Boj proti Codexu Alimentariu – Gregory Damato, Ph.D.

gAk sa mocným globálnym korporáciám v pozadí nových štandardov Kódexu umožní svet „harmonizovať“, kvôli nedostatočnej výžive a obmedzenej dostupnosti zdravotných doplnkov degeneratívnymi chorobami budú trpieť miliardy ľudí.

KONTROLA POPULÁCIE POD RÚŠKOM OCHRANY SPOTREBITEĽA

Codex Alimentarius Commission (Komisia pre Potravinový Kódex) je veľmi nedocenenou organizáciou. Väčšina ľudí o nej nepočula, a tí, ktorí o nej počuli, nemusia chápať pravú realitu tejto extrémne vplyvnej obchodnej organizácie. Podľa oficiálnej webstránky Kódexu (http://www.codexalimentarius.net) altruistický cieľ tejto komisie spočíva v „ochrane zdravia spotrebiteľov a zabezpečení spravodlivého počínania v obchode s potravinami, a v propagácií koordinácie všetkých prác na  potravinových štandardoch zo strany medzinárodných vládnych i mimovládnych organizácií.“ Codex Alimentarius (latinsky pre „Potravinový Kódex/Zákonník“) je regulovaný spoluprácou Food and Agriculture Organization (FAO) a World Health Organization (WHO).

Stručná história Kódexu

História Kódexu sa začala písať v roku 1893, kedy sa Rakúsko-Uhorská monarchia rozhodla, že potrebuje špecifický súbor smerníc, ktorými by sa mohli riadiť súdy v prípadoch týkajúcich sa potravín[1]. Tento súbor regulačných príkazov sa stal známym ako Codex Alimentarius. Bol implementovaný až do konca ríše v roku 1918.

Na stretnutí v roku 1962 OSN rozhodla o celosvetovej reimplementácii Kódexu na „zabezpečenie“ zdravia spotrebiteľov. Dve tretiny financovania Kódexu pochádza od FAO, tretinu zabezpečuje WHO.

V roku 2002 FAO a WHO vyjadrili vážne obavy o smerovaní Kódexu, najmúc externého konzultanta na určenie jeho realizácie od roku 1962 a návrh smeru, ktorým by sa mala obchodná organizácia uberať.[2] Tento konzultant došiel k záveru, že Kódex by sa mal okamžite zrušiť. V tomto momente zakročil veľký priemysel a použil svoj významný vplyv. Upravený výstup predstavoval zjemnenú správu požadujúcu od Kódexu zodpovedania 20 problémových okruhov v organizácii.

Od roku 2002 sa Codex Alimentarius Commission potajomky vzdala svojej úlohy organizácie na ochranu medzinárodného zdravia verejnosti a ochrany spotrebiteľov. Pod prilbou veľkého priemyslu je utajeným cieľom Kódexu zvýšiť zisky globálnych korporačných kolosov ovládaním sveta prostredníctvom potravín.

Nezrovnalosti Kódexu

Najdominantnejšou krajinou v agende Kódexu sú USA, ktorých primárnym záujmom je prospech veľkých nadnárodných záujmov veľkých spoločností v oblasti farmaceutík, poľnohospodárstva, chémie a podobne. Na poslednom stretnutí v švajčiarskej Ženeve (30. jún – 4. júl. 2008) sa USA stali predsedníckou krajinou Kódexu[1] a naďalej sa bude zhoršovať sloboda zdravia a pokračovať v šírení dezinformácií a lží o živinách a geneticky modifikovaných organizmoch (GMO), naplňujúc zároveň svoju tichú agendu kontroly populácie. Dôvodom, prečo USA naďalej dominujú Kódexu je falošná viera ostatných krajín v ich vlastníctvo najnovšej technológie potravinovej bezpečnosti, preto, o čokoľvek USA požiadajú, ich spojenci (Austrália, Argentína, Brazília, Kanada, Indonézia, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Singapur a Európska Únia) takmer vždy ich kroky nasledujú.

Náhodný nie je ani fakt, že stretnutia Kódexu sa uskutočňujú po celom svete, čo umožňuje USA udržiavať svoj pevný stisk agendy Kódexu, pretože ekonomicky menej vyspelé krajiny sa týchto stretnutí nemôžu zúčastniť. Vlády mnohých týchto krajín (ako je Kamerun, Egypt, Ghana, Keňa, Nigéria, Južná Afrika, Sudán a Svazijsko) si uvedomujú, že Kódex sa z benevolentnej potravinovej organizácie zmenil na organizáciu falošnú, smrtiacu a nelegitímnu.

Hrozby pre slobodu zdravia

Kým mainstreamové média sú zaneprázdnené svojou ezoterickou agendou vháňania strachu do sŕdc svetovej populácie sústreďovaním sa na terorizmus, globálne otepľovanie, epidémie salmonelózy a nedostatok potravín, realitou sa potajomky stávajú skutočné hrozby. Onedlho všetko, čo do svojich úst dáte, vrátane vody (s výnimkou farmaceutík, samozrejme), bude zo strany Codex Alimentarius Commission do značnej miery regulované.

Štandardy Kódexu sú úplnou potupou slobody ľudí k prístupu k čistej, zdravej potrave a prospešným živinám, hoci tieto obmedzenia nemajú žiadne legálne medzinárodné postavenie. Prečo by sme si mali robiť starosti? Tie onedlho povinné štandardy budú platiť pre každú členskú krajinu World Trade Organization (WTO, v súčasnosti so 153 členmi). Ak krajiny nebudú tieto štandardy dodržiavať, môžu na nich byť uvalené zničujúce ekonomické a obchodné sankcie, aj keď tieto krajiny môžu obísť štandardy Kódexu implementáciou vlastných medzinárodných štandardov.

Niektoré vládne agentúry, ako je Therapeutic Goods Administration (TGA) v Austrálii, verejnosť informujú, že smernice Kódexu, týkajúce sa vitamínov a minerálnych látok, ich krajinu neovplyvnia. TGA napríklad uvádza nasledovné: Navrhované smernice Kódexu pre vitamínové a minerálne doplnky potravy nebudú v Austrálii v platnosti a nebudú mať žiaden dôraz na spôsob regulácie týchto produktov v Austrálii.“[2]

Rozhodujúcim faktorom je to, že nik nevie, aké druhy zákonov budú prijaté pred harmonizáciou Kódexu, a žiadna krajina nie je pred týmito medzinárodnými smernicami chránená, bez ohľadu na to, čo vládne agentúry hovoria, aby preventívne umlčali akékoľvek znepokojenie zo strany verejnosti. Mnoho aktivistov v oblasti alternatívnej medicíny verí, že môže ísť o metódu zamlžovania a zatemňovania otázky Kódexu do doby, keď už bude príliš neskoro niečo podniknúť.

Niektoré zo štandardov Kódexu, účinnosť ktorých v blízkej budúcnosti je navrhovaná, a ktorých účinnosť sa nebude dať zvrátiť, zahŕňajú:[1]

·Všetky živiny (t.j. vitamíny a minerálne látky) majú byť považované za toxíny/jedy a majú byť z potravín odstraňované, pretože Kódex zakazuje použitie živín k „prevencii, ošetrovaniu a liečbe akéhokoľvek stavu choroby“.

·Všetky potraviny (vrátane organických) majú byť ožarované, odstrániac takto všetky „toxické“ živiny z potravín (pokiaľ nepochádzajú potraviny spotrebiteľov z miestnych zdrojov). Predzvesť harmonizácie Kódexu v tejto oblasti sa v USA objavila v auguste 2008 s tajným rozhodnutím nariadiť v mene verejného zdravia a bezpečnosti. masové ožarovanie šalátu a špenátu. Ak je bezpečnosť verejnosti hlavným záujmom americkej Food and Drug Administration (FDA), prečo neboli ľudia na túto novú prax upozornení?

·Povolené živiny budú obmedzené Pozitívnym zoznamom vyvinutým Kódexom, bude zahŕňať také „prospešné“ živiny, ako je florid (3,8 mg denne) získaný z priemyselného odpadu.

·Všetky živiny (napr. vitamíny A, B, C, D, zinok a magnézium) s pozitívnym zdravotným dopadom na telo budú v platnom Kódexe v účinných dávkach zakázané a zredukované na objem zdraviu zanedbateľný, s maximálnou hranicou na úrovni 15 percent súčasnej odporúčanej dennej dávky.[2] Tieto výživné látky v terapeutických dávkach nebudete schopní získať nikde na svete ani na predpis.

Potenciálne povolené bezpečné hladiny výživných látok podľa Kódexu nie sú zatiaľ pevne určené. Pár možných príkladov založených na systéme EÚ zahrňuje:

–         Niacin: horná hranica 34 μg (mikrogramov) denne (účinná denná dávka sa pohybuje od 2000 do 3000 μg).

–         Vitamín C: horné hranice od 65 po 225 μg denne (účinná denná dávka od 6000 po 10000 μg).

–         Vitamín D: horná hranica 5 μg denne (účinná denná dávka od 6000 do 10000 μg).

–         Vitamín E: horná hranica 15 IU (international units, medzinárodných jednotiek) alfa tokoferolu denne, hoci samotný alfa tokoferol spôsoboval ničenie buniek a je pre telo toxický (účinné denné dávky zmesi tokoferolov sa pohybujú od 10000 po 12000 IU).

·Bude pravdepodobne trestné podávať akékoľvek odborné rady týkajúce sa výživy (vrátane článkov on-line, v odborných publikáciách, ako i ústne rady priateľom, členom rodiny a podobne). Táto direktíva platí pre všetky informácie o vitamínoch a minerálnych látkach a všetky konzultácie odborníkov na výživu. Tento druh informácií môže byť považovaný za skrytú bariéru obchodu a môže vyústiť v ekonomické obchodné sankcie voči dotyčnej krajine.  

·Všetky dojnice na planéte musia byť ošetrené geneticky upraveným rekombinančným hovädzím rastovým hormónom (rBGH) z produkcie firmy Monsanto.

·Všetky zvieratá určené k potrave musia byť ošetrené účinnými antibiotikami a exogénnymi rastovými hormónmi.

·Vo zvýšených množstvách budú do potravín vrátené smrteľné a karcinogénne organické pesticídy, vrátane siedmich z 12 najhorších (napr. hexachlórbenzén, toxafén a aldrin), ktoré boli 176 krajinami (vrátane USA) štokholmským Dohovorom o trvalých organických znečisťujúcich látkach[1] v roku 1991 zakázané.

·Kódex povolí nebezpečné a toxické hladiny aflatoxínu (0,5 ppb) v mlieku. Aflatoxín, produkovaný plesnejúcou živočíšnou stravou, je druhou najúčinnejšou známou karcinogénnou látkou (netýkajúca sa radiácie).

·Použitie rastových hormónov a antibiotík bude povinné u živého dobytka, vtákov a vodných živočíchov určených ku konzumácii človekom.

·Povinným bude celosvetové zavedenie neoznačených a smrteľných GMO (geneticky modifikovaných organizmov) v semenách, zvieratách, vtákoch a rastlinách.

·Povolené budú zvýšené hodnoty zostatku pesticídov a insekticídov toxických voči ľuďom a zvieratám.

 

Agenda populačnej kontroly

V roku 1995 DA prijala ilegálny postup, uvádzajúci, že medzinárodné štandardy (napr. Kódex) nahradia americké zákony týkajúce sa všetkých potravín, aj keď tieto štandardy neboli úplné.[2] Okrem toho, v roku 2004, USA prijali Dohodu o stredoamerickom voľnom obchode (CAFTA, nezákonnú podľa amerického práva, no povolenú právom medzinárodným), ktorá od USA vyžaduje prispôsobenie sa Kódexu.[3]

Akonáhle sú tieto štandardy prijaté, neexistuje spôsob návratu k starým štandardom, no krajiny môžu prijať také, ktoré idú nad rámec Kódexu. Príkladom tohto je European Supplements Directive. Akonáhle sa vyhovie Kódexu v jednej oblasti, počas zotrvania niektorej krajiny vo WTO je toto nariadenie neodvolateľné, tieto štandardy sa nedajú odvolať či zmeniť.[4],[5],[6]Populačná kontrola za peniaze, takto najjednoduchšie možno opísať Codex Alimentarius, vedený USA a primárne kontrolovaný veľkými farmaceutickými spoločnosťami s cieľom redukcie svetovej populácie zo súčasného odhadu 6.692 miliardy na udržateľných 500 miliónov – čo je redukcia o cca 93 percent. Je dosť zaujímavé, že pred príchodom Európanov bola pôvodná americká populácia v USA na úrovni 60 miliónov[1], dnes sa pohybuje okolo 500 tisíc, čo je približne 92-percentný pokles ako výsledok vládnej politiky genocídy, vyhladovania a otravy.

Kódex je podobný iným opatreniam populačnej kontroly tajne používanými vládami západného sveta, napríklad zavedeniu DNA ničiacich a latentných imunosupresívnych chemických agentov vo vakcínach (napr. vtáčia chrípka a AIDS), aspartámu, chemtrails (rozprašovanie chemických látok v ovzduší), chemoterapie pre liečbu rakoviny a RU486 (potrat vyvolávajúca tabletka financovaná rockefellerovskou dynastiou).

FAO a WHO odhadovali, že zavedenie čo i len jednej smernice týkajúcej sa vitamínov a minerálnych látok, behom 10 rokov vyústi v minimum 3 miliardy úmrtí.[2] Jedna miliarda týchto úmrtí pôjde na vrub vyhladovaniu, dve miliardy ako výsledok zbytočných a degeneratívnych chorôb z podvýživy, napr. rakovina, kardiovaskulárne choroby a diabetes.[3],[4]

Hrnutie znehodnotených, demineralizovaných, pesticídmi naplnených a ožiarených na zákazníkov je najrýchlejším a najúčinnejším spôsobom, ako spôsobiť prudký nárast v podvýžive a v zbytočných a degeneratívnych chorobách, pri ktorých je najvhodnejšou činnosťou liečenie toxickými farmaceutikami. Novým názvom hry je smrť pre zisk.

Veľké farmaceutické spoločnosti na Kódex čakali roky. Konečným cieľom nenápadných a nehanebných kontrolórov tejto skorumpovanej obchodnej organizácie údajne sa zaoberajúcej zdravím spotrebiteľov, je zúbožená svetová populácia fyzicky degenerujúca zvýšeným tempom, poskytujúca možnosť zisku.

Vzdorovanie Privátnymi štandardami

Rima Laibow, M.D., riaditeľka pre medicínu pre Natural Solutions Foundation (Nadácia prírodných riešení) vzniesla žalobu proti americkej vláde a ako verejný pozorovateľ sa zúčastňuje každého zasadania Kódexu, bojujúc naďalej za našu slobodu zdravia. Stretla sa taktiež s delegátmi z rôznych krajín, aby ich upovedomila na Privátne štandardy (Private Standards), ktoré krajinám umožňujú navrhovať potravinové štandardy, ktoré sú bezpečnejšie a vyššie než tie, ktoré požaduje Kódex. Návrh bezpečnejších štandardov zjavne nie je zložitá úloha, a mnohé krajiny obísť nekvalitné a nezvratné smernice, ktoré sa Kódex snaží implementovať.[5]

Zápas o označovanie genetických modifikácií

Posledné stretnutie Kódexu v Ženeve prinieslo zopár zaujímavých výstupov. Na povrch začala vychádzať dlho tlejúca uštipačnosť voči pokračujúcej snahe USA presadzovať zaujatú agendu farmaceutických, chemických, poľnohospodárskych a podobných gigantov bez posudzovania názorov mnohých ďalších krajín. V typickej reakcii, ak je pre USA príspevok tej-ktorej krajiny neželateľný, hosťujúca krajina stretnutia jednoducho odmietne vydať oficiálnym delegátom víza. Niekoľko krajín proti takejto praxi protestuje a uviedli, že z tohto a iných dôvodov nebudú mať rozhodnutia Kódexu prijaté v ich neprítomnosti medzinárodnú legitimitu.

Jedným z hlavných sporných bodov je pevné odmietanie USA a Codex Alimentarius Commission značenia geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Japonsko, Nórsko, Rusko, Švajčiarsko, prakticky všetky africké krajiny a 26 krajín EÚ takmer 18 rokov bojujú s USA o zavedenie povinného značenia GMO. USA mylne považujú GMO za ekvivalent voči non-GMO, výlučne na základe vykonávacieho príkazu vtedajšieho prezidenta H. W. Busha. Následkom toho sa nevykonáva žiadne bezpečnostné testovanie GMO pred ich uvedením do potravinových reťazcov v USA. FDA odmieta skúmanie údajov o bezpečnosti okrem vykonania predbežného skúmania v rannej fáze vývoja organizmu.

Oponenti americkej politiky zakazujúcu označovanie geneticky modifikovaných potravín dochádzajú k záveru, že USA nechcú označenie GMO kvôli potenciálnym právnym následkom a zodpovednosti výrobcov a vlády USA, ak by sa tieto potraviny dali sledovať. Ak by kvôli nestabilite zavedenej DNA promotérskych vírusov a baktérií pri interakcii s dynamickou a premenlivou štruktúrou ľudského tela došlo  k miliónom úmrtí, výsledkom by boli milióny súdnych žalôb. Ak sa však GMO nedajú vystopovať, zodpovednosť korporácií či vlády sa nedá posúdiť a trpí zdravie celej populácie. Niekoľko vedcov z FDA opakovane varovalo pred nebezpečenstvami vypustenia GMO do dodávok bežných potravín, no títo boli ignorovaní a zvyčajne prehlasovaní.

Pred stretnutím v Ženeve sa výbor Kódexu pre označovanie potravín stretol v kanadskej Ottawe (28. apríl – 2. máj 2008). Míting skončil hnevom niekoľkých zástancov povinného označovania GMO voči neobjektívnej analýze empirického výskumu, pripraveného delegáciou Južnej Afriky, podrobne rozoberajúceho nebezpečenstvá GMO, zo strany výboru. Tento dokument popisoval potrebu povinného označenia GMO, no bol ignorovaný a kvôli nátlaku USA následne stiahnutý. Ako výsledok niektoré krajiny plánovali odmietnutie požiadaviek Kódexu a adoptovanie vlastného označovacieho systému pre GMO v snahe obmedziť šírenie „smrtiacich“ potravín. To pre FAO a WHO predstavuje skutočnú dilemu.

Podľa Dr.Laibow, na poslednom stretnutí v Ženeve FAO a WHO konečne zasiahli a rozhodli sa uskutočniť program identifikácie nízkoúrovňovej kontaminácie GMO v potravinách.

Definícia nízkoúrovňovej kontaminácie bude stále spočívať na štandardoch každej krajiny. Napríklad USA v súčasnosti umožňujú až 10-percentnú (najvyššiu z krajín Kódexu) úroveň kontaminácie GMO organických potravín, a na prekvapenie ich stále umožňuje označovať ako „USDA Certfied Organic“ (úradne overená organická potrava). Niektoré vlády, ako napr. EÚ, umožňujú iba 0,9-percentnú kontamináciu, kým iné iba 0,1 percenta.

Používanie výrazu „kontaminácia“ zo strany FAO a WHO však jednoducho nepopisuje GMO zmiešané s normálnymi potravinami. Tento výraz je taktiež veľmi pozoruhodný, nakoľko sa väčšina výskumu o nebezpečenstvách GMO nedá viac ignorovať.

Aj keď FAO a WHO nedošli až k požiadavke povinného označovania GMO, ich uznanie, že GMO môžu potraviny kontaminovať, je pre slobodu zdravia obrovským víťazstvom.

Ďalším logickým krokom je rozšírenie tejto požiadavky k povinnému označovaniu, no táto snaha stále prebieha.

Učiňte čosi proti Kódexu!

Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť agende smrti pre zisk, je vzdorovanie rozširovaním informácií každému, koho poznáte.

Nezáleží na tom, či títo ľudia ešte stále spia alebo sú hypnotizovaní otroctvom každodenného života, či príliš zaneprázdnení, aby vám venovali pozornosť: čas prebudenia je teraz!

Vláda USA a kolaborujúce médiá sa snažia pozornosť sveta odvracať, zatiaľ čo sa tieto neslýchané a povinné štandardy potajomky prijímajú.

Nastal čas konať, a môžete tak učiniť skrze webstránku Natural Solutions Foundation, ktorá sa nachádza na adrese www.healthfreedomusa.org, a sledovať najnovší vývoj Kódexu. Podpísať môžete taktiež i petíciu občanov na adrese www.healthfreedomusa.org/index.php?page_id=184.

Je veľmi dôležité konať rýchlo a čo najhlasnejšie. Doba sa veľmi rýchlo mení a pokiaľ sa v tejto otázke nezjednotíme, môžeme v snahe vyhnúť sa kalkulovanému vyhladzovaniu začať premýšľať nad pestovaním vlastných potravín v blízkej budúcnosti.

Tuná sú ďalšie kontakty pre činnosti proti Kódexu:

Austrália

Môžete poslať e-mail na Department of Agriculture and Food in Western Australia alebo ministrovi poľnohospodárstva vo vašom štáte. Napríklad e-mailová adresa pre Západnú Austráliu je enquiries@agric.wa.gov.au.

The Therapeutic Goods Administration sa dá kontaktovať on-line cez svoju webstránku http://www.tga.gov.au/contact.htm.

Nový Zéland

Pre poslanie komentáru vášmu poslancovi môžete využiť stránku New Zealand Health Trust: http://www.nzhealthtrust.co.nz/email_mp.html.

UK

Emaily sa dajú zasielať Food Standards Agency, ktorá na zasadnutiach Kódexu reprezentuje Veľkú Britániu. Kontaktujte Michelle McQuillan na adrese: michelle.mcquillan@foodstandards.gsi.gov.uk.

USA

Váš hlas možno prejaviť zasielaním e-mailov a listov vášmu kongresmanovi (https://forms.house.gov/wyr/welcome.shtml) Ak pošlete do Kongresu jeden e-mail, počíta sa údajne ako 13 tisíc e-mailov (Americký Kongres tvrdí, že na každú osobu, ktorá kongresmanovi napíše, pripadá 13 tisíc ďalších, ktorí zdieľajú podobné názory, akurát si nenájdu čas ich prejaviť).

Adresa pre US Codex je: US Department of Agriculture, South Building, Room 4861, 1400 Independence Ave., SW, Washington, DC 20250, telefón (202) 205 7760, fax (202) 720 3157, e-mail: uscodex@fsis.usda.gov. Oficiálna stránka amerického Kódexu je http://www.fsis.usda.gov/Codex_Alimentarius.asp.

 Ďalšie krajiny

Najlepším spôsobom vypočutia vášho hlasu je nájsť vašich lokálnych predstaviteľov a konfrontovať ich jednotným stanoviskom. To sa dá dosiahnuť ľahko pomocou rôznych on-line vyhľadávačov.

O autorovi:

Gregory Damato, Ph.D., žije vegánskym životným štýlom a vedie kliniku Quantum .Biofeedback, venujúcu sa klientom trpiacimi rôznymi chorobami, od depresií po rakovinu.

V súčasnosti pracuje na knihe pre rodičov, vzdelávajúc o skrytých nebezpečenstvách vakcín, chemickej toxicity v hračkách, GMO, EMF a EMR, a o spôsoboch, ako bojovať s rastúcou úrovňou detskej chorobnosti a neurologických porúch prirodzeným budovaním imunity, prostredníctvom detoxifikácie a zdravej výživy.

Jeho cieľom je zvýšenie globálneho povedomia o myriadách zdravotných problémov, ktorým denne čelíme a faktu, že 100 percent z nich sa dá zabrániť a ich priebeh zvrátiť.

Dr. Damato je štátom uznaným psychológom v západoaustrálskom Perthe, a môžete ho kontaktovať emailom na adrese: info@quantumenergywellness.com. Jeho stránka sa nachádza na adrese: http://www.quantumenergywellness.com.

Zdroj: Nexus Magazine, ročník 15, číslo 6, s. 15-18, 72-74.

 

WWW: www.nexusmagazine.com

Translation © 2008 Frederick Forkrist pre Hlavu Hore weblog

 

 [1] Laibow, R.E., Nutricide: Criminalizing Natural Health, Vitamins, and Herbs (video), Natural Solutions Foundation, 2005, at http://www.HealthFreedomUSA.org

2 Laibow, Rima E., M.D., „Nutraceuticide and Codex Alimentarius: The Death of Nutritional Medicine“, Alternative &Complementary Therapies 2005 Oct 1, 11(5):223-229

3USDA, „FSIS official Dr. Karen Hulebak elected chair of Codex Alimentarius Commission“, News Release No. 0175.08, 1 July 2008, at

http://www.usda.gov/wps/ortal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly=true&contentid=2008/07/0175.xml (platné k 17. augustu 2008)

4Therapeutic Goods Administration, Codex Fact Sheet, May 2005, na http://www.tga.gov.au/cm/fs_codex.htm (dostupné 17. augusta 2008)

5Laibow, „Nutraceuticide and Codex Alimentarius“, op. cit.

6Codex Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements, na adrese http://www.chfa.ca/media/pdf_files/Codex%20vms%20Guidelines%202005.pdf (prístupný k 10. júlu 2008)

7Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, http://chm.pops.int (prístupné k 10. júlu 2008)

8US Food and Drug Administration, Federal Register, October 11, 1995 (vol. 60, no. 196), http://www.fda.gov/oia/IH_policy.html (prístupné  10. júlu 2008)

9Washington Office on Latin America (WOLA), Central America-Dominican RepublicFree Trade Agreement, http://www.wola.org/index.php?&option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=&topic=Rights+and+Development&sub=+&conent_topic=CAFTA (dostupné k 10. júlu 2008)

10 Laibow, Nutricide (video), op. cit..

11 Laibow, „Nutraceuticide and Codex Alimentarius“, op. cit.

12 Laibow, R.E., M.D., Natural Solutions Foundation’s Codex Commission Report (video), http://www.healthfreedomusa.org/ (dostupné k 10. júlu 2008)

13 Cook, N.D., Born to Die: Disease and New World Conquest, 1492-1650, Cambridge University Press, Cambridge and New York, 1998.

14 Osobné komuniké Dr. Rimu Laibowa od Jima Turnera, J.D, partnera firmy Swankin & Turner, Washington, DC, citované v: Laibow, „Nutraceuticide and Codex Alimentarius“, op. cit., str. 223

15 Laibow, Nutricide (video), op. cit.

16 Laibow, „Nutraceuticide and Codex Alimentarius“, op. cit.

17 Laibow, Natural Solutions Foundation’s Codex Commission Report (video), op. cit.

 

 

 

Jedna odpoveď

  1. delta airlines around the world ticket click here

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: