Rómska problematika z pohľadu lekára – (Autorom tohto článku je lekár)

Táto slovná väzba je už dlhodobo zaužívaná v našej terminológii a má svoje opodstatnenie. Životný štýl našich rómskych spoluobčanov je v mnohých ukazovateľoch tak rozdielny oproti ostatnému obyvateľstvu, že je problémom pre mnohé inštitúcie zosúladiť ho so všeobecne platnými normami vzájomného spolužitia. Odborná literatúra je plná  elaborátov, ktoré sa zaoberajú rómskou otázkou z rôzneho uhla a to nielen u nás, ale aj v mnohých  iných štátoch.

Zriaďujú sa rôzne inštitúcie  a vytvárajú sa mnohé legislatívne opatrenia, aby sa docielilo primerané včlenenie Rómov do spoločenstva ostatného obyvateľstva. Doteraz sa to ani jednému spoločenskému a štátnemu zriadeniu  v plnej miere nepodarilo.  Platí to samozrejme, aj  pre vzťah zdravotníctva  k rómskemu  obyvateľstvu, na ktoré chcem v tomto článku poukázať.
Úvodom považujem za potrebné stručne zhrnúť údaje z literatúry, ktoré charakterizujú všeobecné vlastnosti Rómov. Historické údaje uvádzajú, že Rómovia pochádzajú z Indie z oblasti Radžasthanu, o čom svedčí aj príbuznosť ich jazyka k nárečiu hindustanskému /sanskrit/. Asi okolo rokov 800 nášho letopočtu začali Rómovia putovať smerom na západ.  Prvá zastávka bola oblasť Byzantskej ríše /približne oblasť terajšieho Grécka a Turecka/. Na územie Uhorska sa dostali okolo roku 1200 n.l. a na územie dnešného Slovenska približne okolo roku 1400 n.l, počas kráľovstva  kráľa Žigmunda. Druhá vetva putovala cez Egypt a Španielsko smerom do západnej Európy.

Pôvodní Rómovia boli považovaní len za zvláštnu etnickú skupinu spoločnosti, lebo podľa materialistického chápania nespĺňali podmienky charakterizujúce národnostnú menšinu. Dnes sa už vo väčšine štátov označujú ako národnostná skupina,  hoci samotní Rómovia sa považujú za národ, lebo ich  počet v Európe sa dnes odhaduje až na 6 miliónov. Taktiež aj pomenovanie Rómov sa menilo podľa toho, v ktorej krajine alebo oblasti sa zdržiavali. V Indii ich volali Dóm /tulák/, v Grécku   Atsigan – z tohto pomenovania pochádza aj pôvodné slovenské pomenovanie Cigáň a maďarské Cigány, v Taliansku Zingaro, v Nemecku Ziegeuner, v Španielsku Gitano, v Anglicku Gypsy  a vo Francúzsku Bohémien. Nakoniec Rómovia na kongrese v Gottingene v Anglicku v roku 1983 prijali všeobecne záväzné pomenovanie Róm/ Rómovia, čo v rómčine znamená človek.Už za čias Márie Terézie a jej syna Jozefa II  začal pokus zákonnými prostriedkami uzemniť Rómov na stálu lokalitu. Nepodarilo sa to. Naďalej pretrvával charakteristický kočovný život Rómov  a až po roku 1945 vychádzajú zákony a nariadenia, ktoré zakazujú kočovníctvo. Dodnes však existujú chatrčské osady s ponižujúcou úrovňou života .Časté príživnícke prvky, asociálne prejavy a protispoločenské činy viedli k postupnej perzekúcii Rómov. Ani „socialistické“ zrovnoprávnenie Rómov neprinieslo očakávaný pozitívny efekt, najmä snaha rozptylu Rómov medzi ostatné obyvateľstvo.
Štatistické zisťovanie početnosti Rómov je veľmi nepresné, lebo časť Rómov sa  nehlási k svojej národnosti,  ale k identite väčšinového národa alebo národnosti, teda v našich podmienkach za Slováka alebo Maďara. Štatistické údaje o Rómoch sú preto väčšinou odhadové,  s veľkým rozptylom. Podľa takýchto odhadov v roku 1927 žilo na Slovensku asi 60 tisíc Rómov, v roku 1970 asi 180 tisíc /3,6%/.

Doteraz sa Rómovia  ani po celé tisícročia  v prevažnej väčšine neprispôsobili k životnému štýlu ostatného obyvateľstva.

V roku 2004 sa ich počet odhaduje na 350 až 400 tisíc /7-8% /. Takže počet Rómov sa za posledných 30 rokov na Slovensku zdvojnásobil. Najväčší počet Rómov žije vo Východoslovenskom kraji, ale pri okresnom  rozdelení  najväčší počet Rómov sa nachádzal až doteraz v okrese Rimavská Sobota, kde v roku 1973  bolo štatisticky podchytených 13 044  /13,3 % / Rómov, za ním nasledoval okres Košice vidiek, Spišská Nová Ves a prvú desiatku uzatváral okres Rožňava a Lučenec.

Nakoľko t.č. nie sú žiadne osobitné  relevantné štatistické evidencie o Rómoch, preto ich početnosť možno len vydedukovať  z odhadových dát  Výskumného demografického centra v Bratislave / Zákon 428/2002 Zb. o ochrane osobných dát, neumožňuje o Rómoch  viesť  separované štatistické výskumy. Odhadové údaje preto uvádzam zaokrúhlene s variačnou chybovosťou asi + – 10%./ Vo vzťahu k rómskej populácii môžeme hovoriť o populačnej explózii. Kým v sedemdesiatych rokoch bolo každé štvrté novorodené dieťa  v okrese Rimavská Sobota rómskeho pôvodu, už v osemdesiatych rokoch to bolo každé tretie  a v deväťdesiatych rokov uvádza Dr.Vološin, gynekológ, až  polovicu narodených detí ako rómskych.

Žiaľ, treba dodať, že z toho je až 70% predčasných pôrodov s rodičkami aj 13-15 ročných Rómiek. Nárast mladej generácie dokumentuje aj údaj, že  podiel detí do 15 rokov predstavuje u Rómov až 40-50%, kým u ostatného obyvateľstva len do 20% a naopak,  staršia populácia nad 60 rokov u Rómov činí len 3,6% a u ostatných  až 16% – 20%. Na základe týchto ukazovateľov, ale aj iných pomocných údajov, možno predpokladať, že počet Rómov sa aj v okrese Rimavská Sobota  zdvojnásobil za posledných 30 rokov, takže možno usudzovať že v našom okrese žije t.č asi 20 až 25 tisíc Rómov,  teda asi pätina obyvateľstva je rómskeho pôvodu. Správa splnomocnenkyne vlády pre rómsku otázku z roku 2003 uvádza počet Rómov v okrese R.Sobota  23 535. / V početnosti Rómov nás t.č.  predbehol okres Spišská Nová Ves s počtom 27 000 Rómov  a Košice vidiek s počtom 24 744 Rómov /

V čom je teda vlastne “rómsky problém“? Problém nie je v zdravotníctve. Zdravotníci  sú schopní a vedia poskytnúť tak Rómom, ako aj nerómom zdravotnú starostlivosť kvalitatívne aj kvantitatívne na rovnakej úrovni,  bez problémov a rozdielu rasy a národnosti.  Rómsky problém z pohľadu zdravotníkov je v samotnom rómskom etniku. Životný štýl, nezdravé stravovanie, alkoholizmus, neúmerný tabakizmus,  neusporiadané spoločenské usporiadanie v rodinách, vysoká pôrodnosť, koncentrácia jedincov v bytových jednotkách, nízke hygienické návyky a pod, majú podstatný vplyv na zvýšený výskyt niektorých chorôb a to najmä infekčných. Opäť je to len empirická skúsenosť vyjadrujúca odhad, že chorobnosť u Rómov je asi štyrikrát vyššia ako u ostatného obyvateľstva  a aj návštevnosť chorých Rómskych pacientov v lekárskych ambulanciách je taktiež asi 4- krát vyššia  ako u chorých majoritných jedincov.

V dojčenskom veku sa na zvýšenej chorobnosti dojčiat podieľajú v prvom rade  poruchy výživy s dehydratáciami/neúmerný úbytok tekutín/ a podvýživenosťou a v detskom veku sú to akútne zápaly dýchacích ciest. V dospelom veku sú to hlavne infekčné choroby, z ktorých dominujú infekčný zápal pečene a akútne zápaly horných a dolných dýchacích ciest.  Na výskyte týchto infekčných chorôb sa Rómovia podieľajú až 53 – 68 %-ami. V súčasnej dobe enormnú chorobnosť /okolo  80% / vykazujú Rómovia vo sfére chronických ochorení dýchacích ciest ,ako sú rakovina pľúc, chronický zápal priedušiek a priedušková astma. Tieto choroby sú úzko náväzné na extrémne rozšírené fajčiarstvo, tabakizmus,  v tomto minoritnom etniku.

V minulosti bol jedným dôležitým ukazovateľom vyspelosti národa a merítkom výšky životnej úrovne aj  výskyt tuberkulózy v populácii. Tento ukazovateľ sa vďaka účinným opatreniam už dnes stal necharakteristickým. Početnosť  tuberkulózy je už v dnešnej dobe  aj u Rómov prakticky na úrovni ostatného obyvateľstva s tým rozdielom, že Rómovia predsa len  prichádzajú na lekárske vyšetrenie opozdene a teda už s rozsiahlym nálezom a vzhľadom na hustotu rodinného kontaktu aj s častejšou infekciozitou rodinných príslušníkov  / Poznamenávam, že výskyt  tbc u Rómov v okrese R.Sobota vykazoval aj v minulosti len po štandardizácii obyvateľstva podľa vekovej štruktúry mierne vyššie hodnoty, ale na podiv  v globále  nie. Viď publikácie: Studia  pneumologica  et phtiseologica  cechoslovaca, 36/1976 a 47/1987./
Dojčenská úmrtnosť/ úmrtnosť dojčiat do jedného roka v prepočte na 1000  živonarodených  detí/  zostáva však aj naďalej významným štatistickým ukazovateľom životného štandardu  obyvateľstva a  národa. V súčasnosti súhrnná dojčenecká úmrtnosť v Slovenskej republike sa pohybuje okolo  6,2 promile, čo je porovnateľne primerane slušný údaj  vo vzťahu  k  európskym štátom. Žiaľ, dojčenská úmrtnosť u Rómov je až  2,5 krát vyššia.

Do rozsahu tohto článku, samozrejme, nemožno zahrnúť všetky problémy súvisiace s rómskou minoritou vo vzťahu k zdravotníctvu, ani so zreteľom na okres Rimavská Sobota, ale aj tak predpokladám, že aj tento koncentrovaný abstrakt ukazovateľov o chorobnosti Rómov v okrese Rimavská Sobota odzrkadlí aspoň jednu stránku  rozsiahlych otázok  o tzv „rómskej  problematike.“

 

32 komentárov

 1. “Žiaľ, dojčenská úmrtnosť u Rómov je až 2,5 krát vyššia”
  že žial , ha to je málo…..

 2. Co se romské otázky týká, víte o kauze Janov u nás? A pokud ano, jaký ja Váš názor?

 3. Bloodwer: tak ono pisal to lekar nie my 😀 ale ono je to zial myslene myslim hlavne v kontexte celeho toho clanku …

 4. však tam bolo veľkým napísané že to písal lekár….

  ja len reagujem na to že 15,5 promile je málo ja by som to potiahol až na 100 % 🙂

  Autor : napíš o tej kauze Janov viac niejako my to ušlo….

 5. Rómovia sú problémom všade! Skúste sa spýtať bielych obyvateľov Podolinca, čo si myslia o žltačke. Rómovia mali zákaz opúšťať osadu, aby sa nešírila a oni sa kľudne pohybvali po obci, obchodoch! Ako k tomu prídu ostatní starajúci sa o deti, čistotu? Ku kauze Janov. Ak to odkukajú napr. tí z Lunika IX začne tu poriadny cirkus. Viac je o tom písané na http://www.zvedavec.org.

 6. O Janove vie snad kazdy,je potesujuce hlavne to,ze aj “obycajni ludia” vysli do ulic,aby vyjadrili svoj nesuhlas a nad tym,ako sa tam zije.

 7. Všude jich je moc. U nás si s nimi také nevíme rady. Stále se tu stěhují noví. Kdysi klidné město, dnes jedna z největších bašt fetáků v čr…

  http://nacionalistekopr.wordpress.com/

 8. autor- Môj názor je v skratke takýto KDE SA S PROBLEMOM S CIGANMI MUSIA OBRACAT INDE AKO NA ACAB/ ktorí im nepomohli, akurát pomáhaju este paradoxne cigánom, kt. ich urážaju a dopúšťaju sa trestných činov/, TAK TAM MUSÍ ZÁKONITE NASTÚPIŤ VEREJNÝ ODPOR, NO A ĽUDIA SI MUSIA POMOCŤ SAMI!
  Neďaleko vo Vlachove to týpek ešte za komunizmu poriešil tým, že nasadol na báger a zrovnal im chatrče a odvtedy tam nebýva ani jeden cigán!

 9. teraz som dočítal o tom Janove, ku**a takéto akcie tu treba a nie futbal a opekanie v lese.. 😦

  ked sa z niečim takým to príde tak sa rád zapojím….

 10. zas sa asi budem opakovat vy hlasate proti romom ale nie len romovia nedodrziavaju hygienu a nestaraju sa o deti, je kopa ielich ktory tak funguju ale zas je tu aj druha strana mince ta ze nie vsetci romovia su taky ako hovorite najdu sa aj slusny ktory chodia do roboty su poctivi a nemaju 7 ale 2 deti … bojujete proti drogam ale tie najhorsie drogy ako alkohol a cigarety podporujete … ovela viac rodin sa dostava do kriz kvoli alkoholu ako kvoli fetu, rozchody rodicov lebo opili otec zbil mamu aj dieta a podobne proste ide o to ze vy si vyberate z velkeho klbka zla iba tie nitky ktore sqa vam najviac pozdavaju … toto je moj nazor a stojim si za nim kym mi nedokazete ze to tak nieje

 11. Pre Riso:
  Napíš kde a kedy Hlavuhore podporovalo cigarety, či alkohol. Tých pár výnimiek slušných rómov na pohľade na nich ako etnikum veľa nezmení.

 12. nehovorim ze forum hlavu hore ho podporuje … zle si ma pochopila ja som povedal ze ludia ktory su takeho nazoru ako vy piju a fajcia a proti tomu pochody nerobite keby ste nielen proti zakazanym drogam ale aj proti legalnym tak by ste nadavali aj na kopu bielich ako ziju … ze piju a doma biju deti alebo ze fajcia a tym poskodzuju aj detsky a nie len vlastny organizmus
  a pochopim ze to pohlad na romov nezmeni ze par je normalnych ok ale skuste ist na to inak nie len ist do tych ktory su tmavy ale aj im ukazovat ze keby ste nejde o vasu farbu ale o vas sposob zivota tak neni problem … ale to vas ani nenapadlo vy idete do vsetkych a ked chce byt normalny len ma chybu ze je inej farby a vy ho za to dobijete necakajte ze sa daco zmeni … nezmeni akurat sa to viac a viac vyhroti a budu agresivnejsi, a horsi … snazte sa ich zmenit nie vyzabijat lebo to sa proste neda … sposob ktorym vy mozete daco dosiahnut je ze sa ich pokusite zmenit … je legalny a bude aj podporovany inimy ludmi a potom ked nejaky cigan dostane na hubu nebude to vyzerat ze je to pre jeho farbu ale pre to co robil, jak sa choval atd. a myslim ze aj viac ludi vas bude podporovat (i ked pridete o par sympatizantov ale ty vam podla mna nebudu chybat lebo im nejde o vasu vec im ide o to aby sa pobili a je jedno aky ten clovek je oni sa len tvaria ze podporuju vasu myslienku a pri tom im ide len o zamienku na konflikt)

  poznam par takych nosia si velice tricka preatorian ale keby ide do tuheho tak sklopia chvost a ujdu 🙂

 13. riso- Plačeš na nesprávnom hrobe, keby si si tu prečítal viac článkov, najmä od členov HH, tak by si pochopil, že oni sa práveže snažia o takúto osvetu a šíria ju aj slovom, aj skutkami…, takže tie tv. príspevky sú na tomto blogu bezpredmetné!

 14. Autor: samozrejme ze vieme a nas nazor je vyjadreny v dnesnom clanku …..
  Riso: To, ze sa vyjadrujeme slovom cigani..je tym ze su vo vacsine taky.. ale uz som tu par krat pisala, ze pre mna je “biely” cigan uplne bezny pojem a je to clovek bielej pleti, ktory zije presne ako cigani …. ked chces pisat Vy teda myslis tym clenov a sympatizantov Hlavu Hore .. kedze to pises na nasej stranke, precitaj si viacej nasich veci, ako ti uz poradil mirec… sme jednoznacne proti neopodstatnenemu nasiliu .. robime vsetko preto, aby sme poukazali na chyby vo vlastnych radoch a snazime sa sirit osvetu aj medzi nasich ludi, aj ked nie vzdy sa nas nazor streta s velikym ohlasom … ale kazdy ma pravo povedat svoj nazor navrhnut lepsie riesenie

 15. Pre Riso:
  Ja osobne nefajčím, dám si pohár vínka, či piva po dobrom obede, či na stretnutí s rodinou, priateľmi. Nik z mojich známych nie je alkoholikom, či narkomanom. Takisto neznášam ten “odpad” spoločnosti ako sú narkomani, bezdomovci a je mi jedno, či je fialový, či červený. Je pravda že zopár bielych sa o rodinu nestará, ale takisto je pravdou, že len zopár rómov sa o rodinu stará. Pre väčšinu z nich sú decká len zdrojom príjmu, či vo forme prídavkov, alebo zákonom nepostihnuteľní zlodejíčkovia, alebo žobráci. Neznášam grázlov a je jedno či má na sebe oblečenie ThorSteinar, Everlast a pod, či mikinu s logom Antify, či policajnú uniformu.

 16. no dobre priznam sa ze som na stranke hh len 3 den tak uznam ze nemozem vediet vsetko to zas nehovorim ale stavim sa ze keby som chcel podporit to o co sa snazite a prisiel by som na nejaku akciu HH tak by som dopadol v najlepsom pripade s bitkou v najhorsom mrtvy … a tym vas neodcudzujem len mi je luto ze ludi skatulkujete (hip-hoper fetak) a s tymto som sa stretol na tejto stranke nehovoril by som to keby to tak nebolo
  niesom si isty ale nokia sa tusim niekde vyjadril na vetu: zabili v nejakom meste nejakeho chlapca ktory nepil nefetoval nefajcil iba mal siroke gate … a povedal daco v zmysle ze a co ked ho zabili nikomu nebude chybat

 17. a priznam sa k takym veciam ze skusil som marisku … raz … co sa tyka pitia tak podobne som na tom ako Lionswomen a ak ide o fajcenie fajcim … ja sa nepotrebujem hrat na svateho iba hovorim ze ludia ktory sa radia do vasich radov (nemyslim prave vas) hlasaju jedno a robia druhe lebo to nechapu

 18. posunte nejaky iny kontakt Lionswomen, admin, mirec … zle sa mi komunikuje takto ked naraz pisem do 5 tem … neviem potom najst kto kde na co odpisal (icq, skype, pokec … hocico)

 19. riso..mne je ludksa rasa u riti
  ja povazuje ludsku rasu za podrany druh an tejto planete
  kde sa pozres kde sa objavila ludksa cinnost. vojny zabijanie tyranie
  mne nevadi ze ludia skapinaju..mne vadi ze umiera zem priroda zvierata
  ale urcite by som bol rad keby bolo an zemi len ludi co najmensieho poctu a ty co si dokazu vazit prirodu a jej vyplod

 20. nokia neni členom HH- admin, darkerka, ssoldierka a freeman, takže asi tak.

 21. To bolo pre risa a mám takýto nick aj na azete….

 22. Riso: kontakt na nas je nas mail ….. ale moc som nepochopila, preco by si mal skoncit na nasej akcii zbity?

 23. lebo je acab?:-)))

 24. nie ale aj ked vy by ste ma tam tolerovali myslim ze by sa tam objavili taky o akych tu uz dlho rozpravam a dobili by ma za siroke gate

 25. Neboj, adminka má dobrú autoritu…! Ani ja ni som ideál a brali ma všetci v pohode!

 26. Riso: ja neviem aku mas predstavu o nas, ale s ludmi co niekoho biju za to co ma oblecene sa moc nestretavama a ver, ze ty na akcie ako my organizujeme ani nechodia, ty idu este tak na fotbal ..alebo ani to nie, … mna by si tiez podla oblecenia malo kedy zaradil do skupiny ludi v akej sa pohybujem
  mirec: vdaka 🙂

 27. jasne ale aj tak sa bojim 😀 sak vy ste tu seci z blavy? nie?

 28. mýliš sa, ja som z Revúcej a napr. taká LIONSWOMAN je z KE…

 29. este raz sa ospravedlnujem ja taky velky kokot kosicko cigansky co okupuje bratislavske ulice najme autobusovu stanicu, sa obcas zhuuuulim takovyyy strasne ze, nebudete verit ale tutok vedla mna sedi bill gates s manzelkou

 30. tyto ludia su chnus bivaju jak psi a vobec jim to nevadi

 31. toto neni normalne tych ciganov je tak hrozne vela ze to je nenormale sak uz nech ich zlikviduju!!!!

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: