky , dokonca aj pre tých so zlou úverovou , ETC , ponúkame úver V rozsahu od minimálnej výške päť tisíc libier ( £ 5,000.00 ) a do maximálnej Rang o desať miliónov libier (€ 10.000.000,00 ) .. takže chcem , aby si uviesť , koľko máte v úmysle získať ako úver a vaše Vhodné trvania tohto úveru , takže Vám môžeme poslať úverových podmienok Re – Platobný kalendár v tomto zmysle … ak máte záujem o kontakt prostredníctvom : successloanfinance@live.com

  Pod touto POUŽITIE :

  1 ) Celé meno :
  2 ) Pohlavie :
  3 ) Suma potrebná ako úver :
  4 ) Účel úveru :
  5 ) Doba trvania :
  6 ) Rodinný stav :
  7 ) Ďalšie príbuzní :
  8 ) Povolanie :
  9 ) mobilný telefón :
  10 ) Adresa :
  11 ) Mesto :
  12 ) Štát :
  13 ) Krajina :
  14 ) Mesačný príjem
  15 ) Fax :

  V tomto prípade sa požiadavka , že je potrebné , a pokročiť s žiadosťou spolu s podmienkami úverov .
   
  Rado sa stalo a ďakujem za váš čas !
  S pozdravom …

  Mr.mike jackson …

 131. To všetko je pravda a už konečne by sa s tým malo niečo robiť,lebo už aj tak je neskoro,oni sa množia ako potkani a bez starostí.Kde budeme mi Slováci za pár rokov.To by sa mali kompetentní bleskovo zamyslieť,nie sa starať len o svoje plné válovy,lebo Slováci zaniknú a cigáni nebudú potrebovať bielu vládu.

 132. Potrebujete naliehavú pôžičku ? Ak áno , kontaktujte nás na adrese (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) pre ďalšie informácie .

  ponuku pôžičky

 133. Hľadáte finančnú pomoc, Ste zúfalo potrebujú finančnú pomoc? (Patosmith02@ymail.com) je tu, aby vám vaše požadovanej výšky úveru k dispozícii. takže všetko, čo musíte urobiť, je vyplniť nižšie uvedený formulár a vrátiť sa k nám okamžite, dáme vám 100% istotu, že váš úver je dobre zaistený v tejto spoločnosti v poriadku, dávame z úverov vo výške 2% úrok, takže vyplniť zadarmo, budete schopní splácať úver. My rozdávať pôžičky na minimálne 1000 dolárov na 1.000.000 dolárov vo výške 2% úrokov. Tiež nás kontaktovať pre akékoľvek pôžičky. Pre viac informácií nám napíšte a platí pre nasledujúce úveru. cez (patosmith02@ymail.com)

  Typy úverov PONÚKAME

  osobné pôžičky
  Obchodné úvery
  auto úver
  dom úveru
  Pôžička platiť účty
  hypotéky
  Študentská pôžička

  Pri všetkých ostatných typoch úverov, to napíšte nám čo najskôr s nasledujúcimi údajmi uvádzajúca čiastku, ktorú potrebujete ako úver.

  žiadosť o úver

  Celé meno …………….
  Požadované množstvo: …..
  Doba, kedy budete splácať úver: ………….
  Účel úveru: ……………
  Krajina: ………..
  Štátnej …………….
  Adresa ……………..
  Šesť ………………….
  Individuálne ……………..
  Tel: ……………..
  Ak sú tieto údaje len málo z mojej spoločnosti, bude spracovanie vášho úveru ihneď začať. Kontaktujte nás e-mailom
  (Patosmith02@ymail.com)

  Najlepšie zreteľom na svojej rodine a priateľom
  pato Smith

 134. Ja plne suhlasim z tym člankom.Nakoľko som vyrastal pri ciganoch a vozil som ich autobusom,tak suhlasim z tym člankom,je to presne tak.Prial by som byvať v ich bliykosti,potom by ste maly uplne iny nazor.

 135. * Potrebujete naliehavú pôžičku?
  * Mothly splácania začať do 8 mesiacov po tom, čo ste zhromažďujú úveru na váš bankový účet.
  * Nízke úrokové sadzby 2%
  * Splácanie dlhodobo (1-30 rokov) obdobia.
  * Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné platby.
  * Ako dlho trvá, než sa financovať? Po odoslaní žiadosti o úver
  Môžete očakávať, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín, a ***.
  *** Financovanie priebehu 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujeme.
  od teba
   
  Kontaktujte nás teraz
  E-mail: trustloan87@gmail.com
   
  Mr.Anthony Dave.
  Generálny riaditeľ

 136. co uz na slovensku a cechach je to tak

 137. Dobrý deň, ja som Dan Oscar, finančník kolegovia a ja som sa špecializuje na projektové financovanie pre jednotlivcov, firmy, podniky a organizácie úver?
  V prípade záujmu nás kontaktujte s nasledujúcimi údajmi nižšie

  Celé meno:
  Krajina:
  adresa:
  štát:
  Suma potrebná:
  doba trvania:
  tel:
  Vek:
  pohlavie:
  povolanie:
  Dôvod:
  Typ projektu:

  danoscar9@gmail.com
  Danny B Oscar

 138. ja na toto poviem su tu aj slusny cigani a kolky biely su spinavsi a pracuju len slovaci chcu bielych tak nech robia beloch zacal rasizmus odjagziva

 139. Iba Allan Finančné investície môže priniesť priamy úver bez prieťahov aj appply s nimi dva dni pred aj po prečítaní o nich na tomto mieste prekvapivo som obdržal požadovaný fond dnes ráno môj bankový účet, sú skutočne pomáhajú s financovaním láskavo e-mail je prostredníctvom (allanfinancialinvestment@yahoo.com)

 140. dobrý deň.
  Som Francúz a rád by som vám ponúknuť svoje služby.
  Mám osobitnú ponuku pôžičky medzinárodne. S kapitálom
  pouûije poskytnúť pôžičky medzi jednotlivcami v krátkodobom i dlhodobom horizonte od
  10.000€ na 2.000.000€ pre všetkých vážne ľudí sú v reálnom potrebujú. Sadzba
  záujem je 2% ročne. I poskytuje finančné, úver úvery nehnuteľností, investície, auto úver, Osobné úver úver. Som k dispozícii pre splnenie svojich klientov v trvaní maximálne 3 dní od prevzatia formulára žiadosti.
  Kontakt: traynardhelene483@gmail.com

 141. dobrý deň.
  Som Francúz a rád by som vám ponúknuť svoje služby.
  Mám osobitnú ponuku pôžičky medzinárodne. S kapitálom
  pouûije poskytnúť pôžičky medzi jednotlivcami v krátkodobom i dlhodobom horizonte od 10.000€ na 2.000.000€ pre všetkých vážne ľudí sú v reálnom potrebujú. Sadzba
  záujem je 2% ročne. I poskytuje finančné, úver úvery nehnuteľností, investície, auto úver, Osobné úver úver. Som k dispozícii pre splnenie svojich klientov v trvaní maximálne 3 dní od prevzatia formulára žiadosti.
  Kontakt: traynardhelene483@gmail.com

 142. Dobrý deň, volám sa James lil som občanom Spojených štátov amerických (USA) Chcem svedčiť o dobrej úveru veriteľa, ktorý ukázal svetlo na mňa po scammed o 4 rôznych internetových medzinárodných veriteľov, všetci sľubujú me pôžičku potom, čo robiť, aby som zaplatiť veľa poplatkov, ktoré prinášajú nič a predstavovali k žiadnemu pozitívnemu výsledku. Stratil som ťažko zarábať peniaze a to bolo celkom 2,250USD. Jedného dňa, keď som bol prehliadania internetu hľadajú forsterated, keď som narazil na svedectvo muža, ktorý bol tiež scammed a nakoniec dostal spojený s dôveryhodne úver spoločnosť s názvom pani Jenny Kim Trimark Financial Services (jkim007042@gmail.com), kde sa konečne dostal jeho úver, takže som sa rozhodol obrátiť sa na rovnakú úver spoločnosti a potom im rozprával svoj príbeh o tom, ako som bol scammed 4 rôznych poskytovateľov úverov, ktorí robili nič iné ako kurze mi viac bolesti. Vysvetľujem spoločnosti poštou a všetko, čo mi povedal, že bolo do plaču nič viac, pretože som sa dostať môj úver v ich spoločnosti a tiež som urobil správny výber kontaktovanie. som vyplnil formulár žiadosti o úver a pokračoval so všetkým, čo bolo požadované na mňa a ja som dostal pôžičku čiastku vo výške $ 45,000.00 dolárov týmto veľkým Company (Trimark Financial Services} spravovaných pani Jenny Kim a tu som dnes šťastný s rodinou preto, že pani Jenny Kim Trimark Financial Services mi dal pôžičku, tak som dal sľub moje vlastné, že budem držať uvádzajúce na internete o tom, ako ja mám pôžičku. potrebujete pôžičku naliehavo? láskavo a rýchlo kontaktovať pani Jenny Kim Trimark Financial Services teraz pre váš úver prostredníctvom e-mailu: (jkim007042@gmail.com) Domnievam sa ostatní ľudia sú tiež svedectvo o tomto rovnakom poctivé veriteľa

 143. Potrebujete pôžičku, úver alebo hypotéku? Pretože tie sú odmietnuté bankami, tie sú v zlom stave alebo vo vážnych finančných viažu. Buď budete potrebovať financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať.
  My vám môže poskytnúť akýkoľvek druh úveru.
  Oprávnené: Všetci vrátane zahraničných rezidentov (obzvlášť opatrovateľka, obchodník, podnikateľov.
  Sumy úverov: až 325.000 eur.
  veľmi priaznivá úroková sadzba (z 2,8 na 5,5%).
  Prosím kontaktujte nás požiadať o váš úver.
  E-mail: projet.daide@gmail.com

 144. Sme vládne certifikovaný úver veritelia a budeme rozdávať pôžičku na lacné úrokové sadzby. ponúkame podnikateľský úver a osobné pôžičky za nízke úrokové sadzby. Už ste bol popierať úver v banke alebo potrebujete rýchlu pôžičku platiť svoje účty a oddelenie, Máte firmu, ktorá sa nebude dobre kvôli zlému financií Potrebujete pôžičku na kúpu domu, Potrebujete úver poslať svoje deti do školy. náš proces je rýchla a jednoduchá. Jednoducho nás kontaktujte ešte dnes požiadať o akýkoľvek typ úveru, ktoré môžete potrebovať pri Our na našej e-mailovej adrese (edisonfinancialhome@gmail.com)

 145. Potrebujete pôžičku, úver, hypotéka, financie, peniaze na vytvorenie alebo začať podnikať. Môžeme poskytnúť akýkoľvek druh úveru.
  Spôsobilosť: Všetci vrátane zahraničných rezidentov (najmä zdravotné sestry, podnikateľ, podnikateľov …).
  Výška úveru: 1000-500000 eur. Úroková sadzba: 2-4%. Prosím, kontaktujte nás pre viac informácií.
  E-mail: albertlalle@gmail.com

 146. V jednoduchosti účelu vynakladania sviatky (Vianoce, Nový rok), alebo lepšie osláviť, robíme pre všetkých (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel žena na materskej dovolenke alebo iné) úvery k dispozícii spotreba jednoduché pôžičky alebo úvery. Ďalej ponúkame hypotéky, úvery pre obchod akýkoľvek druh úverov. Úvery na súkromné použitie 1000 až 20.000 eur – Ostatné typy úverov: 1.000 až 500000 eur.
  Prosím, kontaktujte nás pre viac informácií.
  E-mail: albertlalle@gmail.com

 147. Potrebujete pôžičku platiť svoje účty, alebo začať nový podnik? môžete ma kontaktovať teraz pre viac informácií. pastornilson552@gmail.com

 148. Dobrý den priatelia.

  Ste stále hladá úver, a tie boli zamietnuté bankami alebo podvedení. Dostal som realitný úver vo výške 300.000 eur zo senátor Walter. on je naozaj dobrý a seriózny veritela.

  Kontaktovat senátora Walter dalej; senatorrpwalter@hotmail.com

 149. Potrebujú finančnú pomoc (pôžička, úver, hypotekárny úver, obchodný úver alebo iné typy)? Ste odmietli finančných inštitúcií (bánk a i.), ktoré chcete začať podnikať, spojiť všetky svoje dlhy do jedného dlhu.
  Som tu pomôcť a podporiť vás.
  Pre všetky vaše potreby v oblasti financií (pôžička, úver), venujte kontakt so mnou prosím mailom: michelexcelle@gmail.com

 150. Ľudia spamätajte sa, veď veci sa riešia sami od seba. Som Róm, mam vyštudované Gymnázium s vyznamenaním, Obchodnú akadémiu-postgraduál, VS–odbor Sociálna práca. Hovorím plynule AJ,NJ. Vytvoril som sociálny podnik s 50 zamestnancami v zahraničí-25 bielych a 25 Rómov. Róm si každý jeden vážil tu prácu, do roboty chodili oholení a poriadne. Biely okrem zopár výnimiek, boli všetci opilci a špinavci. Mali sme kvôli tomu obrovské problémy. Teraz som na Slovensku, začal som podnikať v stavebníctve a prišiel som o všetky peniaze, ktoré som tvrdo zarobil v zahraničí, kvôli majoritným firmám, ktorí nám vôbec nezaplatili. Skrachoval som . Manželka má tiež VŠ, obaja sme nezamestnaní, lebo nechceme robiť 16 hodinové smeny za 300 eur. Môj otec celý život pracoval v bani. po celom tele má podkožné tuky, vytvorené tvrdou prácou a má celé telo zdeformované od roboty, uznali mu dôchodok 315 eur. V zahraničí má sekretárka s ružovučkými rúčkami 1800 eur. Bieli aristokrati rozkradli celú republiku a ešte aj kradnú. Vy bieli sa na to pozeráte, veď ste na to 1000 rokov zvyknutí. Do zahraničia idete celí skostnatení a budete robiť aj za 5 korún-v mene hesla ja mám a ty sa staraj. Polovica Rómov už je buď v Kanade, Veľkej Británii, či inde . Majú tam 2-3 práce. Cudzí jazyk sa naučili za pár dní. domov sa už nikto nevráti. Tak kto je teda ohrozený???????

 151. Vážený pán / pani, ponúkame pôžičky pre všetky účely. Zaregistrujte sa ešte dnes a získať prostriedky do troch pracovných dní. – Minimálne Výška úveru: 5.000,00 – Maximálna výška úveru: 500,000,000.00 – Úroková sadzba: 2% z výšky úveru podmienok je jednoduché a príjemné. Pre viac informácií nás kontaktujte na e-maile: (tuerkiyefinansbank@linuxmail.org)

 152. Potrebujete pôžičku? Ak áno! Kontakt Ocean Financie a hypotéky Obmedzené ® pre množstvo malých a veľkých úverov. Dávame sa úver vo výške 2% úrokovou sadzbou. Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu na adrese: oceanlimiteds@gmail.com WE tiež rozdávať vyberať. £ 5.000 libier na 100 miliónov libier pre jednotlivcov a spoločnosti, úver je otvorená pre všetkých, bez ohľadu na štátnu príslušnosť.

 153. Potrebujete naliehavú pôžičku založiť veľký podnik Tu je doktor Alexandre Carls úver firma. Dám si pôžičku vo výške 2% až dlžníkovi sú ochotní legitímne úver veriteľa. Willgive úver alebo $ 1,000.000.00, $ 100.000,00. $ 5,000.00, dlžníkovi úveru závisí dožadujúcej potrebu, maximálny termín od 1 do 30 rokov. Ak ste v núdzi úver get kontaktu s našou firmou Dr. Alexandre Carlos výpožičnú službu alebo e-mailom na adrese: info.alexandrecarlos@gmail.com pre akýkoľvek úver ste potrebovali

  dlžníci INFORMÁCIE
  Vaše meno ……………………………………….
  Vaša krajina ……………………………………..
  Váš Adresa …………………………………….
  Váš Povolanie ………………………………….
  Váš rodinný stav ………………………………
  Súčasný stav na pracovisku …………………….
  Telefónne čísla / Cell Phone / Telefón do ……………
  Mesačný príjem …………………………………..
  Doba trvania úveru …………………………………….
  Výška úveru ……………………………………..
  Ako ste sa o nás dozvedeli? …………………………
  Ponúkame úver splatiť svoje dlhy a účty,

  Regard.
  Dr. Alexandre Carlos

 154. Potrebujete úver sa zbaviť svojich dlhov, alebo začať podnikať? Potrebujete úver alebo úver? Pretože odmietnutý bankami alebo vo vážnej finančnej situácie.
  Dali sme vám k dispozícii úvery (Hypotekárne, komerčné, všetky druhy pôžičiek) a úvery.
  Pôžička, bezpečné a bez veľkej formalita. Váš súbor sa spracuje v krátkom čase.
  Množstvo: 1000 do 275.000 eur
  Pre viac info email.
  E-mail: instmaricharles@gmail.com

 155. Úver zabezpečený, rýchlo a bez veľkej formalita
  Potrebujete úver sa zbaviť svojich dlhov, alebo začať podnikať? Potrebujete úver alebo úver? Pretože odmietnutý bankami alebo vo vážnej finančnej situácie.
  Dali sme vám k dispozícii úvery (Hypotekárne, komerčné, všetky druhy pôžičiek) a úvery.
  Pôžička, bezpečné a bez veľkej formalita. Váš súbor sa spracuje v krátkom čase.
  Množstvo: 1000 do 275.000 eur
  E-mail: instmaricharles@gmail.com

 156. Máme k dispozícii všetkým (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel) spotrebiteľské pôžičky, úvery či jednoduché. Ďalej ponúkame hypotekárnych úverov a komerčných úverov. Úvery na súkromné použitie 1000 až 20.000 €. Iné typy úverov: 1.000 až 200000€
  Pre otázky, kontaktujte ma e-mail: bakmariejust@gmail.com

 157. Máme k dispozícii všetkým (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel) spotrebiteľské pôžičky, úvery či jednoduché. Ďalej ponúkame hypotekárnych úverov a komerčných úverov. Úvery na súkromné použitie 1000 až 20.000 €. Iné typy úverov: 1.000 až 200000€
  Pre otázky, e-mail: bakmariejust@gmail.com

 158. Máme k dispozícii všetkým (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel) spotrebiteľské pôžičky, úvery či jednoduché. Ďalej ponúkame hypotekárnych úverov a komerčných úverov. Úvery na súkromné použitie 1000 až 20.000 €. Iné typy úverov: 1.000 až 200000€
  Kontaktujte ma e-mail: bakmariejust@gmail.com

 159. Ponúkame pôžičky. Vybavenie pôžičky rýchlo a jednoducho. Požaduje sa minimum dokladov, poskytujeme pôžičky pre celé Slovensko, Pôžičky pre zamestnaných, podnikateľov, dôchodcov, mamičky na MD s vedľajším príjmom. Pôžičky bez ručenia,aj pre zamestnaných v zahraničí. Možnosť predčasného splatenia bez úrokov, akceptujeme aj niektoré záznamy v úverovom registri.
  E-mail: lucialbertment@gmail.com

 160. PONUKA PÔŽIČKY!!!

  Sme spoločnosťou Ben Davies Loan Service, ktorá poskytuje dlhodobé i krátkodobé úverové financovanie. Poskytujeme bezpečné a dôverné úvery s veľmi nízkou úrokovou sadzbou 2% ročne, z osobných úverov, úverov na konsolidáciu dlhu, rizikového kapitálu, podnikateľských úverov, firemných úverov, vzdelávacích úverov, úverov z domu a úverov z akéhokoľvek dôvodu!

  Sme dôveryhodnou alternatívou k bankovému financovaniu a náš proces podávania žiadostí je jednoduchý a priamy. Náš úver sa pohybuje od 5 000,00 USD do 35 000 000,00 USD. (Tridsať päť miliónov dolárov). Doplňujúce informácie: Sme rýchlo sa stávajú súkromnými, diskrétnymi a službami orientovanými na poskytovanie úverov. Sme spoločnosť, na ktorú sa obráti, keď zlyhajú tradičné úverové zdroje.

  Ak máte záujem, neváhajte a kontaktujte nás s nižšie uvedenými informáciami e-mailom, bendaviesloanfirm@yahoo.com

  S pozdravom,
  Pán Ben Davies,
  Vedúci oddelenia žiadostí o pôžičky,
  BEN ÚVER SERVIS

 161. Dobrý deň

  Hľadáte finančnú pomoc? Potrebujete urgentnú pôžičku
  Platiť svoje účty alebo dlhy? Kontaktujte nás dnes e-mailom:
  richardpeterson706@gmail.com

 162. Dobrý deň, drahý uchádzač o úvery,

  Som súkromný, spoľahlivý a dôveryhodný veriteľ; Poskytujem pôžičky spoločnostiam a jednotlivcom za nízku a cenovo dostupnú úrokovú sadzbu vo výške 3%.

  Hľadáte podnikateľský úver, osobnú pôžičku, úver na bývanie, pôžičku na auto, študentskú pôžičku, pôžičku na konsolidáciu dlhu, nezabezpečený úver a rizikový kapitál?

  Ak vám bol zamietnutý úver bankou alebo finančnou inštitúciou Z jedného alebo viacerých dôvodov. Nachádzate sa na správnom mieste pre vašu pôžičku Solutions, poskytujeme pôžičky v rozmedzí od 2 000 do 100 000 000 dolárov v rámci 1 roka až 20 rokov trvania splátkového obdobia, do ktorejkoľvek časti sveta Email: mg539928@gmail.com
  Kontakt: Zelený Robert Michael

 163. dobrý deň

  Hľadáte pre finančnú pomoc? Potrebujete naliehavú pôžičku
  platiť svoje účty či dlhy? Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu:
  richardpeterson706@gmail.com

 164. Sme finančná inštitúcia, ktorá je jednou z mála zriedkavých platieb, ktorá ponúka pôžičky
  od € 5 000 do € 900 000 pre všetkých
  zodpovedný a schopný splácať
  úroková sadzba 3% ročne.
  Takže vy, ktorí potrebujú pôžičku
  Naliehavo ma kontaktujte na tejto e-mailovej adrese:
  duprat.thierry10@gmail.com

 165. Chcem zdieľať tento príbeh a ako sa dostávam zadarmo z finančných prostriedkov a on-line scammers skutočne!

  Ja som Daniella a naozaj chcem povedať, že všetci by sme mali byť opatrní tým osobami, ktoré predstavujú sami byť on-line pomocníkmi a poskytovateľmi pôžičiek, pretože moje skúsenosti s nimi všetky mi skutočne ukázali, že z% 100% tých, ktoré sa samy o sebe onin veritelia, len% 10 sú legit, zatiaľ čo iní sú podvodníci, ktorí sú len tam, aby sa vulverzibilní dlžníci stali ešte viac pooper a viac zničený.
  Tu je môj príbeh a ja budem veľmi nasmerovaný rovno dopredu čo najlepší, aby sme sa všetci mohli naučiť z toho, Moja dcéra trpila rakovinou kože, čo ma viedlo k tomu, že som trávil toľko a takmer všetky moje životné úspory šli za že je to sama matka a aj moja úverová práca bola vyhlásená za zlé .. pri pohľade na moju situáciu nebolo nič, čo by som mohol urobiť inak, než sa uchýliť k žiadosti o pomoc od priateľov a rodiny, ale aby som bol úprimný pomoc, ktorú mohli poskytnúť dokonca zaplatiť moje 2 mesiace nájomného, ​​že som bol vďaka nieto dal potraviny na náš stôl, ako som mal problémy získať zamestnanie v tom okamihu a z tohto dôvodu som sa snažil získať pôžičky od rôznych on-line veriteľ a prvý z nich som dôveroval dojené príspevok, ktorý bol poskytnutý, ktorý bol 00 .. zábavný! stal som sa dokonca pooper všetko v mene tgetting úveru, ale sťažoval som sa na moju nevestu o mojej utrpenie a ako som si zvyknutý a scammed falošnými veriteľmi a tiež mi povedala, že ona bola tiež obeťou a ona dostala do svojho zariadenia jablko v mojej prítomnosti a dostal e-mailovú adresu UNITED STATES REGISTROVANÝCH úveru ATTENTION NÁZOV .. Amaizenloan spoločnosť a on mi potvrdil a zaručil, že sú kresťan a skutočná úverová agentúra a ona ma ďalej pomohla s žiadosťou a moje úverové prostriedky boli doručené do môjho bankového účtu za 48 hodín bez stresu, kvôli mojej nálade som to nemohol držať, ale zdieľať svoje stretnutie o tomto Bohu poslal nadáciu: amaizenloan@yahoo.com

 166. Ďakujem Annie Finance Company !!

  Som hrdý na to, že som úspešne prijal 25.000,00 € od Annie Terry (Annie Finance Company) Prosím, každý, kto hľadá dobrú spoločnosť, aby získal rýchly a cenovo dostupný kredit, by mal kontaktovať info.annie_finance@yahoo.com

  To je skutočné!! Ostatní, ktorí úspešne získali úvery od tejto skvelej spoločnosti, sú na tejto stránke. Nebudete nikdy nájsť zlý záznam o tejto spoločnosti, ich prioritou je pomôcť úprimne ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc. Máte svoju 100% istotu, že získate kredit bez akéhokoľvek oneskorenia alebo dramatu.

  Vďaka.

 167. Ahoj. Volám sa Stanislav Kovac z Prahy 4. Dostal som podnikateľský úver vo výške 1.000 000 € od pána Peter Krajčovič (senatorrpwalter@hotmail.com, http://spkinvestment.com/). Je renomovaným veriteľom.

 168. PÔŽIČKY A HYPOTÉKY
  Zamestnancom, dodávateľom, zdravotným sestrám, zamestnancom poskytujeme pôžičky v rozmedzí od 2000 do 200000 EUR. Hypotekárne úvery so sadzbou 1,79% bez záruky na nehnuteľnosť. Kontaktujte nás a získajte pôžičku podľa vášho výberu.
  E-mail: virginiecoste002@gmail.com

 169. seriózní a rychlá nabídka půjčky
  Poskytujeme vám půjčky za velmi flexibilních podmínek, naše úrokové sazby se liší v závislosti na požadované částce a době splatnosti. Naše sazby jsou relativně nízké a liší se 2%. Vyberete si částku a dobu, která nejlépe vyhovuje vaší situaci. Díky osobní půjčce si můžete půjčit částku od 1 000 do 50 000 000 Kč na období 12 až 240 měsíců.
  – Finanční pomoc,
  – Půjčka okamžitě,
  – Nebankovní půjčka,
  kontaktujte
  E-mail: lubicapotocka4@gmail.com
  whatsapp +420607476513

 170. Pôžičky a Úvery / hypotéky do 100 000 eur.
  ÚVERY – Pôžičky a hypotéky do 100.000 eur.
  Ponúkame úvery do 100.000€ pre každého.
  Nepreverujeme úverové registre.
  Riešime aj nebankové úvery, hypotéky.
  Pôžička je určená pre zamestnaných, podniateľov aj začinajúcich, dôchodcov, mamičky na materskej, Zamestnanci a zdravotné sestry v Rakúsku a Nemecku.
  Email: pozrirych@gmail.com

 171. Zlaté Vianoce (Pôžičky a hypotéky na večierok)
  Požiadajte teraz u nás o dobrú pôžičku a môžete ju získať s výhodnými mesačnými splátkami.
  -Stačí len OP
  -od 2000 eur do 100.000 eur
  -od 5mesiacov až do 20 rokov
  -môžete ju získať aj vo veku 69 rokov
  -bez založenia nehnuteľnosti
  Email: bisnessnova@gmail.com

 172. Chcel by som poďakovať spoločnosti Lapo Micro Finance za poskytnutie pôžičky. Niekoľkokrát som bol oklamaný, keď som sa snažil získať pôžičku, až som narazil na spoločnosť Lapo Micro Finance, ktorá mi poskytla pôžičku v hodnote 23 000 dolárov na starostlivosť o moje choré dieťa. Ak dnes potrebujete skutočného veriteľa, kontaktujte Lapo a nenechajte sa oklamať. Kontaktný e-mail: lapofunding960@gmail.com

 173. Pôžičky s peniazmi do 24 hodín.
  Zháňate peniaze? Chcete to vybaviť rýchlo a bez komplikácií? Neváhajte a obráťte sa na nás cez internet (email).
  Email: cabinetpozicka@gmail.com

 174. Spolehlivé a solidní finanční úvěry pro celou Českou republiku právě nyní. Nabízím vám úvěry od 50.000 Kč až do 70.000.000 Kč bez nutnosti zástavy nemovitosti. Rychlý a efektivní schvalovací proces s velkou průchodností schválených žádostí. Osobní schůzku k podepsání úvěrové smlouvy lze domluvit také ve vašem městě. Vyřízení celého úvěru včetně vyplacení financí už do 24 hodin od podepsání úvěrové smlouvy. Zdarma a nezávazně žádejte na emailu: pujckauver01@gmail.com

 175. Pôžičky a úvery, hypotéky a iné.
  Pôžičky a úvery na kúpu domu, rekonštrukciu, auto, založenie živnosti alebo živnosti a dostupnosť hypotekárnych úverov a iné. kontaktujte prosím e-mail: naglmartin11@gmail.com

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: